Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Prawo Spo?ecze?stwo

Kategorie

Adwokaci (128)

Dom i Rodzina (21)

Historia (7)

Kancelarie prawne (142)

Notariusz (40)

Polityka (10)

Pomoc charytatywna (6)

Porady prawne (125)

Prawo (116)

Religia (16)

Wierzytelno?ci (15)

Windykacja@ (77)


Wpisy
Sortowanie :
Kancelaria Pawe?czak - Do?wiadczona us?uga prawna dla klientów indywidualnych z obszaru lokalnego czyli Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Nadarzyn itp. Ca?o?ciowo po?wi?camy si? w udzielane pomoce prawne. Komunikujemy klienta o wszystkich, regularnie staraj?c si? dopasowa? nasz? strategi? pod oczekiwane nam wymagania. Nie ma lepszych lub gorszych rozpraw. Ka?d? traktujemy na równi, w pe?ni anga?uj?c si?. Cenimy sobie zasad? poufno?ci. Nigdy nie udost?pniamy sekretów naszych klientów. Udzielamy bezp?atne porady prawne w pierwszy i ostatni poniedzia?ek miesi?ca.
Kategorie:

Data dodania: Sep 13, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Rynek warszawski bez w?tpienia jest bardzo bogaty w ró?nego rodzaju podmioty, w tym równie? mowa jest o podmiotach prawnych. Rynek warszawski tym samym jest bardzo konkurencyjny i nie jest ?atwo na nim swobodnie dzia?a?. W tym miejscu chcemy zatem wskaza? na kancelari? prawn?, na podmiot, który na owym warszawskim rynku dzia?a bardzo sprawnie, którego oferta jest bardzo zró?nicowana, która jest pod ka?dym wzgl?dem bardzo atrakcyjna. Warunki wspó?pracy s? dla ka?dego szeroko dost?pne za po?rednictwem strony internetowej, aczkolwiek musimy w tym miejscu podkre?li?, ?e mamy tutaj do czynienia z wyj?tkowej jako?ci ofert?, mamy do czynienia z podmiotem, którego oferta na pewno pozwoli nam wyja?ni? ka?d?, nawet skomplikowan? spraw?.
Kategorie:

Data dodania: Aug 8, 2016 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Szukasz pomocy w trudnych sprawach?
Nasza kancelaria: kancelariatopolowa.com oferuje Ci szeroki wachlarz us?ug na najwy?szym poziomie. Znajdujemy si? w centrum Krakowa.
Prawo pracy, rodzinne, administracyjne, handlowe - do?wiadczony adwokat Kraków oferuje kompleksow? i wieloaspektow? obs?ug? zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsi?biorców!
Kategorie:

Data dodania: Jun 22, 2016 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Dobry adwokat stanowi dla klienta nieocenion? pomoc - fachowe doradztwo potrafi uchroni? od wielu niepotrzebnych k?opotów i zaoszcz?dzi? pieni?dze i czas.
Kancelaria adwokacka Status ?wiadczy us?ugi prawnicze mi?dzy innymi z dziedziny prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz gospodarczego.
W celu zapoznania si? ze szczegó?ami, zapraszamy na stron? internetow?.
Kategorie:

Data dodania: May 16, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Radca prawny Opole
dr Przemys?aw Malinowski
• Radca prawny zajmuj?cy si? obs?ug? prawn? przedsi?biorców, instytucji, jednostek samorz?dowych.
• Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.
• Wpisany na list? kandydatów na cz?onków rad nadzorczych spó?ek handlowych z udzia?em Skarbu Pa?stwa, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Pa?stwa.
• Autor licznych ekspertyz dotycz?cych prawnych uwarunkowa? funkcjonowania przedsi?biorczo?ci i obrotu gospodarczego.
• Ekspert w programach unijnych dotycz?cych prawnych uwarunkowa? przedsi?biorczo?ci i dzia?alno?ci gospodarczej.
Kancelaria radcy prawnego dr Przemys?aw Malinowski specjalizuje si? w kompleksowej obs?udze prawnej przedsi?biorców i podmiotów instytucjonalnych.
Doradzamy i reprezentujemy klientów prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? we wszystkich formach organizacyjnych tj:
• przedsi?biorców jednoosobowych
• wspólników spó?ek cywilnych
• spó?ek jawnych
• spó?ek partnerskich
• spó?ek komandytowych
• spó?ek komandytowo-akcyjnych
• spó?ek z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
• spó?ek akcyjnych
Doradzamy i reprezentujemy:
• fundacje
• stowarzyszenia
• spó?dzielnie
• zak?ady bud?etowe
• gospodarstwa bud?etowe
Nasi klienci maj? siedziby na terenie województwa opolskiego, ma?opolskiego, mazowieckiego, dolno?l?skiego,
Reprezentujemy klientów na terenie ca?ego kraju.
Wspó?pracujemy z komornikami, notariuszami, radcami prawnymi i adwokatami.
Prowadzimy równie? obs?ug? prawn? na rzecz osób fizycznych w zakresie:
• dochodzenia roszcze?,
• dochodzenia odszkodowa?,
• obs?ugi obrotu nieruchomo?ciami
• prawa administracyjnego
Kategorie:

Data dodania: Mar 10, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Avatar specjalizuje si? w uzyskiwaniu odszkodowa? dla ludzi, którzy ponie?li szkod? w wypadkach samochodowych lub innych wypadkach. Do ka?dego tematu podchodzimy indywidualnie. Dok?adamy wszelkich stara?, ?eby wynegocjowa? jak najwy?sze odszkodowania dla korzystaj?cych z naszych us?ug kontrahentów. Proponujemy klientom kompleksowe ?wiadczenia, przede wszystkim ze wzgl?du na wspó?prac? z kancelariami prawnymi oraz bieg?ymi s?dowymi. Doradzamy Pa?stwu równie? przy sprawach s?dowych. Przedstawienie nam tematu i konsultacja jest ca?kowicie bezp?atna.
Kategorie:

Data dodania: Jun 7, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Dom Pogrzebowy G?sowski specjalizuje si? w realizowaniu us?ug zwi?zanych z pochówkiem. Nasz obszar dzia?alno?ci obejmuje ca?y kraj. Gwarantujemy kompletne ?wiadczenia. Je?eli podczas organizowania ceremonii wyst?puj? jakiekolwiek problemy, to pomagamy je rozwi?za?. Mamy do dyspozycji dwie kaplice, które s? wybierane zale?nie od za?o?onej ilo?ci osób. Zapewniamy równie? du?y parking w obr?bie naszego przedsi?biorstwa. Siedziba naszego przedsi?biorstwa zlokalizowana jest w Bia?ymstoku. Zapewniamy tak?e us?ugi mi?dzynarodowego transportu zmar?ych, pomagaj?c w za?atwieniu niezb?dnych formalno?ci.
Kategorie:

Data dodania: Mar 31, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Witryna kancelarii adwokackiej z Poznania, prowadzonej przez King? Swobod?. Kancelaria prawna zajmuje si? reprezentowaniem zarówno osób fizycznych jak i przedsi?biorstw. Specjalizacj? kancelarii jest prawo rodzinne (alimenty, rozwody), prawo karne i prawo administracyjne. W przypadku przedsi?biorstw kancelaria zajmuje si? obs?ug? prawn? nieruchomo?ci, prawem pracy, prawem handlowym.
Kategorie:

Data dodania: Feb 9, 2015 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Krakowska firma A.M. Jesio?owscy - Finanse Sp. z o.o. proponuje zainteresowanym us?ugi z tematów doradztwa podatkowego oraz prawnego. Kooperujemy z klientami na podstawie sta?ej obs?ugi albo jednorazowego doradztwa w bardziej skomplikowanych przypadkach. Zapewniamy mo?liwo?? zaj?cia si? wszystkimi formalno?ciami. Powiadamiamy naszych klientów o ka?dych przelewach, jakie nale?y zrealizowa? w konkretnym terminie. Gwarantujemy fachow? pomoc w ka?dej sprawie podatkowej oraz prawnej. Mamy d?ugoletni sta? w aspekcie oferowanych us?ug.
Kategorie:

Data dodania: Nov 19, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedstawiamy Kancelari? Notarialn? Waldemar Jeziorski z siedzib? w Zgierzu. Nasza Kancelaria dokonuje nast?puj?cych czynno?ci: sporz?dza akty notarialne, sporz?dza akty po?wiadczenia dziedziczenia, sporz?dza po?wiadczenia, dor?cza o?wiadczenia, spisuje protoko?y, sporz?dza protesty weksli czy czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieni?dze i papiery warto?ciowe, sporz?dza wpisy, odpisy i wyci?gi dokumentów i wykonuje inne czynno?ci prawne, wynikaj?ce z odr?bnych przepisów. Kancelaria pracuje od poniedzia?ku do pi?tku. Po wcze?niejszym uzgodnieniu z Notariuszem, dokonanie czynno?ci notarialnych, mo?e nast?pi? tak?e w innych dniach oraz godzinach. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Sep 21, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl