Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

Wpisy
Sortowanie :
Masz swoj? firm? i chcia?by? poszerzy? jej dzia?alno?? o nowe us?ugi? Potrzebujesz na to dodatkowej gotówki? Odwied? naszego bloga i sprawd?, jakie istniej? sposoby na zrealizowanie Twoich zawodowych celów. Podpowiemy Ci, jak i gdzie zaci?gn?? kredyt na firm?, przedstawimy opcje zwi?zane z dotacjami i zaprezentujemy wady oraz zalety wszystkich rozwi?za?. Jeste?my fachowcami, zach?camy do aktywnego dzia?ania i stawiamy na sukces.
Kategorie:

Data dodania: Jul 23, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Asr jest odzewem na potrzeb? gospodarki.
Dzi?ki wykwalifikowanej kadrze specjalistów, oferujemy us?ugi na najwy?szym poziomie.
Zatrudnienie cudzoziemca, cz?sto ??czy si? z dodatkowymi komplikacjami, za naszym po?rednictwem sprawy zwi?zane z zatrudnieniem b?d? pestk?.
Zajmujemy si? doradztwem w zakresie prawid?owego zatrudnienia obcokrajowców (równie? z przed?u?eniem jego pobytu w kraju) weryfikacj? zatrudnienia, pomoc? w post?powaniach administracyjnych. Dzi?ki du?emu do?wiadczeniu jeste?my w stanie sprosta? Pa?stwa wymaganiom w najwy?szym stopniu.
Kategorie:

Data dodania: May 22, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

IPM KREDYTY i Leasingi to firma, która dzia?a na polskim rynku ju? od kilkunastu lat i ma wielu zadowolonych Klientów. Firma zajmuje si? po?rednictwem kredytów i leasingów w celu uzyskaniu lepszych warunków umowy. W ofercie znajd? Pa?stwo pomoc w kredytach gotówkowych, hipotecznych, po?yczkach oraz leasingach. Wszystkich zainteresowanych ofert? serdecznie zapraszamy na oficjaln? stron? firmy.
Kategorie:

Data dodania: Apr 19, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W zasadzie tylko polecona agencja zatrudnienia jest godna wyboru, gdy? wówczas od razu wiadomo, ?e jest skuteczna w dzia?aniu. Warto natomiast poszuka? takiej, któr? poleca kilka osób o ró?nych oczekiwaniach. Dzi?ki temu b?dzie wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e spe?ni oczekiwania kolejnych osób. Profesjonalna agencja po?rednictwa pracy znajdzie odpowiedni? prac? dla swoich klientów i zarazem w?a?nie w ten sposób ich usatysfakcjonuje. Warto takiej szuka?. Pos?uguj?c si? s?owami polecona agencja zatrudnienia mo?na trafi? na ró?ne agencje. Lepiej pyta? w?ród znajomych.
Kategorie:

Data dodania: Feb 23, 2017 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Budujesz dom? Wiesz, ?e ju? na tym etapie mo?esz zawrze? umow? z towarzystwem ubezpieczeniowym? Pakiety dost?pne na rynku s? na tyle korzystne i funkcjonalne, ?e odszkodowanie dostaniesz nawet wtedy, gdy nast?pi jaka? katastrofa budowlana. Przyjrzyj si? dok?adnie konkretnym rozwi?zaniom, porównaj oferty na stronie ubezpieczdom i ju? teraz zawrzyj umow?. Zapewnimy Ci dost?p do sprawdzonych towarzystw ubezpieczeniowych.
Kategorie:

Data dodania: Jan 30, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Biuro ksi?gowe ?wiadcz?ce us?ugi rozliczeniowe na terenie Krakowa oraz okolic, zapewniaj?ce fachow? pomoc w rejestrowaniu i prowadzeniu przedsi?biorstw. oprócz tego nasze biuro rachunkowe specjalizuje si? w obs?udze kadrowej oferuj?c pe?n? obs?ug? w tym zakresie. Biuro rachunkowe Joka gwarantuje terminowe wykonywanie wszelkich zleconych obowi?zków. Serdecznie zach?camy wszystkich zainteresowanych do zapoznania si? z przygotowan? przez nasze biuro szerok? ofert?.
Kategorie:

Data dodania: Jan 19, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wype?nienie dokumentów do urz?du skarbowego w?ród wielu osób budzi bardzo powa?ne obawy. Dotycz? one przede wszystkim b??dów, które mog? wyst?pi? i tego jak zareaguje na nie w?a?nie urz?d. B??dy jednak nie wyst?pi? w sytuacji skorzystania z odpowiedniej pomocy w kwestii tego typu formularzy. Dzi?ki nam uda si? je wype?ni? prawid?owo. Serdecznie zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
Kategorie:

Data dodania: Dec 16, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Szykowana jest upad?o??, potrzebny jest kto? taki jak syndyk? Je?eli tak to koniecznie polecamy wam skorzystanie z tego wszystkiego co przygotowane przez specjalistów w firmie Instytut Restrukturyzacji i Likwidacji Przedsi?biorstw (IriLP). To tutaj, na terenie takich miast jak Kraków, Tarnów, Rzeszów mo?ecie liczy? na najlepszej jako?ci rozwi?zania, mo?ecie liczy? na to ?e wszystko b?dzie znakomicie przygotowane. Kompleksowa restrukturyzacja, doradca restrukturyzacyjny i wiele wi?cej
Kategorie:

Data dodania: Oct 6, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Dzi?ki aplikacjom bankowym oraz finansowym masz sta?y dost?p do naj?wie?szych wiadomo?ci dotycz?cych gospodarki, technologii, polityki czy finansów. Je?eli dzia?asz w bran?y finansowej to dobrze wiesz i? taki szybki dost?p to ogromna pomoc oraz u?atwienie w pracy. Takie aplikacje pozwalaj? tak?e zapozna? si? z najnowszymi statystykami ?wiatowych spó?ek. Odwied? nasz blog o finansach i sprawd? które aplikacje s? aktualnie najlepsze i posiadaj? najlepsze funkcje. Nie pozwól by omin??a Ci? jakakolwiek wiadomo?ci ze ?wiata biznesu. Do??cz do grona mobilnych!
Kategorie:

Data dodania: Sep 9, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Biuro rachunkowe Hera Sp. z o.o. powsta?o w 1989 roku w Sosnowcu, gdzie posiada swoj? g?ówn? siedzib? (odzia?y znajduj? si? we Wroc?awiu i Kroczycach). Przez ten czas biuro zebra?o ponad dwudziestopi?cioletnie do?wiadczenie z zakresu obszarów finansowo-ksi?gowych i kadrowo-p?acowych. Na chwil? obecn? Hera wspó?pracuje z kilkudziesi?cioma firmami o ró?nych profilach, w tym produkcyjnym, handlowym oraz us?ugowym (w?ród nich mo?na znale?? przedsi?biorstwa pa?stwowe, ale te? ró?nego rodzaju spó?ki akcyjne, cywilne, spó?ki z ograniczon? odpowiedzialno?ci? oraz osoby fizyczne zajmuj?ce si? w?asn? dzia?alno?ci? gospodarcz?).
Biuro rachunkowe Hera oferuje m.in.:
- prowadzenie ksi?g rachunkowych oraz podatkowych ksi?g przychodów i rozchodów
- doradztwo podatkowe
- rewizja finansowa
- doradztwo operacyjne
- reprezentowanie klientów przed urz?dami skarbowymi
- szkolenia managerskie i handlowe
Kategorie:

Data dodania: Mar 25, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl