Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Edukacja Nauka

Kategorie

Astronomia (9)

Konferencje (36)

Kursy (254)

Kursy j?zykowe (108)

Matematyka (17)

Nauka angielskiego (65)

Nauka za granic? (10)

Nauki humanistyczne (26)

Nauki przyrodnicze (14)

Opracowania (70)

Przedszkola (60)

Szkolenia (282)

Szko?y (115)

Wydawnictwa (25)

?ci?gi (61)


Wpisy
Sortowanie :
W swojej bogatej ofercie mamy zarówno Systemy Zarz?dzania Jako?ci? (w tym m.in. ISO 9001, ISO 13484 czy przeznaczony dla sektora automotive - ISO/ TS 16949, czy dla przemys?u kolejowego - IRIS), Systemy Zarz?dzania ?rodowiskowe (ISO 14001, czy ISO 50001), czy coraz popularniejsze Systemy Zrównowa?onej Gospodarki (FSC/ PEFC, RSPO, czy UTZ).
Równocze?nie prowadzimy szkolenia z zakresu wymienionych Systemów Zarz?dzania. Tylko od Pa?stwa wyboru b?dzie, czy wskazane szkolenia b?d? w formie otwartej w naszej siedzibie we Wroc?awiu, czy u Pa?stwa w biurze lub innym wskazanym miejscu.
Nasi do?wiadczeni trenerzy to pracuj?cy na co dzie? przy wdra?aniu systemów w ró?nego typu organizacjach w ka?dej wielko?ci firmie (od sektora M?P, a? po du?e koncerny).
Po ka?dym szkoleniu wr?czamy imienne za?wiadczenia, potwierdzaj?ce nabyt? wiedz?. Natomiast po szkoleniach na Auditora Wewn?trznego oraz Pe?nomocnika otrzymaj? Pa?stwo imienny certyfikat, uprawniaj?cy do pe?nienia tego typu funkcji.
Kategorie:

Data dodania: Feb 23, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Na prezentowanie witrynie znajduje si? sklep internetowy sprzedaj?cy najwy?szej jako?ci pomoce dydaktyczne w atrakcyjnych cenach. Oferta sklepu zawiera na przyk?ad pomoce naukowe wykorzystywane w procesie nauki przedmiotów ?cis?ych, wyposa?enie sali geograficznych praz biologicznych, jak równie? sali gimnastycznych. Oprócz konkurencyjnych cen opisywany sklep internetowy zapewnia tak?e darmow? dostaw? a tak?e atrakcyjne rabaty.
Kategorie:

Data dodania: Jan 17, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Podstawowe zasady bezpiecznego podró?owania po Europie i ?wiecie:
- nale?y przestrzega? miejscowego prawa obowi?zuj?cego w obcym pa?stwie,
- czyta? informacje zamieszczone na stronie internetowej MSZ w zakresie przepisów wizowych, celnych, karnych, ochrony zdrowia, ruchu drogowego – przygotowa? si? do wyjazdu,
- posiada? numer telefonu polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego,
- nocowa? w miejscach sprawdzonych,
- utrzymywa? kontakt z rodzin?,
- unika? spo?ywania alkoholu i po?ywienia z nieznanych ?róde? (w Arabii Saudyjskiej za posiadanie alkoholu grozi wi?zienie),
- p?atno?ci dokonywa? kart?, przelewem, gotówk?,
- unika? ?atwego zarobku,
- nie prowokowa? swoim zachowaniem miejscowych.

Potencjalne zagro?enia podczas podró?y zagranicznych:
- czyta? ostrze?enia zawarte na stronach MSZ dla podró?uj?cych do niektórych pa?stw,
- zna? zagro?enia w zakresie mo?liwych ataków terrorystycznych, kl?sk ?ywio?owych, lokalnych konfliktów,
- nie?wiadomy przemyt narkotyków,
- wysokie kary za przemyt narkotyków (wieloletnie wi?zienie, kara ?mierci).
Kategorie:

Data dodania: Oct 10, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Aros proponuje klientom du?? ró?norodno?? ksi??ek. Ka?de produkty z przygotowanej przez nas propozycji sprzedajemy w konkurencyjnych cenach. Zapewniamy krótki czas wysy?ki ka?dych potwierdzonych zamówie?. Wszystkie ksi??ki zosta?y posortowane wed?ug okre?lonych kategorii, co zdecydowanie u?atwia znalezienie interesuj?cej danego klienta pozycji. Dodatkowo prezentujemy funkcjonaln? wyszukiwark?. Szczegó?y dotycz?ce przedstawionej przeznasz? firm? propozycji klienci odnajd? na naszej witrynie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Sep 5, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zasadniczo mówi?c o o?rodku Genius Centrum z Cz?stochowy, wskazujemy na miejsce, w którym dzieci i m?odzie? mog? podejmowa? korepetycje, mog? podejmowa? udzia? w ró?nego rodzaju zaj?ciach merytorycznych oraz praktycznych. To jednak?e nie jest wszystko, co mo?emy znale?? w bardzo bogatej propozycji tego o?rodka. W tym miejscu, bowiem warto wskaza? równie? na taki aspekt, jakim jest chocia?by pomoc pedagogiczna czy te? pomoc specjalisty logopedy. To bardzo wa?ne kwestie, poniewa? samo przekazanie wiedzy teoretycznej bardzo cz?sto nie jest wystarczaj?ce, aby móc mówi? o osi?gni?ciu zamierzonego celu. W Genius Centrum bardzo dobrze o tym fakcie wiedz? i dlatego te? oferowana jest tu pomoc, o której mowa by?a nieco wy?ej.
Kategorie:

Data dodania: Jun 22, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Warszawska Szko?a Filmowa oferuje mo?liwo?? zdobycia wykszta?cenia zwi?zanego z jedn? z dziedzin szeroko poj?tej sztuki filmowej. Szko?a re?yserska umo?liwia spotkanie z takimi re?yserami jak Maciej ?lesicki czy Krzysztof Zanussi. Odferta szko?y jest bardzo szeroka i obejmuje ka?d? dziedzin? nauki filmu. Ponadto w swoim programie szko?a posiada szerok? ofert? dla uczniów liceum.
Kategorie:

Data dodania: May 16, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zach?camy do zapoznania si? z ofert? sklepu internetowego - plecak-tornister.pl – cenionego w ?wiecie baga?y dla osób w ka?dym wieku. Niezale?nie od tego, czy potrzebujesz niezawodnego plecaka lub tornistra dla swojej pociechy, torby sportowej, kufra podró?nego lub baga?u osobistego do samolotu, w sklepie plecak-tornister.pl na pewno trafisz na odpowiedni dla siebie produkt. Aby zaspokoi? pragnienia naszych klientów, ci?gle powi?kszamy nasz? ofert? o najnowsze modele i desenie. Posiadamy szerok? gam? plecaków oraz dodatków rozpoznawalnych i renomowanych firm, takich jak Coolpack, Paso, St. Majewski, Derform, Nikidom, Puma, Nike, Adidas. W naszej ofercie mo?na znale??, zaprojektowane z my?l? o najm?odszych uczniach tornistry i plecaki dla dzieci obu p?ci w ró?nych wielko?ciach oraz deseniach. Propagujemy nowatorskie rozwi?zania, poprawiaj?ce komfort w drodze do szko?y, m.in. plecaki na kó?kach wyst?puj?ce w kilku rozmiarach. W ofercie znajduj? si? ponadto inne elementy szkolnej wyprawki: piórniki, worki na buty, torebki na pas oraz portfele. Dla wysportowanych osób, lubi?cych sport, proponujemy wygodne torby sportowe, z kolei osobom systematycznie wyje?d?aj?cym s?u?bowo proponujemy szerok? gam? kufrów i toreb , pasuj?cych wymiarami do wymogów baga?u podr?cznego w liniach lotniczych Wizzair oraz Ryanair. Nowo?ci? w naszym sklepie s? cz??ci zapasowe do plecaków z kó?kami popularnej marki CP-Coolpack.
Kategorie:

Data dodania: May 16, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Warszawska Szko?a Muzyczna UNISONO oferuje kontrahentom du?? ró?norodno?? us?ug powi?zanych z nauk? gry. Doradzamy tak?e w poprawie umiej?tno?ci ?piewu oraz w zdobywaniu wiedzy z zakresu muzycznego. Dzieci oraz doro?li znajd? u nas interesuj?c? dla siebie propozycj?. Pracuj? u nas wy??cznie ?wietnie przygotowani instruktorzy, dzi?ki czemu mo?emy zagwarantowa? ?wietn? klas? wszystkich proponowanych czynno?ci. Wszystkim naszym uczniom dajemy mo?liwo?? zaprezentowania zdobytych umiej?tno?ci przed publiczno?ci?. Zach?camy do skorzystania z naszych us?ug.
Kategorie:

Data dodania: Mar 12, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Edukacja przedszkolna stanowi fundament w budowaniu wiedzy m?odego cz?owieka. Od niej zale?y zatem stabilno?? ca?ej wiedzy zdobywanej w toku edukacji. Maj?c na wzgl?dzie wszechstronny rozwój dzieci Przedszkole i ??obek "Pyza i Ja" w ma?ym wielkim ?wiecie prowadzi zaj?cia metod? inteligencji wielorakich Howarta Gardbnera. Dzieci poznaj? ?wiat razem z "Pyz?" - zaznajamiaj?c si? z kultur? i tradycjami ró?nych regionów, jednocze?nie ucz?c si? przy tym umiej?tno?ci do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy i umiej?tno?ci. Takie podej?cie procentuje w kolejnych etapach edukacji m?odego cz?owieka, u?atwiaj?c mu jak najpe?niejsze korzystanie z mo?liwo?ci jakie oferuje edukacja szkolna.
Zdaj?c sobie spraw? z odpowiedzialno?ci jaka na nas ci??y dzi?kujemy za zaufanie jakim nas Pa?stwo obdarzacie.
Kategorie:

Data dodania: Dec 21, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna ma wieloletnie tradycje. G?ównym za?o?eniem naszej dzia?alno?ci jest praktyczne ukierunkowanie studentów do pracy w okre?lonym zawodzie. Dzi?ki praktycznej nauce zawodu, nasi absolwenci s? bardzo dobrze postrzegani na trudnym rynku pracy. Zatrudniamy ?wietnie przygotowanych wyk?adowców, posiadaj?cych d?ugoletni sta? pracy. Przygotowali?my opcj? nauki przez internet. Gwarantujemy tak?e umiarkowane p?atno?ci za studia. Udost?pnili?my tak?e interesuj?c? opcj? poszerzonej nauki j?zyków obcych.
Kategorie:

Data dodania: Nov 22, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl