Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Kraje Miasta Regiony

Kategorie

Dolno?l?skie (217)

Gda?sk (34)

Kujawsko-pomorskie (95)

Lubelskie (49)

Lubuskie (24)

Mapy online (2)

Mazowieckie (345)

Ma?opolskie (248)

Opolskie (35)

Podkarpackie (51)

Podlaskie (34)

Pomorskie (68)

Strony angielskie (1)

Warmi?sko-mazurskie (46)

W?gry (1)

Wielkopolskie (166)

Zachodniopomorskie (74)

?ódzkie (101)

?l?skie (231)

?wi?tokrzyskie (28)


Wpisy
Sortowanie :
Ka?dy kto zdecyduje si? na szkolenie w Network Masters otrzyma certyfikat uko?czenie kursu podpisany przez naszego specjalist?.

Program MS Excel, dost?pny w najpopularniejszym pakiecie biurowym jakim jest MS Office, to najcz??ciej u?ywany program na ?wiecie nie tylko w biurach jak i domowym zak?tku. Obs?uga jego umo?liwia nam tworzenie ró?nych baz danych oraz oblicze?.
Oprócz kursu Excel podstawy, Excel ?redniozaawansowany, Excel zaawansowany, proponujemy szkolenia takie jak kurs Excel w logistyce, kurs Excel w ksi?gowo?ci, kurs Excel w marketingu/
Kurs Excel VBA, jest do bardziej z?o?onych oblicze? i stworzony jest dla bardziej zaawansowanych u?ytkowników Excela.
Kurs Access
adresowany jest do pocz?tkuj?cych u?ytkowników i osób, które chc? zapozna? si? z programem. Naucz? si?, jak efektywnie i wygodnie korzysta? z baz danych przy pomocy programu. Poznaj? kwerendy do ich przetwarzania i analizy oraz raporty przedstawiaj?ce dane w ró?nych zestawieniach.
Kategorie:

Data dodania: May 22, 2017 Wejść: 1 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Szukasz fachowców do wyko?czenia domu? Zespo?u muzycznego na ?lub? A mo?e zepsu? Ci si? komputer i rozgl?dasz si? za serwisem? My pomo?emy Ci znale?? to czego potrzebujesz. Nasz portal zebra? w jednym miejscu firmy i us?ugi z Twojej okolicy. Dysponujemy unikalnymi bazami danych. Wszystko zosta?o opisane kategoriami, aby? jeszcze szybciej znalaz? to co Ci? interesuje. Dodanie swojej firmy i og?oszenia o us?ugach jakie oferujesz jest zupe?nie darmowe. Zawarli?my na stronie tak?e informacje o aktualnych wydarzeniach i imprezach kulturowych oraz rozrywkowych w Twojej najbli?szej okolicy. Je?li wybierzesz si? na ciekawe wydarzenie to koniecznie nagraj wideo lub zrób zdj?cia i wrzu? je na nasz portal. W ten sposób podzielisz si? swoimi wra?eniami, a w komentarzach nawi??esz dyskusje z innymi uczestnikami. Aktywnie uczestnicz w ?yciu swojego regionu.
Kategorie:

Data dodania: May 31, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Aczer to m.in. hurtownia stali oferuj?ca wyroby hutnicze najlepszych producentów krajowych, jak i zagranicznych. Wspó?pracujemy z hutami w ca?ej Europie, dzi?ki czemu jeste?my konkurencyjni pod wzgl?dem cen jak i asortymentu. Naszymi g?ównymi produktami s? blachy trudno?cieralne marki Hardox, stosowane w lemieszach, sitach, przesiewaczach, ?lizgach i innych elementach podlegaj?cych zu?yciu. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? na naszej stronie.
Kategorie:

Data dodania: Aug 1, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

UrzadPracy.info to baza PUP w ca?ej Polsce. Informacje zamieszczone na stronie dotycz? zarówno powiatowych urz?dów pracy oraz wojewódzkich i miejskich. Portal powsta? w celu u?atwienia wyszukiwania informacji odno?nie ka?dego PUP w Polsce. Godziny otwarcia, numer telefonu, Fax, dane kierownictwa urz?dów oraz adresy korespondecyjne. Dodatkowo portal oferuje ciekawe artyku?y oraz poradniki dla osób aktywnie poszukuj?cych pracy.
Kategorie:

Data dodania: May 5, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Pragniesz dokona? wr?cz ekspresowej wymiany walut? Je?li tak to zadzwo? do nas, a nasze kantory bydgoszcz, umo?liwi? Ci transakcj?, o dogodnej dla Ciebie porze. Tylko u nas waluty Bydgoszcz, s? najta?sze oraz dokonuj?c wymiany w naszym kantorze, mo?esz du?o zyska?. Przyjd? oraz skorzystaj z oferty naszego kantora ju? dzi?. Twoje zadowolenie, to nasz powód do dumy. Wahasz si?? A mo?e nie znasz dok?adnego kursu walut? Je?li tak to przyjd? do nas i skorzystaj z najlepszych ofert!
Kategorie:

Data dodania: Mar 25, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Teraz zakup sukni ?lubnej mo?e okaza? si? naprawd? ?atwy. To dzi?ki nam macie pa?stwo okazj? kupi? wszystko co niezb?dne w ?lubnej garderobie. Prowadzony przez nas salon ?lubny Brodnica ma du?y asortyment. To w?a?nie u nas mo?esz naby? wspania?e suknie ?lubne zarówno mniej jak i bardziej zdobne. Wszystkie nasze suknie dost?pne jedynie u nas. Oprócz sukien ?lubnych oferujemy te? dodatki ?lubne Brodnica. Dzi? zakup butów, podwi?zek, welonu oraz r?kawiczek nie stanowi jakiegokolwiek problemu.
Kategorie:

Data dodania: Mar 14, 2014 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Optyk Expres w Bydgoszczy oferuje soczewki najwy?szej jako?ci. S? to soczewki sylikonowe hydro-?elowe wysoko uwodnione. W stosunku do innych soczewek wyró?nia je to, ?e s? komfortowe w noszeniu. Najbardziej przyjazne ze wzgl?du na najwi?ksz? przepuszczalno?? tlenu do oka. Ka?da soczewka posiada filtr UV, który zabezpiecza oczy przed szkodliwym dzia?aniem promieni s?onecznych. Dodatkowo s? w pe?ni elastyczne dostosowuj?ce si? do krzywizny oka. Tak?e zapewniamy kompleksowe badania okulistyczne oraz profesjonaln? pomoc przy dopasowaniu soczewki. Bydgoszcz jest miastem, gdzie mie?ci si? siedziba naszego salonu. Zapraszamy.
Kategorie:

Data dodania: Mar 3, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Z rado?ci? prezentujemy Pa?stwu mieszcz?c? si? w K?odzku Gminn? Spó?dzielni? ?Samopomoc Ch?opska?. Przedsi?biorstwo prowadzimy od 1946 roku. Posiadamy 12 sklepów spo?ywczych. Na rzecz zapewnienia bezpiecze?stwa zdrowotnego w naszych sklepach realizujemy regu?y Systemu Analizy Zagro?e? tak?e Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP. Prowadzimy tak?e bazar i sk?ad opa?u w K?odzku. W 1992 roku rozpocz?li?my produkcj? piekarniczo - cukiernicz? w Krosnowicach. Aktualnie wypiekamy torty, serniki, ciasta, ciasteczka w szerokim asortymencie. Torty okoliczno?ciowe dostosowujemy do potrzeb konsumenta. Wolno wybra? smak, kszta?t i kolor dekoracji. Wyroby nasze wypiekane s? na prawdziwych sk?adnikach, a receptury opracowane na bazie domowych przepisów. Zajmujemy si? tak?e wynajmowaniem nieruchomo?ci. Wi?cej informacji na naszej stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Jan 29, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Usuwanie filtrów cz?stek sta?ych jest niezgodne z prawem. Masz problem z filtrem cz?stek sta?ych! Nie usuwaj go. U nas mo?esz go zregenerowa? koszt to oko?o 500 z?. Dajemy pó? roku gwarancji na nasz? us?ug? Zadzwo?, by o to zapyta?: 604 225 240. Wiemy o filtrach bardzo du?o. Nie daj si? oszuka? i wmawia? sobie, ?e trzeba filtr usuwa? lub wymienia?.
Kategorie:

Data dodania: Dec 31, 2012 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

VMiasto.pl to 49 miejskich serwisów informacyjno og?oszeniowych dla by?ych miast wojewódzkich. Dla ka?dego z miast znajdziesz zawsze aktualne informacje o lokalnych wydarzeniach, promocje w lokalnych sklepach i firmach, og?oszenia drobne firm i mieszka?ców. Dodatkowo w serwisie znajduj? si? wizytówki firm, szkó?, restauracji, lekarzy itp podmiotów, które mo?na w ?atwy sposób odnale??. Wszystko prezentowane jest na mapach. Serwis jest bezp?atny. Aby doda? og?oszenie, promocj?, wydarzenie lub miejsce wystarczy si? zarejestrowa? co zajmuje ok 15 sekund.
Kategorie:

Data dodania: Mar 24, 2011 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl