Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne

Wpisy
Sortowanie :
Kancelaria prawna Magdaleny Grzybowskiej z siedzib? w Warszawie ?wiadczy us?ugi prawne w Polsce oraz zagranic?. Specjalizuje si? w dziedzinie prawa handlowego, zw?aszcza zamówie? publicznych. Obs?uguje firmy oraz klientów prywatnych. W ofercie tak?e porady prawne (równie? przez Internet) oraz doradztwo w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktowych (FIDIC). Celem kancelarii jest optymalne dostosowanie rozwi?za? prawnych do oczekiwa? Klienta.
Kategorie:

Data dodania: Feb 23, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedmiotem dzia?alno?ci kancelarii Polz i Polz jest ?wiadczenie szeroko zakrojonej pomocy prawnej. Klientami kancelarii s? mi?dzy innymi osoby, które natkn??y si? na trudno?ci z uzyskaniem odszkodowania, przys?uguj?cego np. z powodu odwo?ania lotu albo jego opó?nienia. Dzi?ki du?emu do?wiadczeniu, kancelaria mo?e pochwali? si? bardzo du?a skuteczno?ci? w tego typu sprawach.
Kategorie:

Data dodania: Jan 5, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kancelaria Radcy Prawnego Jagoda Mazurek oferuje doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, gospodarczego i handlowego. Radca prawny udziela porad prawnych, sporz?dza opinie prawne, wszelkiego rodzaju umowy, a tak?e reprezentuje klienta w sprawach s?dowych.

Kancelaria radcy prawnego zapewnia rzeteln?, przejrzyst? i skuteczn? obs?ug? prawn?, oferuj?c pomoc dopasowan? do indywidualnych potrzeb ka?dego klienta, zarówno osób fizycznych jak i przedsi?biorców.

Kancelaria umo?liwia tak?e uzyskanie porad prawnych online. Porady prawne udzielane s? za po?rednictwem internetu, przy u?ycia odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Kancelarii. Porady prawne online s? sposobem na uzyskanie szybkiej i profesjonalnej pomocy prawnej, bez wzgl?du na miejsce zamieszkania klienta.
Kategorie:

Data dodania: Dec 7, 2016 Wejść: 1 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

大手通販会社で一昨日パソコンを注文しました。 警告の下に無料アンチウイルスソフトのダウンロードとあるのが何だか、怪しい感じもして無視することにした。 office 2013 アカデミック
 そのためフロー電池の改良に成功すると商業化の前に立ちはだかる死の谷を懸念し、フロー電池を市場に出せる企業を初期段階で探した。 サウジ爆弾が水曜日にSa'adaにRazihとMajz地区で住宅地を襲いました。
office 2013 通販  記:2016/03/279066 東証1部 日新321 7/25 15:00+8 (2.56%)時価総額 32,538百万円国際複合一貫輸送などの企業間物流を担う。 あなたは要件を満たすソリューションを実装する必要があります。
office 2013 アカデミック
次の要件を持っています:- NYC-WEB に使用可能 な帯域幅を増やします。 あと、Mac OSXは本当に少しだけ操作したことがありますけどOSXが操作できればLinuxは比較的簡単に操作できるのでしょうね。 office 2013 プロダクトキー
またの機会が有りましたら、よろしくお願いします。 待機状態となっているプリセットを読み込むには左側のフットスイッチを押します。
office 2013 残念ながら、現時点ではエースドライバーの座を奪い取るようなパフォーマンスではありませんでした。 一気にスイングがおかしくなってしまい、ここから4連続ダボ。
office 2013 価格
Kategorie:

Data dodania: Nov 8, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kancelaria Radców Prawnych Go?dzik & Holka mie?ci si? w ?odzi przy ulicy Narutowicza 74 lok.nr. 5
Zajmujemy si? obs?ug? przedsi?biorstw oraz klientów indywidualnych.
Pomagamy klientom przy rejestracji spó?ek, przekszta?caniem przedsi?biorstw, oraz bie??c? obs?ug? przedsi?biorstw.
Klienci mog? liczy? na fachowe porady prawne, reprezentowanie przed s?dami.
Wi?cej informacji na temat naszej specjalizacji na stronie internetowej.
Zapraszamy do zapoznania si? i kontaktu.
Kategorie:

Data dodania: Oct 20, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Ameryka?ski adwokat, mówi?cy p?ynnie po angielsku i polsku? Gdzie mog? znale?? takiego specjalist? od prawa? Je?li zadaj? sobie Pa?stwo tego typu pytania, mamy na nie jedn? odpowied? - kancelaria za?o?ona przez mecenasa Liwiusza Ilasza.

Co wyró?nia nasz? spó?k??
* Ogromna wiedza prawnicza
* Szeroki zakres us?ug
* Wieloletnie do?wiadczenie

Jako kancelaria prawnicza zapewniamy Pa?stwu godne reprezentowanie przed urz?dem imigracyjnym, zaj?cie si? spadkiem z USA czy z Polski oraz obs?ug? prawn? firmy. Wi?cej informacji mog? Pa?stwo pozyska? kontaktuj?c si? z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
Kategorie:

Data dodania: Sep 29, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wybieraj?c doradztwo prawne w O?wi?cimiu warto postawi? na jako?? i skuteczno??. Kancelaria prawna prowadzona przez Monik? ?migielsk? pomo?e Ci w ró?nego typu sprawach dotycz?cych prawa cywilnego - gospodarczego, rodzinnego, spadkowego i innych. Dla przedsi?biorców adresowana jest mi?dzy innymi obs?uga sektora finansów publicznych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!
Kategorie:

Data dodania: Sep 24, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Wasilewskiej znajduje si? w Krakowie. Oferujemy profesjonaln? pomoc w szerokim zakresie prawa. Oferujemy mo?liwo?? spotkania poza czasem pracy, je?li klient wyrazi tak? potrzeb?. Zapewniamy doradztwo w wyszukaniu efektywnych rozwi?za? do konkretnych problemów natury prawnej. Du?y wp?yw na ?wietn? klas? proponowanych ?wiadcze? ma relacja oparta o ca?kowite zaufanie. Zapraszamy do rozmowy telefonicznej albo korespondencji mailowej celem omówienia konkretów kooperacji.
Kategorie:

Data dodania: Sep 9, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Konsumenckiego Witkowska i Partnerzy znajduje si? w stolicy. Wyspecjalizowali?my si? w licznych dyscyplinach prawa. Stworzony przez nas interdyscyplinarny zespó? umo?liwia zagwarantowanie profesjonalnej pomocy dla wszystkich obs?ugiwanych kontrahentów. Zapewniamy personalne traktowanie ka?dego klienta. Jeste?my ca?kowicie zaanga?owani w ka?d? powierzon? spraw?. Sprawia to, ?e ka?dy kontrahent b?dzie zadowolony z proponowanych przez nas ?wiadcze?. Szczegó?owe informacje dotycz?ce przygotowanej oferty klienci odnajd? na naszej witrynie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Aug 11, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strona internetowa kancelarii adwokackiej mieszcz?cej si? w G?ogowie. Na stronie szczegó?owo przedstawione zosta?y w poszczególnych dzia?ach obszary praktyki kancelarii. Wyró?nione zosta?y takie pola jak: sprawy rodzinne, sprawy karne, sprawy cywilne, sprawy z zakresu prawa prawa nieruchomo?ci, sprawy administracyjne, odszkodowania czy te? sta?a obs?uga prawna przedsi?biorców. Ponadto na stronie zawarte s? równie? dane kontaktowe.
Kategorie:

Data dodania: Aug 8, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl