Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620


 
Opis Akcent to Szko?a J?zyków Obcych w Poznaniu z do?wiadczeniem w nauczaniu najbardziej przydatnych j?zyków obcych. SJO Akcent prowadzi kursy w ma?ych grupach – do pi?ciu osób – na ró?nych poziomach zaawansowania. Uczymy j?zyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpa?skiego, w?oskiego, portugalskiego, rosyjskiego, szwedzkiego i norweskiego. J?zyk angielski dla firm to oferta dla przedsi?biorców, którzy chc? podnie?? kompetencje j?zykowe swoje i kwalifikacje j?zykowe swoich pracowników. W zale?no?ci od potrzeb kurs dotyczy j?zyka ogólnego, j?zyka biznesowe lub j?zyka specjalistycznego w danej bran?y. Przygotowujemy dzieci i m?odzie? do matury i egzaminu gimnazjalnego z j?zyka obcego, prowadzimy kursy egzaminacyjne, po których kursanci b?d? przygotowani do uzyskania certyfikatów FCE, CAE, CPE, TOEFL i TOEIC (jeste?my akredytowanymi egzaminatorami dla popularnego w ?rodowisku pracy egzaminu TOEIC). Szko?a J?zyków Obcych AKCENT pozwoli tak?e by? gotowym do testów z innych egzaminów j?zykowych jak WiDaF i Goethe Institut dotycz?ce j?zyka niemieckiego.

 

Słowa kluczowe szko?a j?zyków obcych   szko?a j?zyków obcych pozna?   akcent pozna?   szko?a j?zyków obcych akcent   j?zyk angielski kurs   j?zyk niemiecki kurs   kurs j?zykowy   kursy j?zykowe dla firm   kursy j?zykowe dla studentów   kurs egzaminacyjny   FCE   TOEFL kurs   TOEIC
Url http://www.akcent-poznan.com.pl/
Kategorie Edukacja Nauka > Nauka angielskiego
Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe
Edukacja Nauka > Kursy
Data wpisu May 13, 2014
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Edukacja Nauka > Nauka angielskiego
J?zyk angielski w pigu?ce to nauka j?zyka angielskiego dla pocz?tkuj?cych i ?redniozaawansowanych.

Kurs zawiera przede wszystkim wyja?nienie najwa?niejszych struktur gramatycznych i czasy angielskie, zawiera gotowe wypracowania wraz z poradami dotycz?cymi ich pisania, a tak?e s?owniczek tematyczny i polecane pozycje ksi??kowe.

Serwis wzbogaca forum j?zykowe, na którym mo?na uzyska? pomoc ekspertów.
Kategoria:

Nauka j?zyka angielskiego dla dzieci i m?odzie?y w Kwidzynie. Uczymy dzieci od lat 3 do 6 licencjonowan? metod? stosowan? na ca?ym ?wiecie.
Zaj?cia prowadzone s? przez wykwalifikowanych nauczycieli.
Naszym priorytetem jest bezpo?redni i indywidualny kontakt z uczniem.
Zaj?cia prowadzone s? w ma?ych grupach z uwzgl?dnieniem indywidualnych potrzeb i mo?liwo?ci ucznia.
Kategoria:

Szko?a j?zykowa Mentes prowadzi szkolenia i kursy j?zykowe. Dzieci i m?odzie? s? naszymi szczególnymi klientami i dla nich przygotowali?my specjaln? ofert?. Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Nauka odbywa si? nowoczesnymi metodami w formie gier i zabaw. Ponadto w ofercie mamy kursy dla doros?ych i seniorów, kursy weekendowe i intensywne. Zapewniamy najni?sze ceny i najlepsze waunki nauki. Zaj?cia odbywaj? si? z native speaker'em. Lekcje indywidualne i korepetycje prowadzimy w naszej siedzibie. Mo?liwy jest te? dojazd do klienta.
Kategoria:

Angielski Online - portal prawdziwych anglomaniaków, nauka angielskiego, gramatyka angielska, s?ownictwo angielskie, angielski dla ka?dego, nowoczesne metody nauki angielskiego, egzaminy angielskie - FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, materia?y do matury z angielskiego, ?wiczenia, testy, korepetycje z angielskiego, kursy angielskiego, szybka nauka angielskiego
Kategoria:

Serwis oferuj?cy angielski online(angielski Skype, e mail). Oferta obejmuje tak?e zaj?cia indywidualne. Znajdziecie tak?e t?umaczenia polsko angielskie i angielsko polskie, wypracowania z angielskiego, korekta tekstów, materia?y edukacyjne, nagrania (angielski mp3), pomoc oraz nowe multimedialne sposoby edukacji.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl