Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe

Wpisy
Sortowanie :
Na prezentowanie witrynie znajduje si? sklep internetowy sprzedaj?cy najwy?szej jako?ci pomoce dydaktyczne w atrakcyjnych cenach. Oferta sklepu zawiera na przyk?ad pomoce naukowe wykorzystywane w procesie nauki przedmiotów ?cis?ych, wyposa?enie sali geograficznych praz biologicznych, jak równie? sali gimnastycznych. Oprócz konkurencyjnych cen opisywany sklep internetowy zapewnia tak?e darmow? dostaw? a tak?e atrakcyjne rabaty.
Kategorie:

Data dodania: Jan 17, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Jeste?my sieci? szkó? j?zyka angielskiego, która mo?e pochwali? si? nauczeniem pos?ugiwania si? tym j?zykiem ponad 2 milionów uczniów. Angielski dla dzieci w naszym wykonaniu zarówno oferowany jest dla najm?odszych dzieci jak i tych starszych. Z nami z ca?? pewno?ci? ka?dy nauczy si? pos?ugiwa? j?zykiem angielskim. Helen Doron oddzia? w Z?bkach i Markach zaprasza najm?odszych na nauk? j?zyka angielskiego.
Kategorie:

Data dodania: May 3, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przez spor? cz??? swojego ?ycia uczymy si?. Nieustannie, wci?? i coraz wi?cej. Wiele ze zdobytych umiej?tno?ci praktycznych nigdy nam si? nie przyda. Z kolei te, bez których w doros?ych ?yciu ci??ko sobie poradzi? nie s? tak obszernie omawiane, jak mogliby?my tego oczekiwa?. To dlatego warto postawi? na najlepsz? szko?? Marta Pawlikowska, dzi?ki której zyskamy motywacj? i b?dziemy przyswaja? sobie kolejne regu?ki, s?owa, wyra?enia znacznie ?atwiej. Zachowanie atmosfery naturalnego
?rodowiska obcoj?zycznego, stwarzanie sytuacji, jak z prawdziwego ?ycia zmusza do porozumiewania si?. Prze?amuje bariery i mimo pope?nianych b??dów daje szans? na szybkie ich wyeliminowanie. Wiele innych atrakcji w postaci wspólnych gier, biblioteczki dla s?uchaczy, kawiarenki, multimedialnych lekcji sprawia, ?e idealny sposób na nauk? znajd? dla siebie wszyscy.
Kategorie:

Data dodania: Mar 25, 2016 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

English-ahead to szko?a j?zyków obcych pracuj?ca na terenie ca?ej warszawy. Oferujemy darmowy dojazd do naszych studentów, aby? to ty móg? si? skupi? na nauce. Z Naszych korepetycji skorzystali ju? setki uczniów. Zaj?cia prowadzimy z j?zyka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpa?skiego, a tak?e rosyjskiego. Zach?camy do wej?cia na stron? i zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategorie:

Data dodania: Mar 6, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zapewniamy za po?rednictwem nowoczesnego portalu naszego wydawnictwa dost?p do materia?ów do nauki j?zyków obcych. W naszym wydawnictwie posiadamy mi?dzy innymi pochodz?ce od czo?owych producentów mi?dzy innymi s?owniki, ksi??ki oraz podr?czniki. Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? naszej firmy! Zadzwo? do nas ju? dzisiaj ! Czekamy na kontakt !
Kategorie:

Data dodania: Dec 5, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Ma?y Rynek J?zykowy dzia?a na rynku od 1992 roku. Specjalizujemy si? w prowadzeniu kursów j?zyków obcych. Proponujemy klientom du?y wybór j?zyków oraz ró?norodno?? kursów. Gwarantujemy doskona?? klas? ?wiadczonych us?ug. Proponujemy udzia? w zaj?ciach grupowych a tak?e indywidualne lekcje. Z naszych us?ug korzystaj? indywidualni klienci a tak?e przedsi?biorstwa. Proponujemy dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych ró?norodne wyjazdy j?zykowe. Zajmujemy si? równie? realizowaniem przek?adów j?zykowych standardowych a tak?e przysi?g?ych.
Kategorie:

Data dodania: May 23, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Angielski i jego znajomo?? jest w dzisiejszym ?wiecie niezwykle przydatna. Tym samym staramy si? go uczy? wieloma ró?norodnymi metodami. Jednak?e, jak si? okazuje najlepsz? metod? nauki j?zyka angielskiego jest metoda Callana, która to wykorzystywana jest w szkole j?zykowej Elsinore. Na pewno warto zapisa? si? tutaj na zaj?cia, poniewa? metoda nauki j?zyka angielskiego Callana przynosi doskona?e rezultaty. Szybko mo?na nauczy? si? biegle pos?ugiwa? j?zykiem, a dodatkowo mo?na uczyni? to naprawd? z wielk? przyjemno?ci?. Je?eli jeszcze nie spróbowa?e?, postaraj si? zapisa? na takie zaj?cia do szko?y Elsinore ju? dzisiaj, a z ca?? pewno?ci? nie po?a?ujesz swej decyzji.
Kategorie:

Data dodania: Sep 21, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

M-School to miejsce, w którym nauczysz si? angielskiego szybko i skutecznie. Nasza szko?a j?zyka angielskiego stworzona zosta?a przez ludzi z pasj?, doskona?? znajomo?ci? j?zyka oraz wiedz? dydaktyczn?. Dzi?ki temu, prowadzone przez nas w ma?ych grupach, lub indywidualnie kursy j?zyka angielskiego pozwalaj? szybko poprawi? poziom znajomo?ci tego j?zyka. M-School to tak?e profesjonalne t?umaczenia –pisemne i ustne. Ka?demu Klientowi zapewniamy indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb oraz konkurencyjne warunki wspó?pracy.
Kategorie:

Data dodania: Sep 21, 2014 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 2

Komentarze Ranking

Szko?a Best od 1996 roku proponuje w pe?ni fachowe i skuteczne kursy j?zykowe najwa?niejszych j?zyków europejskich oraz kilku, najbardziej znacz?cych j?zyków orientalnych. Wszystkie kursy przystosowane s? do wymaga? wiekowych i stopnia zaawansowania pojedynczych kursantów. Rosn?c? wzi?to?ci? ciesz? si? specjalistyczne kursy dla firm, których kszta?t i zakres jest dopasowany do indywidulanych potrzeb klientów. Mog? by? one aran?owane w szkole lub na terenie firmy, s? to kursy przeznaczone dla dyrektorów, za?ogi menad?erskiej i szeregowych pracowników. Best aran?uje tak?e kursy wyjazdowe oraz bardzo intensywne kursy okre?lane mianem pogotowia j?zykowego (krótkie szkolenia poprzedzaj?ce wyjazdy s?u?bowe albo wa?ne spotkania). Kompleksowa obs?uga firm obejmuje tak?e t?umaczenie dokumentów oraz pomoc przy weryfikacji znajomo?ci j?zyka obcego przez pracowników. Wi?cej szczegó?ów na stronie.
Kategorie:

Data dodania: Sep 21, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Uczymy angielskiego w domu ucznia. Dla wygody naszych uczniów nasi lektorzy doje?d?aj? we wskazane przez uczniów miejsce. Uczymy angielskiego na ró?nych poziomach, indywidualnie dobieraj?c materia?y i uk?adaj?c program do umiej?tno?ci uczniów. Skuteczno?? metod lektorów Moose gwarantuje 20 letnie do?wiadczenie na polskim rynku. Uczymy efektywnie i szybko, zapisz si? na zaj?cia do nas i sprawd? naszych lektorów.
Kategorie:

Data dodania: Aug 16, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl