Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Zdrowie Uroda > Lekarze

Wpisy
Sortowanie :
Prywatne Centrum Stomatologiczne to miejsce, w którym mo?na w komfortowych warunkach zadba? o swoje z?by. Nasz do?wiadczony personel zajmuje si? wype?nianiem ubytków, endodoncj?, pedodoncj?, profilaktyk?, w tym usuwaniem kamienia przy pomocy ultrad?wi?ków i piaskowaniem, które czy?ci osady, oraz wybielaniem. Oferta Centrum obejmuje równie? protetyk?, czyli uzupe?nianie ubytków przy pomocy licówek na z?by, koron, mostów i protez.
Kategorie:

Data dodania: Sep 6, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Gabinet stomatologiczny Alfa Dental w Olsztynie ?wiadczy us?ugi dentystyczne dla dzieci i osób doros?ych. Gabinet Alfa Dental zosta? stworzony z my?l? o wymagaj?cych pacjentach, zespó? specjalistów stara si? przeprowadzi? ka?dego pacjenta przez zabiegi bezstresowo, szybko i bezbole?nie.
Dzi?ki nowoczesnemu sprz?towi, wykorzystaniu najnowszych technologii i profesjonalnemu podej?ciu us?ugi ?wiadczone s? przez nas na najwy?szym poziomie.
Gabinet Alfa Dental specjalizuje si? g?ównie w implantologii, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szcz?kowo-twarzowej, jak równie? protetyce i stomatologii estetycznej.
Kategorie:

Data dodania: Jul 16, 2017 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kiedy boli Ci? z?b idziesz do dentysty. Kiedy boli Ci? g?owa, martwisz si? o siebie i szukasz przyczyn tego bólu, próbujesz ró?nych rozwi?za? dla siebie, ?eby u?mierzy? ból i ?eby powraca? jak najrzadziej. A co robisz kiedy czujesz ból emocjonalny ? Je?li Nic, zach?camy Ci? ?eby? to zmieni? i zaj?? si? swoim zdrowiem psychicznym, tak jak to robisz z fizycznym. Oferujemy Ci psychoterapi? w nurcie Gestalt i poznawczo-behawioralnym, konsultacje psychologiczne. Pracujemy z osobami od 14 roku ?ycia, z parami i ma??e?stwami, rodzicami.
Kategorie:

Data dodania: Apr 18, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Leczenie, drobne zabiegi albo iniekcje doszklistkowe s? wykonywane u nas bardzo cz?sto i bardzo dobrze. Wielu naszych pacjentów jest zadowolonych z efektów ko?cowych a leczenie chorych oczu przebiega bardzo pozytywnie. Bardzo bogata oferta laseroterapii ?ci?ga do nas wielu pacjentów z odleg?ych miast, gdzie taka us?uga nie jest jeszcze wykonywana. W naszej ofercie znajduj? si? równie? mo?liwo?? transportu chorych na terenie naszego kraju.
Kategorie:

Data dodania: Feb 7, 2017 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Leczenie bólu kr?gos?upa w Poznaniu to tak naprawd? sprawa, która wymaga osoby z du?ym do?wiadczeniem. W naszej klinice lekarz Micha? Gapi?ski troszczy si? sie przede wszystkim o dobro pacjentów. Nigdy nie dzia?a od razu. Za ka?dym razem przed zabiegiem wykonuje szeregi niezb?dnych bada?. Jednak po takowym zabiegu mo?emy si? w stu procentach spodziewa?, ?e b?dziemy czu? si? lepiej. Wszystkie bóle g?owy, czy nóg powinny ust?pi?.
Kategorie:

Data dodania: Jan 30, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Gabinet stomatologiczny Danuty Majewskiej to nowoczesna przychodnia stomatologiczna, która oferuje bogat? gam? zabiegów stomatologicznych w Radomiu. W naszej ofercie znajd? pa?stwo: stomatologi? zachowawcz?, leczenie kana?owe oraz implanty. Gabinet stomatologiczny Danuty Majewskiej jest wyposa?ony w profesjonalny sprz?t najwy?szej jako?ci. Nasza pracownia dentystyczna zosta?a wyposa?ona w wysokiej jako?ci rentgen RTG. Przyjmuj?cy w klinice denty?ci maj? du?e do?wiadczenie medyczne a, tak?e szereg szkole?, które umo?liwia im przyjmowanie pacjentów z najtrudniejszymi przypadkami medycznymi.
Kategorie:

Data dodania: Nov 24, 2016 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Sensima, to gabinet psychologiczny oferuj?cy pomoc osobom zmagaj?cym si? z trudno?ciami i problemami, w obszarach relacji mi?dzyludzkich, stanów emocjonalnych, m?cz?cych i nieprzyjemnych my?li, czy te? dolegliwo?ci fizycznych spowodowanych czynnikami psychicznymi, obawa w zwi?zku z u?ywaniem alkoholu lub innych ?rodków psychoaktywnych. Psychoterapia prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem psychologii pozytywnej.
Kategorie:

Data dodania: Jul 29, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W dzisiejszych trudnych czasach wiele osób zmaga si? z problemami, które je przerastaj?. Pomocna mo?e okaza? si? psychoterapia, która pomaga przywróci? ?ycie na w?a?ciwe tory, zg??bi? osobowo?? oraz pozna? samego siebie. Wielk? pomoc ka?dy mo?e znale?? w gabinecie NOWA WOLA Psychoterapia, który ?wiadczy us?ugi z zakresu psychoterapii dla doros?ych, m?odzie?y oraz dzieci.
Kategorie:

Data dodania: Jul 21, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zabieg in vitro budzi wiele kontrowersji, ale niezale?nie od tego faktem jest, ?e dla wielu osób jest to jedyna szansa na posiadanie dziecka, jest to wi?c bez w?tpienia fantastyczna mo?liwo??, spe?niaj?ca marzenia wielu par. Zabiegi takie oferuje centrum leczenia niep?odno?ci Parens, a co wa?ne, s? one refundowane przez Ministerstwo Zdrowia, a wi?c dost?pne dla wszystkich.
Kategorie:

Data dodania: Jul 21, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Psychoterapeuta Ma?gorzata Pelc kieruje swoj? szerok? ofert? tak?e do osób, które maj? problemy ma??e?skie czy przezywaj? kryzys w zwi?zku. Taka terapia cz?sto mo?e uratowa? zwi?zek, który ju? skaza?o si? na przegran?, poniewa? terapeuta jest obiektywny i mo?e wskaza? przyczyny z?ego stanu rzeczy, dzi?ki czemu ?atwiej mo?na si? z nimi upora? i uzdrowi? relacj?.
Kategorie:

Data dodania: Jul 21, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl