Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Kraje Miasta Regiony > Lubuskie

Wpisy
Sortowanie :
Jeste?my ?redniej wielko?ci firm? z Gorzowa Wielkopolskiego dzia?aj?c? w bran?y awaryjnego otwierania mieszka?, sejfów oraz samochodów. Dzia?amy na tym rynku ju? od kilku lat, wi?c nasze do?wiadczenie jest ogromne. Spotkali?my si? z wieloma sytuacjami i z ka?dej wyszli?my z obronn? r?k?.
Potrafimy otworzy? ka?dy zamek samochodowy bez ?adnych uszkodze?. Jest to wyj?tkowa zaleta, poniewa? nie nara?amy Ci? na dodatkowe koszty zwi?zane z napraw? zamka czy karoserii. W swojej karierze otwierali?my awaryjnie marki ró?nych aut – Skody, Volkswageny czy nawet Rollce Roys. Bezinwazyjne otwieranie samochodów nie jest ?atw? czynno?ci?, ale my dzi?ki odpowiednim sprz?tom oraz du?ej wiedzy doskonale to potrafimy.
Dzi?ki specjalistycznym technikom otwieramy sejfy, kasy pancerne, skarbce itp. Oboj?tnie czy s?:
- mechaniczne zamykane kluczem
- zamykane na szyfr
- elektroniczne
My otwieramy ka?dy rodzaj sejfów (niezale?nie od gabarytów). W swojej ofercie posiadamy zamki znanych producentów. Dzi?ki ci?g?ym szkoleniom ca?y czas powi?kszamy swoj? wiedz? i dzi?ki temu jeszcze nigdy nie zawiedli?my ?adnego klienta.
Je?li zgubi?e? swój klucz lub zaci?? Ci si? zamek to my jeste?my do Twojej dyspozycji. Pogotowie Zamkowe z Gorzowa Wielkopolskiego w jak najkrótszym czasie dojedzie do Ciebie i rozprawi si? z niesfornym zamkiem. Otwieramy za pomoc? nowoczesnych i najskuteczniejszych metod, dzi?ki czemu jeste?my niezwodni.
Oprócz awaryjnego otwierania sejfów, samochodów i mieszka? mo?emy doradzi? Ci jak najlepiej zabezpieczy? Twoje mienie a tak?e dobra? odpowiednie zamki itp.
Kategorie:

Data dodania: May 24, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Ferma jaj i drobiu Brychcy proponuje wspó?prac? w zakresie sprzeda?y kur niosek oraz jaj. Oferujemy Pa?stwu jaja z chowu ?ció?kowego i klatkowego oraz od kur z wolnego wybiegu. Oprócz tego oferujemy tak?e zdrowe i pracowite kury nioski, poprzez które b?d? mogli Pa?stwo prowadzi? ma?? hodowl? kur. Do uprawy zbó? przeznaczonych na pasz? stosujemy przede wszystkim nawozy naturalne. Dzi?ki temu nasze kury otrzymuj? wysokiej jako?ci pasz?, a my mamy pewno??, ?e jest ona zdrowa, ?wie?a i bezpieczna!.Dlaczego nasze jaja s? najlepsze?Nasze jaja sortujemy wed?ug norm UE, dlatego te? mo?na bez problemu wybrac taki warian jaja jaki nas interesuje..
Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy!
Kategorie:

Data dodania: Mar 14, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W Biurze Rachunkowym „Bilans” z Zielonej Góry zapewniamy us?ugi z zakresu ksi?gowo?ci, rachunkowo?ci i obs?ugi kadrowo-p?acowej. Prowadzimy ksi?gi rachunkowe oraz ksi?gi przychodów i rozchodów dla wielu firm, wcze?niej opracowuj?c najlepsze dla danego przedsi?biorstwa regu?y polityki rachunkowo?ci. Nasza oferta obejmuje m. in. tworzenie zapisów w ewidencjach syntetycznych oraz analitycznych, przygotowywanie rocznych zezna?, przygotowywanie ró?nego typu sprawozda? finansowych, monitorowanie op?at oraz zobowi?za? danej firmy. Ka?dy z naszych klient mo?e liczy? na indywidualn? wycen? us?ug dopasowan? do zakresu naszych obowi?zków. Wi?cej informacji na stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Feb 3, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Fabryka nici Amanda w Sulechowie zaprasza! Od ponad 25 lat jeste?my czo?owym polskim producentem nici. Oferujemy zarówno nici profesjonalne jak i nici dla amatorów.
W ofercie naszej produkcji, znajd? Pa?stwo równie? szafki ekspozycyjne, idealne na wyposa?enie pasmanterii i innych sklepów z zaopatrzeniem tekstylnym.
Oferujemy nici najwy?szej jako?ci - w ofercie tak?e us?ugi indywidualnego wybarwiania nici, szpulowania nici i inne.
Kategorie:

Data dodania: Dec 16, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Ehmorganizator zajmuje si? maszynami i urz?dzeniami powi?zanymi z przemys?em drzewnym. Maszyny do obróbki palet drewnianych, cz??ci zamienne, sposobno?? zakupienia maszyn u?ywanych. Dogodny kontakt, wspó?praca opiewaj?ca równie? o planowanie schematów i ustawienia powstaj?cych linii produkcyjnych. Serwis oferowany kontrahentom, bogaty rynek zmieniaj?cy si? w zgodzie z wymogami jakie ukazuj? si? pomi?dzy przysz?o?ciowych klientów. Dogodne i bardzo interesuj?ce ceny, jak równie? pomoc w wyborze najlepszych urz?dze? z szerokiego asortymentu.
Kategorie:

Data dodania: Sep 23, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Rostkowcy para si? bardzo szerokim rynkiem zwi?zanym ze szkó?k? drzewek i krzewów ozdobnych. Oferta obejmuje zarówno iglaki szczepione, drzewka Bonsai , drzewka wykorzystywane do aran?owania ogrodów japo?skich, jak równie? szereg materia?ów potrzebnych do tworzenia niezwyk?ych aran?acji ogrodowych. Wyborny kontakt z klientem, sposobno?? szybkiego uzyskania specjalistycznych wiadomo?ci czy porad staje si? elementem wyró?niaj?cym firm? Rostkowcy. Pasja z jak? pracownicy podchodz? do powierzanych obowi?zków przek?ada si? na zaufanie i zadowolenie poszerzaj?cego si? grona nabywców.
Kategorie:

Data dodania: Sep 14, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

?wiadczymy us?ugi hurtowego wykonywania formatek z p?yty meblowej. Dzia?amy na rynku polskim ju? od 2005 roku. W naszej historii realizowali?my du?e projekty: hotele, biura, czy zabudowy hipermarketów. Wykonywali?my kuchnie, szafy wn?kowe, meble sklepowe, pokojowe, czy ?azienkowe. Produkujemy najlepsze towary i oferujemy wysok? jako?? us?ug ?wiadczonych przez nasz? firm?.
Kategorie:

Data dodania: Sep 25, 2011 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Bardzo du?a konkurencja producentów i dystrybutorów mebli szkolnych, sk?ania ich do zwi?kszania jako?ci, wygl?du i funkcjonalno?ci tego typu sprz?tu. Tak tez jest z firm? Melmet, który produkuje metalowe meble szkolne, a po?ród nich wymieni? mo?na szafki ubraniowe, które stawi? mo?na w ka?dej szkolnej szatni. Staranne wyko?czenie oraz wzmocniona budowa, przed co bardziej krewkimi uczniami, mo?e sk?ania? do wyboru wyrobów tej firmy, gdy chce si? na nowo urz?dzi? szatni? szkoln? lub uzupe?ni? - wymieni? pewn? ilo?? szafek ubraniowych.
Kategorie:

Data dodania: Jun 6, 2011 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Oferta: Kamery ip, rejestratory cyfrowe, kamery bezprzewodowe, Kamery przemys?owe ip , monitoring, telewizja przemys?owa CCTV, Karty DVR, Kamery kopu?kowe, Kamery zewn?trzne, Kamery IP WIFI, Alarmy bezprzewodowe, Systemy alarmowe, Kamery Obrotowe, Kamery motozoom, Obrotnice, Zabezpieczenia przepi?ciowe, Monitoring w samochodzie, Sprzeda? Hurtowa i Detaliczna,
Kategorie:

Data dodania: Feb 3, 2011 Wejść: 0 Ranking: 1.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Firma Lider to wy??czny polski licencjonowany producent wycieraczek aluminiowych Broxo niemieckiej marki Lola znanej od wielu lat w Europie. Specjalizujemy si? w doradztwie i doborze mat czyszcz?cych dla ka?dego. Dzia?amy szybko i dostosowujemy si? do wymaga? klientów. W naszej ofercie posiadamy maty obiektowe o standardowej kolorystyce czarnej, br?zowej oraz szarej, ale równie? inne, nietypowe kolorystycznie zlecenia nie s? nam obce. Zapraszamy do wspó?pracy architektów, firmy budowlane i handlowe.
Kategorie:

Data dodania: Oct 4, 2010 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl