Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??

Wpisy
Sortowanie :
Gdy w roku 2000 zaczynali?my swoja przygod? jako ma?y biznes, nie s?dzili?my, ?e ta pasja b?dzie trwa? tak d?ugo. Od wielu ju? lat ?wiadczymy us?ugi z zakresu ksi?gowo?ci na najwy?szym poziomie i cieszymy si? nies?abn?ca popularno?ci? w?ród naszych klientów. Ich zaufanie to dla nas najwi?ksza nagroda, dzi?ki której jeste?my w stanie sprosta? najbardziej wymagaj?cym odbiorcom. Dawna pasja ju? dawno przerodzi?a si? w nies?abn?ca mi?o?? do pomocy wilkim korporacjom, ale tak?e i jednoosobowym dzia?alno?ci? gospodarczym. Biuro Podatkowe Konsultant to gwarancja dobrych rozlicze?.
Kategorie:

Data dodania: Apr 21, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Je?eli oczekujesz pomocy i nie wiesz, w jaki sposób poprawnie wype?ni? pit 37 to jeste?my do Twojej dyspozycji pod adresem w Internecie formularzpit37.pl gdzie mo?esz otrzyma? kompleksow? pomoc w zakresie wype?niania i rozliczania si?. Wiedza, jak? mo?emy Ci przekaza? przyda si? Tobie na ca?e ?ycie powoduj?c, ?e bezb??dnie i sprawnie b?dziesz móg? lub mog?a wype?nia? i rozlicza? si? z ró?nego rodzaju pitów.
Kategorie:

Data dodania: Dec 19, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wspó?pracuj?c z biurem rachunkowym Anny Smaluch masz pewno??, ?e oprócz szerokiego wyboru us?ug ksi?gowych dostosowanych do klienta, oferujemy doradztwo podatkowe specjalisty, który pomo?e wybra? najkorzystniejsz? form? opodatkowania dla Twojej firmy. Wszystkie us?ugi proponujemy w postaci internetowej, jako ksi?gowo?? online. Zapraszamy do wspó?pracy firmy z ca?ej Polski.
Kategorie:

Data dodania: Sep 7, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Szukasz profesjonalnych doradców podatkowych? A mo?e interesuj? ci? us?ugi zwi?zane z obs?ug? ksi?gowo?ci lub obs?uga w zakresie BHP? W us?ugach naszej kancelarii znajduj? si? us?ugi zarówno dla firm jak i indywidualnych osób nie prowadz?cych dzia?alno?ci gospodarczej. Radzimy, rozliczamy, dbamy o dokumentacje - Napisz do nas!

Prowadzimy ksi?gowo?? dla klientów z Cz?stochowy oraz s?siednich miejscowo?ci. Oferowane przez nas us?ugi dobrane s? indywidualnych potrzeb klienta. Z nami wszystkie sprawy zwi?zane z ksi?gowo?ci? dotycz?ce Twojego przedsi?biorstwa b?d? pod sta?ym dozorem. Profesjonalny doradca podatkowy pomo?e Ci równie? za?atwiaj?c wszelkie kwestie zwi?zane z obowi?zuj?cymi w tym zakresie normami prawnymi

Postaw na nas!
Sumienne wykonywanie obowi?zków, pilnowanie terminów, profesjonalne doradztwo w sprawach podatkowych i ksi?gowych - wybieraj?c MJM oszcz?dzisz sobie czasu i k?opotu. Wska?emy Ci prost? drog? w skomplikowanych sprawach prawa podatkowego i rozliczymy ci? z podatku lub poprowadzimy rachunkowo?? twojej firmy.

Zadzwo? pod numer +48 600 215 840 i zapytaj o us?ugi.
Kategorie:

Data dodania: Sep 3, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wirtualne biuro w Warszawie, to atrakcyjna propozycja dla wszystkich przedsi?biorców, ?wiadomych tego, jak wa?ny jest budz?cy zaufanie adres firmy. Nasze biuro ksi?gowe udost?pnia Pa?stwu tak? us?ug?, wraz z wieloma innymi, powi?zanymi z ni?. Wirtualne biuro to komfort i bezpiecze?stwo, a tak?e szybka poprawa wizerunku firmy w oczach klientów z kraju i zagranicy. Skontaktuj si? z nami i dowiedz si?, ile b?dziesz musia? zap?aci? za miesi?czny abonament wirtualnego biura.
Kategorie:

Data dodania: May 24, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Advena to biuro rachunkowe zlokalizowane w Londynie, które obsluguje zainteresowanych uslugami po polsku. Propozycja firmy jest niezwykle róznorodna - sa to jednym slowem zwyczajne uslugi rachunkowo-ksiegowe, pomoc w zakresie benefitów oraz polis, jak i uslugi tlumacza. Oferta to takze pomoc w zakladaniu wlasnej firmy na terenie UK. Dlugoletnia dzialalnosc na rynku pozwolila zdobyc cenne doswiadczenie. Biuro Advena pelni dodatkowo funkcje doradcza, jesli posiadasz jakies watpliwosci, zachecamy do korzystania z rad najlepszych specjalistów.
Kategorie:

Data dodania: Dec 5, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Biuro rachunkowe Kognitariat funkcjonuje w bran?y od 1993 roku. Nasi ludzie posiadaj? d?ugoletnie do?wiadczenie w bran?y oraz stale poprawiaj? swoje kwalifikacje poprzez udzia? w ró?nego rodzaju kursach oraz szkoleniach. Zajmujemy si? obs?ug? w sferze podatkowej, rachunkowej oraz w szeroko rozumianym zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego. Nasza platforma us?ug internetowych funkcjonuje pod nazw? KOGNITARIAT VPN od kilku lat. Platforma jest regularnie rozwijana. Nasi klienci mog? by? pewni gwarancji jako?ci i bezpiecze?stwa.
Kategorie:

Data dodania: Nov 22, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Biuro ksi?gowe DEKLARACJA to zak?ad pracy kierowana przez Pani? Dorot? Zbrze?niak, która zajmuje si? ksi?gowo?ci? od 1998 roku. Wskutek bardzo obszernemu do?wiadczeniu w prowadzeniu dokumentów ksi?gowych, osi?gni?temu w trakcie kooperacyj z wieloma podmiotami rozmaitej okaza?o?ci, nie wy??czaj?c znacznych, ogólnopolskich spó?ek, kancelaria DEKLARACJA dostarcza najwy?szej postaci obs?ug? klienta.Firma ?wiadczy us?ugi w modus wspó?czesny, zoptymalizowany na rzecz kontrahenta. Za pomoc? przetwarzaniu dokumentów w postaci elektronicznej, czy komunikowaniu si? z obs?ugiwanymi podmiotami za pomoc? korespondencji email lub komunikatorów internetowych, pozwala istotnie zredukowa? koszty uzupe?niaj?ce kierowania ksi?gowo?ci jednostek.Biuro pos?ugi ksi?gowych DEKLARACJA podchodzi do ka?dego klienta w sposób jedyny, a op?aty us?ug zale?ne s? pomi?dzy innymi od: postaci organizacyjnej przedsi?biorstwa, odmiany opodatkowania, wielko?ci dowodów ksi?gowych i innych.
Kategorie:

Data dodania: Aug 12, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Open Profit to biuro rachunkowe (Warszawa, Pozna?) wykraczaj?ce w swej ofercie poza standardowe us?ugi rachunkowe i ksi?gowe. Nasze oferta us?ug ksi?gowych obejmuje prowadzenie ksi?g rachunkowych, prowadzenie pe?nej ksi?gowo?ci lub rozliczanie rycza?tem. Pomo?emy tak?e za?o?y? spó?k? lub inn? form? dzia?alno?ci gospodarczej, stworzy? biznes plan, wybra? najkorzystniejsz? form? opodatkowania i rozlicze?. Poza ofert? biura ksi?gowego proponujemy rozliczanie (outsourcing) kadr i p?ac, us?ugi due dilligence, controlling finansowy, wycen? op?acalno?ci inwestycji, pomoc i rozliczanie zagranicznych inwestorów oraz wdra?anie u?ytecznych rozwi?za? IT. Ponadto pomo?emy podczas kontroli ZUS czy US (wszystkie kontrole u naszych klientów przeszli?my pozytywnie).
Kategorie:

Data dodania: Aug 1, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zapewniamy obs?ug? ksi?gowo?ci dla przedsi?biorstw. Zarówno dla ma?ych firm jednoosobowych jak i du?ych spó?ek oraz korporacji. Nasza oferta jest skierowana dla rozmaitych podmiotów o ró?nych formach dzia?alno?ci gospodarczej w oparciu o umowy prawne. Nasze biuro rachunkowe zajmuje si? rozliczaniem podatku VAT, obs?ug? kadrowo p?acow?, prowadzenie ksi?g rachunkowych oraz doradztwo finansowo – podatkowe. Przede wszystkim zapewniamy bezpiecze?stwo wszelkiego typu rozlicze? finansowych, co jest istotne dla wszystkich przedsi?biorców, poniewa? brak znajomo?ci zawi?o?ci naszego systemu administracyjnego i biurokratycznego mo?e srogo kosztowa?. Dzia?amy na terenie miast: Reda oraz Wejherowo.
Kategorie:

Data dodania: Aug 1, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl