Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza

Kategorie

Rachunkowo?? (122)


Wpisy
Sortowanie :
Bawilandia Czary Mary to unikalna kraina zabaw, która zachwyci ka?dego spragnionego zabawy smyka. Na ogromnej, a zarazem bezpiecznej przestrzeni mieszcz? si? konstrukcje z labiryntami, tunelami, wystrza?owymi zje?d?alniami, baseny z pi?eczkami, a tak?e niepowtarzalna palma pi?kowa. Tutaj ka?dy ma?y mi?o?nik przygód znajdzie co? dla siebie, nie ma tu czasu na nud?. Rodzice sp?dz? czas równie mi?o w k?ciku, gdzie mo?na poczyta? i napi? si? kawy. Ponadto oferujemy organizacj? przyj?? urodzinowych, liczne warsztaty i zaj?cia dla dzieci.
Kategorie:

Data dodania: Jun 17, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma nadzory-piotrowski zajmuje si? prowadzeniem inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju oferuj?c swoim Klientom specjalistyczne us?ugi przy realizacji inwestycji. Przede wszystkim Pozna? oraz województwo wielkopolskie s? terenem dzia?alno?ci firmy. Kierownik budowy Pozna? i inspektor nadzoru Pozna? to us?ugi, do których dochodzi najcz??ciej na tym terenie. Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy budowlane jak te? kosztorysy ofertowe wykonuje firma zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów. Kosztorysowanie zawiera jedna z podstawowych ofert. ?wiadczy us?ugi doradcze na wst?pnym etapie projektowania inwestycji. Ofert? swoj? obejmuje teren ca?ego kraju gdy realizacje s? wi?ksze. Generalne wykonawstwo jest filarem dzia?alno?ci firmy nadzory-piotrowski. Kosztorysy-piotrowski to równie? kosztorysy budowlane konieczne do uzyskania kredytów bankowych, jak równie? kosztorysy wykonywane na podstawie przedmiarów z SIWZ na zamówienie przedsi?biorstw startuj?cych w przetargach dotycz?cych zamówie? publicznych. Realizuj?c profesjonalnie i z pe?nym zaanga?owaniem zlecone zadania pilnie przestrzega aktualnie obowi?zuj?ce przepisy. Us?ugi realizuje w najkrótszym mo?liwie czasie.
Kategorie:

Data dodania: May 26, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Signum Sp. z o.o. to firma ?wiadcz?ca kompleksowe us?ugi z zakresu pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich. ?rodki mog? by? przeznaczane na rozwój poprzez inwestycje m.in w Informatyk?, ICT, Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) i inne. Profesjonalna kadra skutecznie doradza oraz przygotowuje niezb?dn? dokumentacj?. Du?? skuteczno?? potwierdzaj? zadowoleni klienci. Je?eli poszukujesz dodatkowych ?rodków na rozwój swojej dzia?alno?ci, to ju? dzi? skontaktuj si? z Signum Sp. z o.o. i zapoznaj si? z pe?n? ofert?!
Kategorie:

Data dodania: Apr 13, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Na stronie UbezpieczenieNaNarty znajdziesz najlepsze oferty ubezpiecze? na zimowy wyjazd i z ?atwo?ci? je mi?dzy sob? porównasz. Firma Ubezpieczenia Online udost?pnia ci porównywark?, która pomo?e ci zakupi? ubezpieczenie (równie? przez Internet) dostosowane do twoich potrzeb i mo?liwo?ci finansowych, wybieraj?c je spo?ród ofert 7 towarzystw. Aby uzupe?ni? swoj? wiedz?, mo?esz tak?e skorzysta? z tre?ciwych poradników oraz FAQ.
Kategorie:

Data dodania: Jan 30, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Chcesz podpisa? umow? ubezpieczeniow?? Nie masz czasu na wychodzenie ze domu? Jeste?my po to, by Ci pomóc. Skontaktuj si? telefonicznie z naszymi doradcami, lub wejd? na stron? ubezpieczenieturystyczne i ju? teraz miej w zasi?gu r?ki kilka sprawdzonych ofert. Nasz portal podejmuje wspó?prac? tylko z rzetelnymi towarzystwami. Dobrze wiemy, ?e wykup ubezpieczenia to indywidualna sprawa i ch?tnie pomo?emy dobra? Ci idealn? ofert?.
Kategorie:

Data dodania: Jan 30, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kasa fiskalna to nie komputer, który potrzebuje nie wiadomo jakich funkcji, aby dobrze dzia?a?. Kasa fiskalna ma spe?nia? swoje zadanie. Najwa?niejsze, aby by?a prosta w obs?udze, poniewa? w niektórych zak?adach pracy, zw?aszcza sklepach, wa?ne jest to, aby dzia?a?a sprawnie i szybko. Dobrej jako?ci kasy fiskalne z Olsztyna dost?pne s? ju? tak?e przez internet. Wystarczy tak? kas? fiskaln? zamówi? i czeka? a? zostanie ona dostarczona do naszego domu. Kasa fiskalna ma by? funkcjonalna i dobrze dzia?a?.
Kategorie:

Data dodania: Dec 20, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Najlepszy doradca restrukturyzacyjny czyli kancelaria prawna Warszawa proponuje opcje na odd?u?enie, umorzenie d?ugów, umorzenie zobowi?za?. Nasza kancelaria proponuje doskona?e dzia?ania w takich kwestiach jak upad?o?? konsumencka, upad?o?? spó?ki, upad?o?? firmy, upad?o?? osoby fizycznej. Zapraszamy do kontaktu, wybierajcie nasz? wiedz? w temacie prawo upad?o?ciowe kancelaria
Kategorie:

Data dodania: May 24, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Praca na etacie powoli odchodzi do lamusa. Coraz wi?cej firm podpisuje umowy z prywatnymi przedsi?biorcami i zleca im zadania, które dotychczas wykonywa?a osoba zatrudniona na etacie. Zwi?zane jest to z optymalizacj? kosztów w przedsi?biorstwach. Aby wyj?? naprzeciw osobom, które chc? za?o?y? w?asny biznes, za?o?yli?my bloga internetowego, który opisuje ró?ne zagadnienia zwi?zane z prowadzeniem firmy.

Dla osób, które nie maj? du?ych oszcz?dno?ci na rozpocz?cie dzia?alno?ci, powsta? dzia? franczyza, gdzie mo?na przeczyta? o zasadach, na jakich prowadzi si? tego typu przedsi?wzi?cie oraz o mo?liwo?ciach, jakie daje nam taka forma dzia?alno?ci.
Kategorie:

Data dodania: Apr 22, 2016 Wejść: 3 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Scanway proponuje swoje us?ugi w zakresie systemów obróbki laserowej. Oferuje ró?ne rozwi?zania, w tym skanowanie laserowe, przy których wykorzystuje g?owice galwanometryczne. Ta specjalistyczna technologia przydaje si? do zastosowa? takich jak grawerka, ci?cie czy spawanie. Ka?de z?o?one zamówienie traktowane jest indywidualnie a klienci mog? liczy? na pomoc i doradztwo na ca?ym etapie produkcji, pocz?wszy od implementacji a? po uruchomienie.
Kategorie:

Data dodania: Apr 5, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Ró?a Rent to magazyny typu self storage, umo?liwiaj?ce wynaj?cie boxów. Magazyny po?o?one s? w Katowicach przy ulicy Hutniczej 6, tu? obok w?z?a murckowskiego, który obejmuje autostrad? A4 (Wschód – Zachód) i DK86 (Pó?noc – Po?udnie). Takie umiejscowienie magazynów sprawia, ?e dojazd do nich jest bardzo ?atwy w?a?ciwie z ka?dej strony.
Jak wygl?daj? takie boxy? Ró?a Rent na chwil? obecn? posiada 154 boksy w trzech rozmiarach – 2,5 m2 5 m2 i 10 m2. W nowoczesnej hali, w której znajduj? si? boxy utrzymywana jest sta?a temperatura powy?ej 17 stopni Celsjusza. Obiekt jest te? stale monitorowany, natomiast noc? pilnuj? go wynaj?ci dodatkowo stró?e. Boxy stanowi? doskona?e rozwi?zanie zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm i przedsi?biorstw, które nie chc? marnowa? swojego miejsca. Co mo?na przechowywa? w takim boxie? Praktycznie wszystko (z nielicznymi wyj?tkami w postaci np. zwierz?t czy kwiatów) – to, co zostanie umieszczone w boksie zale?y od klienta. Jedni nie maj? gdzie da? nieu?ywanych chwilowo mebli, inni ubra? po dzieciach lub sprz?tu sportowego. Klienci biznesowi mog? sk?adowa? w boxach ró?nego rodzaju materia?y promocyjne, produkty czy po prostu dokumentacj? firmow?, któr? nale?y przechowywa? przez okre?lony czas.
Kategorie:

Data dodania: Mar 25, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl