Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe

Wpisy
Sortowanie :
Od d?u?szego czasu prowadzisz swoje biuro, ale nie znalaz?e? jeszcze osoby, która by Ci je sprz?ta?a? Szukasz fachowca z prawdziwego zdarzenia? A co powiesz na ca?? ekip?? Ch?tnie podejmiemy z Tob? wspó?prac?, przedstawimy Ci korzystne warunki cenowe i podamy pe?en zakres us?ug. Mo?emy zaj?? si? myciem okien, polerowaniem pod?óg i praniem dywanów oraz wyk?adzin. Jeste?my fachowcami i z pe?nym zaanga?owaniem podchodzimy do naszych obowi?zków.
Kategorie:

Data dodania: Jul 20, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zastanawiasz si? nad tym, jak mo?na w pe?ni efektywnie poradzi? sobie z tematem deratyzacji? Koniecznie skorzystaj z us?ug nowoczesnych przedsi?biorstw, które obecnie funkcjonuj? w Polsce. Tylko dzi?ki nowoczesnym przedsi?biorstwom jeste? w stanie ?atwo i konkretnie poradzi? sobie z problemem szkodników. W Warszawie nasze przedsi?biorstwo mo?e zaoferowa? ci naprawd? interesuj?ce rozwi?zania, które pomog? efektywnie i ?atwo odnale?? si? w temacie deratyzacji. Skorzystanie z nowoczesnych ?rodków na pewno oka?e si? dla ciebie najlepszym wyborem.
Kategorie:

Data dodania: Jun 6, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Najcz??ciej wynajmowana firm? sprz?taj?c? jest firma Roguszewski, dla której sprz?tanie w Warszawie jest codziennym wyzwaniem. Do swojej pracy firma u?ywa zawsze, od lat, jedynie najlepszych dost?pnych ?rodków czyszcz?cych oraz pos?uguje si? najlepszym i nowoczesnym sprz?tem dla uzyskania lepszego efektu ko?cowej. Wykwalifikowana kadra pracownicza dba o ka?dy, nawet najmniejszy detal. Najwa?niejsza dla firmy jest przede wszystkim uczciwo?? oraz konkurencyjne ceny, które s? dla klientów najwa?niejszymi czynnikami, cz?sto determinuj?cymi wybór.
Kategorie:

Data dodania: Apr 23, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Machniewski stawia na uczciwe i jasne warunki wspó?pracy, je?li w gr? wchodzi sprz?tanie biur w Warszawie. Jest to przedstawiciel najwy?szej klasy firm sprz?taj?cych, oferuj?cych prac? doskonale przeszkolonej i wykwalifikowanej kadry pracowniczej, zawsze surowo przestrzegaj?cej zasad BHP, korzystaj?cej z bogatego wachlarza do?wiadcze? swoich kolegów i kole?anek. Firma Machniewski to równie? zawsze atrakcyjne stawki nie tylko dla swoich sta?ych klientów, ale równie? dla nowych, którzy dopiero chc? zacz?? owocn? wspó?prac?.
Kategorie:

Data dodania: Mar 31, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Z przyjemno?ci? prezentujemy Ci ofert? naszej firmy i chcemy, ?eby? do??czy? do grona naszych zadowolonych klientów. Je?eli tylko szukasz specjalistów od dostarczania kontenerów na gruz kraków i je?li dbasz o ?rodowisko naturalne, to lepiej nie mog?e? trafi?. Ch?tnie do Ciebie przyjedziemy zabierzemy odpady w bezpieczny sposób poddamy je utylizacji. Mamy do?wiadczenie i dysponujemy odpowiednim sprz?tem.
Kategorie:

Data dodania: Mar 6, 2017 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nasza firma zajmuje si? sprawami tokarskimi od wielu lat z doskona?? skuteczno?ci?, nie mamy sobie równych pod tym wzgl?dem i z pewno?ci? b?dziemy ci mogli pomóc w ka?dej tego typu sprawie. Nosimy nazw? zszr i naszym g?ównym celem jest obróbka skrawaniem. Pracownicy doskonale znaj? si? na swojej pracy i z pewno?ci? s? w stanie ci pomóc. Nie czekaj ani chwili d?u?ej i zdecyduj si? na nasze us?ugi.
Kategorie:

Data dodania: Feb 23, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Nikstal - Marek B?a?kiewicz prowadzi dzia?alno?? w zakresie obrotu z?omem stalowym oraz metalami kolorowymi na terenie aglomeracji ?l?sko-zag??biowskiej. Interesuje nas nawi?zanie wspó?pracy z innymi podmiotami posiadaj?cymi z?om powstaj?cy z produkcji czy rozbiórek budynków oraz obiektów przemys?owych. Równie? jeste?my zainteresowani odbiorem z?omu z innych skupów z mo?liwo?ci? podstawienia w?asnych kontenerów.
Kategorie:

Data dodania: Feb 17, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

A? ?al bierze, gdy widzi si? pi?kne, nowoczesne domy bardzo zabrudzone. Oczywi?cie zabrudzenia nie da si? unikn??, jest to naturalny efekt deszczów i ?niegów. Ka?dy jednak mo?e postara? si?, aby jego teren zewn?trzny by? wyj?tkowy. Us?ugi w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz innych czynno?ci czyszcz?cych, takich jak mycie kolektorów s?onecznych oraz ogólne sprz?tanie terenu zewn?trznego domu ?wiadczone s? przez profesjonalna firm?.
Kategorie:

Data dodania: Jan 23, 2017 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Czyszczenie dywanów na pewno nie mo?na uzna? za ?atwe zadanie, a wr?cz przeciwnie. Wymaga ono bardzo du?ej wiedzy, wymaga bardzo du?ego do?wiadczenia, u?ycia odpowiednich metod oraz odpowiednich ?rodków czyszcz?cych, a wi?c tym samym nie nale?y tego zadania powierza? pierwszej lepszej firmie z brzegu, która kusi niskimi cenami. Je?li pranie dywanów ?ód?, to tylko z firm? Damart. Istnieje ona na rynku od roku 2014, aczkolwiek musimy w tym miejscu podkre?li?, ?e za ten krótki czas zdo?a?a zyska? miano lidera rynku us?ug sprz?taj?cych w mie?cie ?ód? jak równie? w okolicy miasta. Stale rozszerzaj?c ofert?, firma Damart poszerza swoje horyzonty, poszerza zakres ?wiadczonych przez siebie us?ug i ro?nie w si??.
Kategorie:

Data dodania: Jan 14, 2017 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedsi?biorstwo Detergens, którego siedziba znajduje si? w Z?bkach, proponuje kontrahentom szeroki zakres czynno?ci porz?dkowych. W przygotowanej przez nas propozycji klienci odnajd? takie czynno?ci jak porz?dkowanie biur i hal, mycie okien a tak?e du?o innych. Funkcjonujemy w bran?y stale od 1998 roku. Precyzyjnie podchodzimy do wszystkich powierzonych czynno?ci, co sprawia, ?e mo?emy zagwarantowa? klientom ?wietn? jako?? proponowanych us?ug. Pracujemy wy??cznie na wysokiej jako?ci sprz?cie oraz skutecznych ?rodkach czyszcz?cych. Orientacyjne ceny us?ug znajd? Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Oct 6, 2016 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl