Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Firmy wg bran? > Aparatura medyczna

Wpisy
Sortowanie :
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego Portal Medyczny, prezentuj?cego szerok? ofert? specjalistycznego sprz?tu medycznego takiego jak np. cewnik powlekany srebrem, fotel repo czy worki sako. Sklep medyczny Pozna? dzia?a od 2006 roku, przez ten czas zdobyli?my ogromn? wiedze w bran?y medycznej. Naszych klientów wspieramy nie tylko przy realizacji zamówie? na wyspecjalizowany sprz?t medyczny, ale równie? przy poszukiwaniu trudno dost?pnych produktów medycznych na rynku Polskim jak i zagranicznym. Asortyment znajduj?cy si? w naszej ofercie dobieramy w?ród produktów charakteryzuj?cych si? najwy?sz? jako?ci?, w wyniku czego jeste?my wstanie sprosta? wymaganiom naszych Klientów. Zapewniamy nie tylko szybk? obs?ug?, ale równie? doskonale zorganizowany serwis posprzeda?owy tym samym zapewniamy najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug.
W 2010 roku otworzyli?my wypo?yczalnie ?ó?ek rehabilitacyjnych, w której do dyspozycji naszych klientów udost?pniamy ?ó?ka medyczne rehabilitacyjne drewniane, charakteryzuj?ce si? po??czeniem wysokich walorów optycznych z funkcjonalno?ci?. Nasza wypo?yczalnia ?ó?ek obs?uguje najem w mie?cie Pozna? jak i w ca?ym województwie wielkopolskim.
?ycz?c przede wszystkim zdrowia zapraszamy do wspó?pracy.
Kategorie:

Data dodania: Nov 19, 2014 Wejść: 1 Ranking: 5.00 Głosów: 2

Komentarze Ranking

Nowoczesne rozwi?zania medyczne s? w dzisiejszych czasach niezb?dnym sk?adnikiem wyposa?enia ka?dego gabinetu medycznego. Firma Trimed specjalizuje si? dystrybucj? najnowocze?niejszych i nowatorskich narz?dzi oraz urz?dze? leczniczych pomi?dzy innymi ze specjalizacji - ginekologicznej, kardiologicznej, radiologicznej i innych. Dysponujemy tak bardzo specjalistycznymi urz?dzeniami jak na przyk?ad holter , Ultrasonix wykonujemy tak?e serwis USG. Nasza rola nie ko?czy si? tylko na sprzeda?y aparatury. Gwarantujemy Pa?stwu plany ubezpieczeniowe tudzie? gwarancyjne, dzi?ki jakich wyposa?enie jaki u nas zakupicie b?dzie zarówno serwisowany jak i poddawany przegl?dom jak równie? aktualizacjom. Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ami naszej oferty.
Kategorie:

Data dodania: Jul 26, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Witryna prezentuje specjalne wersje elektrycznych wózków inwalidzkich, które wyposa?one s? w windy oraz wiele elektrycznych regulacji. Przedstawiane wózki inwalidzkie s? najwy?szej jako?ci i produkowane w Polsce. W ofercie firmy równie? elektryczne skutery dla niepe?nosprawnych i starszych. Du?y wybór modeli oraz wyposa?enia dodatkowego. Wózki i skutery dost?pne z akumulatorami o ró?nej pojemno?ci oraz silnikami elektrycznymi o ró?nej mocy.
Kategorie:

Data dodania: May 2, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strona domowa firmy Zak?ad Elektroniki Medycznej ZELMED w Lublinie.
Sprzeda? i serwis aparatury medycznej .Oferta na naprawy , przegl?dy techniczne , konserwacje , instalacje sprz?tu medycznego . W sprzeda?y automatyczne myjnie endoskopowe MERIT-9000 , EKG-M4 , kardiomonitory CONTEC , BIONET , KTG , USG KONTRON , sprz?t do fizykoterapii . Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny .
Kategorie:

Data dodania: Jun 15, 2009 Wejść: 7 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl