Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Kraje Miasta Regiony > Lubelskie

Kategorie

Che?m (2)

Pu?awy (0)


Wpisy
Sortowanie :
Ptaszarnia to pracownia handmade, która projektuje i produkuje wianki ?lubne, butonierki, bukiety, opaski, kotyliony, bi?uteri? na ?lub, ozdoby na wesele, wieczory panie?skie oraz chrzciny i komunie - gotowe i na indywidualne zamówienia klientek dopasowane do preferencji i gustów. Ptaszarnia oferuje szeroki wachlarz ozdób i artyku?ów na imprezy okoliczno?ciowe, komunie, chrzciny, urodziny.

Przy pracowni dzia?a sklepik stacjonarny i internetowy. Wysy?amy artyku?y do ca?ej Polski i za granic?. Pracownia wspó?pracuje z fotografami i obs?uguje ?lubne, narzecze?skie, brzuszkowe sesje zdj?ciowe w stylu folklor, country wedding, vintage, shabby chic.

Naszym celem nadrz?dnym jest zadowolenie ka?dej osoby, która decyduje si? na wspó?prac? z Ptaszarni?, niezale?nie czy jest to kapry?na panna m?oda, czy modelka na wybiegu. Poprzez nieustann? obserwacj? ?wiata i wychwytywanie tego, co pi?kne, ponadczasowe i aktualne, tworzymy ozdoby, których nie sposób znale?? w masowej produkcji. Poprzez ci?g?y rozwój pomagamy naszym klientkom tworzy? oryginalny, niebanalny styl.

Ptaszarnia organizuje warsztaty dla dzieci i doros?ych oraz dodatkowe zaj?cia szkolne a tak?e szkolenia z r?kodzie?a i technik craftowych dla firm. Wszystkie us?ugi wykonywane s? z dba?o?ci? o styl i wymagania klienta.
Kategorie:

Data dodania: Dec 4, 2014 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kredyt na Mieszkanie dla M?odych nie zawsze jest korzystny, wi?c sprawd? czy to, co oferuje Ci bank, w rzeczywisto?ci nie jest znacznie dro?sze od klasycznej po?yczki hipotecznej. W portalu MdM Lublin znajdziesz odpowiedzi na wszystkie, nurtuj?ce Ci? pytania. Zobacz gdzie i na jakich warunkach dostaniesz kredyt, sprawd? jakie warunki musisz spe?ni?, by go dosta? oraz jakie banki dzia?aj? w programie. Podpowiadamy jak dogada? si? z deweloperem, by p?aci? mniej, jak negocjowa? oraz kiedy i na jakich warunkach lepiej odst?pi? od umowy.
Kategorie:

Data dodania: Sep 6, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

?wiat a wraz z nim tempo ?ycia biegnie.Nie ka?dy potrafi si? w nim odnale?? i "p?yn??" razem z nim.Zdarza si? moment, ?e potrzebujemy i oczekujemy pomocy. Nie mamy czasu, ?mia?o?ci czy ochoty pój?? i zapisa? si? na terapi?.
Pomoc? z pewno?ci? oka?e si? blog terapeutyczny "blog.terapia-lublin.pl". Utytu?owana absolwentka, autorka bloga s?u?y cennym radom m.in. jak sobie radzi? ze stresem czy nie?mia?o?ci?.
Kategorie:

Data dodania: Feb 9, 2014 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Zajmujemy si? szyciem eleganckich i nowoczesnych zas?on, firanek, rolet rzymskich, a tak?e poduszek, pokrowców i obrusów. Stawiamy na jako??, dlatego wykorzystujemy sprawdzone, eleganckie tkaniny. Studio Dekoracji Dorota z Gorzowa Wielkopolskiego zajmie si? dekoracj? tkaninami wn?trz prywatnych, komercyjnych, klasycznych oraz nowoczesnych. Pomo?emy Pa?stwu pi?knie i niedrogo ozdobi? ka?de pomieszczenie. W naszej ofercie s? równie? ró?nego rodzaju karnisze, verticale, ?aluzje i plisy. Nasi pracownicy pomog? Pa?stwu wyselekcjonowa? najkorzystniejsze rozwi?zanie. Gwarantujemy stuprocentowe zadowolenie z naszych us?ug. Oferta oraz galeria zdj?? s? na stronie www.
Kategorie:

Data dodania: Feb 9, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W czasach wspó?czesnych stres towarzyszy wi?kszo?ci z nas zarówno w ?yciu zawodowym jak i prywatnym. Niektórzy potrafi? jako? poradzi? sobie z tym problemem inni potrzebuj? pomocy z zewn?trz. Skutecznym sposobem jest odpowiednia psychoterapia. Wspiera ona pacjentów w odzyskaniu pe?nej sprawno?ci psychicznej. Pe?en zakres us?ug w tej dziedzinie oferuje specjalistyczny gabinet terapeutyczny. Terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, socjoterapia, trening zast?powania agresji ART skierowane s? tak?e do dzieci i m?odzie?y, która coraz cz??ciej nie potrafi poradzi? sobie z problemami dnia powszedniego.
Kategorie:

Data dodania: Feb 6, 2014 Wejść: 2 Ranking: 5.00 Głosów: 2

Komentarze Ranking

Nasza dzia?alno?? prowadzi przede wszystkim do wywo?ania u?miechu na twarzy dziecka. Zdajemy sobie spraw?, jak wa?na jest aktywno?? fizyczna dzieci, dlatego te? dysponujemy urz?dzeniami, które t? aktywno?? wspieraj?. Wspó?pracujemy z salami, organizatorami festynów, zabaw, dzi?ki czemu nasza oferta ca?y czas si? poszerza. Mamy najnowsze akcesoria i urz?dzenia dla dzieci, które z pewno?ci? przypadn? i dzieciom i Pa?stwo do gustu. Zajmujemy si? przede wszystkim rozwojem aktywno?ci fizycznej w?ród dzieci a tak?e najlepszymi rozwi?zaniami edukacyjnymi,. Staramy si? ??czy? przyjemno?? z nauk?, dlatego te? nasze urz?dzenia ciesz? si? takim zainteresowaniem. Generalnie oferujemy urz?dzenia do przyrz?dzania s?odkich smako?yków, zabawki, akcesoria, urz?dzenia do rywalizacji, k?ciki zabaw, urz?dzenia dmuchane. Zapraszamy do wspó?pracy w?a?cicieli ró?nych sal, gdzie mo?emy zamie?ci? nasze przyrz?dy. Je?li i Pa?stwo pragn? dla dzieci tego, co najlepsze, zach?camy do korzystania z naszej oferty. My równie? organizujemy imprezy, urodziny, uroczysto?ci dla osób prywatnych i placówek o?wiatowych. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty!
Kategorie:

Data dodania: Jan 27, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Omero, to biuro t?umacze? w Lublinie, które k?adzie du?y nacisk na profesjonaln? wspó?prac? B2B i B2C. Realizujemy t?umaczenia pisemne i ustne w kilkunastu je?ykach, prowadzimy konsultacje j?zykowe bezpo?rednio i drog? telefoniczn?, mailow?. Zatrudniamy najlepszych, do?wiadczonych ekspertów, dzi?ki czemu wszystkie zlecenia s? realizowane terminowo i z najwy?sz? staranno?ci?. Nasze biuro dzia?a od d?u?szego czasu, dlatego te? nasza oferta jest bardzo obszerna i satysfakcjonuj?ca dla Klientów. Zajmujemy si? realizowaniem t?umacze? pisemnych, zwyk?ych i przysi?g?ych, oraz t?umacze? ustnych. Pomagamy klientom biznesowym w ka?dych momentach, na spotkaniach, t?umacz?c umowy, sprawozdania, dokumenty do urz?dów. Co jaki? czas organizujemy promocje i zni?ki dla sta?ych Klientów, dlatego zach?camy do ?ledzenia naszej strony internetowej. Jeste?my przekonani, ?e po chwili rozmowy z nami, zaproponujemy Pa?stwu rzetelne, konkretne i atrakcyjne warunki wspó?pracy. Pracowali?my z wieloma du?ymi firmami, dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z naszymi referencjami.
Kategorie:

Data dodania: Jan 19, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Hotel Alter, to unikalne po??czenie Spa i Hotelu. Z nami nie tylko wypoczniesz, ale równie? do?wiadczysz luksusu, jakiego wcze?niej nie zna?e?. W ofercie mamy apartamenty wielko?ci ?rednich mieszka?, z sypialni? i kominkami, pokoje luksusowe i komfortowe, dwuosobowe. Oczywi?cie w ka?dym pokoju elegancka ?azienka. Ka?de pomieszczenie niesie za sob? fragment historii, w ka?dym znajduj? si? interesuj?ce fragmenty, pomniki, rze?by. Jeste?my zdania, ?e komfort, to nie tylko odpowiedni nocleg. Dlatego do dyspozycji go?ci oddali?my wygodny i komfortowy basen, który pozwoli si? zrelaksowa?. Go?cie maj? równie? mo?liwo?? skorzystania z sauny suchej, jacuzzi, ?a?ni parowej. Gwarantujemy równie? zabiegi piel?gnacyjne, wszystko w cenie noclegu! Klientom biznesowym proponujemy równie? skorzystanie z mo?liwo?ci zorganizowania konferencji, bankietów, spotka? firmowych po??czonych z wy?mienit? kolacj? i relaksem w basenie. Dok?adamy wszelkich stara?, by nasi go?cie byli zadowoleni! Zapraszamy na ?wi?ta, podczas spotka? handlowych bez okazji! Organizujemy uroczysto?ci firmowe i rodzinne
Kategorie:

Data dodania: Dec 16, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nasza firma specjalizuje si? we wszelkich pracach hydraulicznych, zarówno w domach nowych, w stanie surowym, ale wykonujemy równie? prace renowacyjne w budynkach ju? od lat zamieszkiwanych, gdzie po prostu od czasu do czasu pojawiaj? si? awarie. To normalna sprawa, w?a?nie po to jest hydraulik, by ewentualnego problemu si? z naszego domu pozby?. W nowych budynkach najcz??ciej wykonujemy instalacje sanitarne i podobne elementy wyposa?enia, bez których ?aden dom nie ma racji bytu. Zdecydowanie równie? naszym atutem jest pod??czenia gazu. Wykonywanie takich elementów jak przy??cza gazowe, to niesamowicie odpowiedzialne zaj?cie, ale my bez problemu si? nim zajmujemy w sposób ca?kowicie bezpieczny i pozbawiony ryzyka. Lepiej powierz takie zadania solidnej firmie, zamiast fachowcowi, który niestety ani niezbyt si? zna na sprawach zwi?zanych z gazem, ani te? nie poprze swojej pracy ?adnym dokumentem. Wtedy w razie problemów zostajesz w lesie. Zaufaj nam – firmie z olbrzymim do?wiadczeniem, która wykonuje takie przy??cza i nie tylko dla mnóstwa klientów od bardzo wielu lat. Z pewno?ci? nie zawiedziesz si? na jako?ci, bowiem nasze us?ugi gazownicze nale?? do najlepszych w regionie. Mo?esz by? pewnym, ?e posiadane certyfikaty ?wiadcz? o fachowo?ci naszej firmy i naszych pracowników.
Kategorie:

Data dodania: Sep 23, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

?lub, to jedno z najwa?niejszych wydarze? w ?yciu ka?dej kobiety. Wi?kszo?? z nich chcia?aby ten czas sp?dzi? tak, aby pami?ta? go, wspomina? jak najlepiej. W tym celu szukamy naj?adniejszej sukni ?lubnej, aby w ten dzie? prezentowa? si? jak najlepiej. Nasz salon oferuj?cy suknie ?lubne pomo?e w spe?nieniu tych oczekiwa?. Oferujemy suknie ?lubne, które s? jedyne w swoim rodzaju. Posiadamy bardzo du?o wzorów sukni ?lubnych, z których na pewno ka?da kobieta znajdzie co? dla siebie. Szukasz sukni z rami?czkami b?d? bez? Szukasz sukni ods?oni?tej na plecach, w?skiej, bogatej? W ofercie posiadamy te, którymi jeste? zainteresowana. Atrakcyjne ceny sprawiaj?, i? z dnia na dzie? mamy co raz wi?cej klientów. Wszystkie suknie ?lubne mamy do wypo?yczenia, poniewa? takie rozwi?zanie równie? staje si? co raz bardziej popularne. Stawiamy na profesjonalne podej?cie do klienta, a zadowolenie to u nas podstawa. Je?eli szukasz wymarzonej sukni na ten jedyny dzie?, to w?a?nie jeste? na stronie, która pomo?e Ci w odpowiednim wyborze.
Kategorie:

Data dodania: Sep 9, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl