Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Motoryzacja > Myjnie samochodowe

Wpisy
Sortowanie :
Wysokiej jako?ci piel?gnacja pojazdów to nasze motto. Liczy si? ostateczny efekt, dlatego bez znaczenia w jakim stanie jest obecnie samochód, zawsze po naszym myciu wygl?da jak nowy. G?ownie dlatego, ?e dysponujemy innowacyjny systemem parowym, który dociera w najmniejsze szczeliny i w sposób ca?o?ciowy czy?ci dan? powierzchni?. Idea Ecomyjki wzi??a z pasji do motoryzacji oraz ekologii. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszje strony internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Sep 10, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kochasz swój samochód chocia? jego dawny blask ju? troch? przygas?? Pomo?emy! Wyczy?cimy, odnowimy, od?wie?ymy i zabezpieczymy Twoje ukochane auto z tak? trosk? jakby? robi? to sam. Cars Care&More to najwi?kszy w Wielkopolsce salon autodetalingowy (Pozna?). W naszej ofercie mamy us?ugi car detalingowe ale tak?e marine detaling, aero detaling czy truck detaling. Polecamy np. renowacj? skórzanej tapicerki, bezinwazyjne usuwanie rys i wgniece? lakieru, renowacj? felg, oklejanie samochodu foli?. Nasza autokosmetyka nie ma sobie równych, poniewa? stosujemy tylko sprawdzon? chemi? i mamy zespó? zgranych fachowców - pasjonatów pi?knych samochodów. Nie wypuszczamy z naszego car Spa samochodów z których nie jeste?my w 100% dumni!
Kategorie:

Data dodania: Aug 1, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedsi?biorstwo KlimRes z Rzeszowa specjalizuje si? w produkcji bezdotykowych myjni samochodowych. Firma korzysta ze sprawdzonych technologii pozwalaj?cych na niezawodne d?ugoletnie funkcjonowanie myjni oraz optymalizacj? kosztów zwi?zanych z ich utrzymaniem. Ka?da myjnia przystosowana jest do indywidualnych potrzeb i mo?liwo?ci Klienta. Oferta KlimRes obejmuje równie? monta? i transport myjni oraz ich serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Pracownicy firmy s?u?? równie? profesjonalnym doradztwem w zakresie optymalnych rozwi?za?. KlimRes oferuje tak?e myjnie dla zwierz?t, zw?aszcza dla psów. Wi?cej o dzia?alno?ci firmy na stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Sep 6, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Je?eli kto? szuka jakichkolwiek us?ug zwi?zanych z serwisowaniem samochodów na terenie ?odzi i zale?y mu na skorzystaniu z czego? faktycznie dobrego, to oferta opisywanego tutaj serwisu Autocentrum bez w?tpienia mo?e dla niego by? ciekaw? propozycj?. Mo?emy si? tu przede wszystkim spotka? z wykwalifikowan? kadr? oraz indywidualnym traktowaniem wymaga? ka?dego klienta, wi?c wspó?praca ta w ka?dym przypadku zapewni nam faktycznie zadowalaj?ce rezultaty. Sama oferta jest dodatkowo niezwykle wszechstronna, zatem mo?emy z niej skorzysta? w praktycznie ka?dym przypadku, bez wzgl?du na to, co tak w?a?ciwie jest nam akurat potrzebne.
Kategorie:

Data dodania: May 5, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

czyszczenie mebli tapicerowanych tapicerki samochodowej dywanów wyk?adzin. Odgrzybianie klimatyzacji samochodowej. Najnowsze metody. czyszczenie pod?óg twardych,p?ytek fug. Dojazd do klienta na terenie Rzeszowa oraz okolic. Profesjonalne wykonywanie us?ug. Krótki czas schni?cia. Atrakcyjne ceny. Krótkie terminy realizacji. Metoda jak? stosujemy to metoda ekstrakcyjna. Jest to najskuteczniejszy sposób czyszczenia.
Kategorie:

Data dodania: Oct 8, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W naszych czasach nie?atwo bywa wymy?li? pomys? na biznes, który przetrwa prób? czasu, walk? z podatkami, a jednocze?nie b?dzie w stanie uzyska? zaufanie du?ej ilo?ci klientów. Dla osób solidnych, chc?cych zacz?? sw? przygod? z biznesem pod okiem renomowanego partnera biznesowego o du?ym do?wiadczeniu w interesach, korzystnym wyj?ciem mo?e si? okaza? franczyza, która umo?liwi spokojne postawienie pierwszych kroków w interesach, zagwarantuje oparcie w zapleczu serwisowym i zwabi klientów rozpoznawaln? mark?. Nasza firma gor?co zaprasza Pa?stwa do takiej w?a?nie wspó?pracy. Jeste?my profesjonalnym przedsi?biorstwem, które proponuje doskona?ej klasy produkty takie jak myjnia parowa. Franczyza to taktyka partnerstwa, któr? proponujemy innym spó?kom, zapewniaj?c w jej ramach b?yskawiczny serwis, urz?dzenia zast?pcze, wy??czno?? na okre?lonym obszarze, jak równie? wiele innych profitów. Jako spó?ka proponujemy bogaty asortyment wyrobów takich jak ecomyjnia, jak równie? zró?nicowane odkurzacze przemys?owe dla szpitali, firm sprz?taj?cych, doskona?e te? do czyszczenia kó? samochodowych, kuchni, jak równie? ró?nych nie?atwo dost?pnych zakamarków. Szczegó?y na naszej stronce WWW - zapraszamy!
Kategorie:

Data dodania: Aug 11, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Szukaj? Pa?stwo firmy, która fachowo przeprowadzi przegl?d rejestracyjny samochodu? Oczekuj? Pa?stwo us?ugi najwy?szej jako?ci? Je?li tak, to zapraszamy do zapoznania si? z ofert? Okr?gowej Stacji Kontroli Pojazdów DarGAZ. Firma zlokalizowana jest na terenie Soko?owa Podlaskiego i dynamicznie funkcjonuje od 1998 roku. Jej pracownicy s? fachowcami, którzy mog? si? poszczyci? nie tylko wieloletnim do?wiadczeniem, ale i uzyskan? wiedz?. DarGAZ du?? wag? przywi?zuj? do tego, aby wykonywane us?ugi odznacza?y si? wysokim standardem. W zwi?zku z czym firma dysponuje wysokiej klasy urz?dzeniami kontrolnymi firmy MAHA. Stacja DarGAZ wykonuje badania m.in. samochodów osobowych, TIR-ów, autobusów, ci?gników rolnych, motorów i samochodów zasilanych gazem. Co wi?cej z uwagi na zaspokojenie oczekiwa? wszystkich klientów DarGAZ realizuje tak?e wybijanie numeru nadwozia, tabliczki zast?pcze czy badania do VAT-u. Zapraszamy Pa?stwa na stron?.
Kategorie:

Data dodania: Jan 25, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Podgór Auto Centrum to ekspert w sprzeda?y nowych i u?ywanych cz??ci do samochodów marki Citroen i Peugeot oraz ich zamienników. Do Pa?stwa dyspozycji oddajemy tak?e zak?ad wulkanizacyjny i myjni? samochodow?. Mo?ecie by? Pa?stwo pewni najwy?szej jako?ci i skuteczno?ci naszych us?ug, poniewa? anga?ujemy wykwalifikowan? i fachow? kadr? pracowników oraz dysponujemy profesjonalnym sprz?tem. Wykonujemy tak?e us?ugi zwi?zane z krajowym i mi?dzynarodowym transportem a tak?e przyprowadzamy i sprzedajemy ca?e i uszkodzone samochody wy?ej wymienionych marek. Nasz? gwarancj? jest Pa?stwa satysfakcja ze wspó?pracy z nami oraz bardzo konkurencyjne ceny. Zlecenia wykonujemy dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Zapraszamy Pa?stwa na nasz? stron? internetow?.
Kategorie:

Data dodania: Jan 25, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Specjalistyczna firma us?ugowa realizuje zlecenia prania tapicerki samochodowej na terenie województwa dolno?l?skiego. Prac? wykonuje metod? prania pod ci?nieniem, stosowane s? jedynie profesjonale odkurzacze pior?ce renomowanej marki Karcher puzzi 100 i puzzi 200. Firma u?ywa najlepszej chemii ekstrakcyjnej takich producentów jak Tresus, Prochem i Karcher, proszki i neutralizatory zapachów posiadaj? potrzebne atesty, s? pewne dla zdrowia, nie niszcz? tkanin tapicerowanych. Pracownicy odznaczaj? si? niebywa?ym profesjonalizmem, skuteczno?ci? i znajomo?ci? wiedzy technicznej dodatkowo skutecznie s?u?? wsparciem tak?e w sytuacjach kryzysowych: odplamianie, trudno?ci z uryn? czy nieprzyjemnym zapachem. Firma gwarantuje szybkie i dogodne terminy zrealizowania zada? prania, darmow? wycen? i dojazd do interesanta.
Kategorie:

Data dodania: Jan 30, 2012 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Centrumpaliw.pl jest platform?, która powsta?a w odpowiedzi na nieustaj?ce podwy?ki cen paliw w kraju. na stronie b?yskawicznie znale?? mo?na stacje oferuj?ce najta?sze paliwo w danym miejscu. U?ytkownik serwisu ?atwo mo?e znale?? stacj? dowolnej firmy, a tak?e zobaczy?, czy znajduje si? na niej np. odkurzacz, sklep. Mo?na równie? wystawi? opini? danej stacji czy te? paliwu na niej dost?pnej albo obs?udze. W bazie znajduje si? ponad 3300 stacji i liczba ta stale ro?nie, a dane s? uzupe?niane przez u?ytkowników serwisu – g?ównie kierowców lub w?a?cicieli stacji. Ceny paliw ró?ni? si? nawet o kilkadziesi?t groszy na litrze, zatem mo?na zaoszcz?dzi? niema?e pieni?dze umiej?tnie wybieraj?c stacje. Portal jest te? nieocenionym ?ród?em wszelkich statystyk zwi?zanych z paliwami, takich jak ?rednie ceny w województwach czy zmiany cen w wybranym obszarze.
Kategorie:

Data dodania: Dec 27, 2010 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl