Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Komputery > Oprogramowanie

Wpisy
Sortowanie :
System CRM Kamflex to profesjonalne i nowoczesne narz?dzie, które usprawnia codzienn? prac? zespo?ów sprzeda?owych. Procesy sprzeda?owe mog? by? dowolnie ustawiane co pozwala na pe?ne dopasowane. Zakres gromadzonych informacji jest równie? do ustawienia z pe?n? mo?liwo?ci? filtrowania. Modu?y Kamflex pozwalaj? na obs?ug? szans sprzeda?owych, fakturowanie, obs?ug? kalendarza, reklamacji, zarz?dzanie klientami i dostawcami oraz magazynem.
Kategorie:

Data dodania: May 10, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Mi?dzynarodowa organizacja PwC dzia?a w obszarze doradztwa biznesowego, ksi?gowego, prawnego oraz IT. Dzia? Customer Technology zapewnia kompleksowe us?ugi wdro?eniowe w zakresie innowacyjnych technologii informatycznych, wspó?pracuj?c z liderami oprogramowania dla biznesu, takimi jak Microsoft, Salesforce, Oracle i SAP Hydris. Pe?ny wachlarz produktów pozwala zaimplementowa? nowoczesne rozwi?zania CRM, Customer Experience, do automatyzacji sprzeda?y i marketingu, social listening, knowledge management itd., dopasowane do potrzeb i wymaga? konkretnej firmy.
Kategorie:

Data dodania: Apr 24, 2017 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Od d?u?szego czasu prowadzisz swoj? firm?, ale na rynku w?a?nie pojawi?a si? konkurencja, która zacz??a Ci zagra?a?? Nie chcesz pozwoli? na to, ?eby kto? przej?? Twoich klientów? Postaw na nowoczesne, lecz sprawdzone rozwi?zania. Gor?co polecamy Ci nagrywanie materia?ów wideo i tworzenie tre?ci, które potem b?dziesz móg? wykorzysta? do marketingu internetowego. Jeste?my zespo?em ekspertów, którzy w?a?nie z my?l? o takich osobach jak Ty stworzyli ciekawie narz?dzie s?u??ce do analityki wideo. Dzi?ki nam w zasi?gu r?ki b?dziesz mie? aplikacj?, która podpowie Ci jak? popularno?ci? ciesz? si? Twoje filmy, sk?d pochodzi ruch na Twojej stronie i ile czasu internauci sp?dzaj? na ogl?daniu Twoich materia?ów. Jak pokazuj? wszystkie najnowsze badania, wiele tych czynników ma ogromny wp?yw na osi?gni?cie sukcesu w sieci. Z naszym narz?dziem b?dzie Ci znacznie pro?ciej i ?atwiej. Wykreowali?my profesjonalne oprogramowanie, które mo?esz sprawdzi? wchodz?c na stron? yourmuse. Znajdziesz tam jego próbn? wersj? i krótki przewodnik opisuj?cy wszystkie funkcjonalno?ci. Je?eli b?dziesz mie? jakie? pytania do naszych ekspertów, to czekamy na kontakt. Podpowiemy Ci jak czyta? wykresy, nauczymy obs?ugi i w razie potrzeby dopasujemy narz?dzie do Twoich potrzeb, tak aby? móg? na przyk?ad mie? jeszcze wi?ksz? kontrol? nad swoim fanpejd?em. Ca?y czas trzymamy r?k? na pulsie, jeste?my na bie??co i ci?gle dodajemy nowe funkcje do naszej aplikacji. Gor?co zach?camy Ci? do zapoznania si? z nasz? szczegó?ow? ofert?.
Kategorie:

Data dodania: Apr 18, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Oferujemy prosty system CRM Online do zarz?dzania firm?, który pozwoli Ci pracowa? mniej i zarabia? wi?cej. System Firmao CRM Online wykonany jest w elastycznej technologii, która pozwala ?atwo dostosowa? go do potrzeb ka?dej firmy. System Firmao CRM Online to ?atwe: -faktury -oferty -zamówienia -zarz?dzanie projektami i zadaniami -wykres Gantta -JPK (Jednolity plik kontrolny) -ksi?gowo?? KPIR -Kadry i p?ace oraz wiele wiele wi?cej. Odwied? nasz? stron? firmao.pl i przetestuj nasze rozwi?zanie zupe?nie za darmo.
Koszt CRM w przypadku us?ug chmurowych mo?na roz?o?y? w systemie abonamentowym. Przewa?nie koszty programów CRM s? w przedziale od 0 z? do 100 z? za u?ytkownika. Z tym, ?e darmowe systemy CRM oferuj? nam znikom? cz??? prawdziwego czyt. dobrego systemu CRM. Znajdziemy w takich systemach wycinki funkcjonalno?ci które nie zautomatyzuj? procesów ani nie pozwol? na zwi?kszenie realnych korzy?ci finansowych. Inwestycja w system CRM w okolicach 40 z? jest optymaln?. Taki system nie spowoduje obci??enia bud?etu, a zwi?kszy znacz?co wydajno?? i zysk firmy.
Kategorie:

Data dodania: Apr 18, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Gor?co zach?camy wszystkich doi wypróbowania komunikatora cisco spark. Jest to doskona?a aplikacja komunikacyjna, do zainstalowania na urz?dzenia mobilne, takie jak laptopy czy smartfony. Cisco spark pozwala na przeprowadzanie najlepszej jako?ci rozmów, tak?e wideokonferencji grupowych, co okazuje si? bardzo przydatne w wielu du?ych firmach, pozwala zaoszcz?dzi? czas i polepszy? efekty wspó?pracy mi?dzy pracownikami.
Kategorie:

Data dodania: Apr 10, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma DPK System powsta?a w 1998 roku i specjalizuje si? w tworzeniu specjalistycznego oprogramowania dla transportu zbiorowego, komunikacji miejskiej, transportu ko?owego oraz dla kolei.

Nasze produkty skierowane s? g?ównie do:
- przewo?ników (miejskich, kolejowych),
- Zarz?dów Miast (wydzia? komunikacji),
- firm transportowych.

Nasze oprogramowanie tworzone jest dla konkretnego klienta z uwzgl?dnieniem wszelkich norm prawnych oraz wew. ustale? i regulaminów przedsi?biorstwa. Nasze systemy IT s? stale unowocze?niane z uwzgl?dnieniem najnowszych trendów i mo?liwo?ci technologicznych.
Kategorie:

Data dodania: Mar 21, 2017 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W dniu 1 lipca 2016 Ministerstwo Finansów nakaza?o wysy?anie przedsi?biorcom wysy?anie jednolitego pliku kontrolnego JPK. Jest to mo?liwe poprzez specjalny komponent Przekaz JPK, który zosta? za darmo udost?pniony i który nale?y wdro?y? w swoim systemie ksi?gowym. Wszystkie instrukcje wdro?enia zosta?y do??czone do oprogramowania, a ich pobranie jest mo?liwe na stronie przekazu. Zobacz ju? teraz wszystkie szczegó?y.
Kategorie:

Data dodania: Oct 27, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Oprogramowanie dedykowane to gwarancja otrzymania systemu zgodnego ze Pa?stwa potrzebami. Kamee jako producent oprogramowania oferuje wykonanie drobiazgowej analizy potrzeb, prace programistyczne oraz dopasowane do Pa?stwa potrzeb wdro?enie. Zakres funkcjonalno?ci oprogramowania jest dowolny. Wykonali?my wiele oprogramowa? typu CRM, ERP, MES, APS, DMS i inne.
Kategorie:

Data dodania: Oct 25, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wielu specjalistów podkre?la, ?e w motywowaniu pracowników pieni?dze nie odgrywaj? najwa?niejszej roli. O wiele istotniejsze okazuje si? by? poczucie bycia docenianym, mo?liwo?? rozwoju osobistego i zawodowego, a nawet podej?cie pracodawcy do nag?ych sytuacji ?yciowych. Oczywi?cie du?o w tym prawdy, ale trzeba mie? ?wiadomo??, ?e nie op?acony pracownik nie b?dzie dobrym pracownikiem. Z programem p?ac mamy pewno??, ?e ka?dy dostanie wyp?at? na czas.
Kategorie:

Data dodania: Oct 12, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Dost?p do jednolitej bazy danych, która aktualizowana jest w czasie rzeczywisytm pozwala na szybk? i efektywniejsz? prac?. AXHelpers to lider w bran?y systemów klasy ERP, który od wielu lat zajmuje si? wdro?eniami systemów w przedsi?biorstwach. Wspó?praca z nami gwarantuje lepsz? jako?? pracy oraz du?? oszcz?dno?ci.
Serdecznie zapraszamy na stron? !
Kategorie:

Data dodania: Jun 23, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl