Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620

Ars Med Legnica - dentysta, stomatolog, stomatologia, gabinet dentystyczny, gabinet stomatologiczny


 
Opis Gabinet Stomatologiczny ARSMED Senatorska Legnica. Stomatologia dla Ciebie i Twojej rodziny. Pi?kny u?miech jest wizytówk? sukcesu i zdrowia. Pozwól, my o to zadbamy. Przekonaj si?, ?e leczenie stomatologiczne mo?e przebiega? bezbole?nie. Jeste?my specjalistami w dziedzinie stomatologii i wiemy jak leczy? skutecznie. Serdecznie zapraszamy do naszego gabinetu ju? dzi?.

 

Słowa kluczowe stomatolog legnica   stomatologia legnica   gabinet stomatologiczny legnica   dentysta legnica   gabinet dentystyczny legnica   stomatolodzy legnica   denty?ci legnica   Dolny ?l?sk   wype?nianie ubytków legnica   profilaktyka legnica   endodoncja legnica   leczenie
Url http://www.arsmeddent.pl
Kategorie Zdrowie Uroda > Gabinety
Zdrowie Uroda > Lekarze
Zdrowie Uroda > Medycyna
Data wpisu Apr 19, 2010
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Zdrowie Uroda > Gabinety
Zapraszamy do skorzystania z us?ug naszej pracowni radiografii cyfrowej! Dzia?amy w ?odzi i przedk?adamy wysokiej jako?ci post?powe badania wystosowane do doros?ych i do dzieci. U?ywamy specjalistyczny sprz?t – systemy radiografii cyfrowej, wewn?trzustne aparaty RTG i pantomografy cyfrowe, dzi?ki czemu ca?e badanie nast?puje nadzwyczaj pr?dko i wygodnie dla pacjenta. Dodatkowo nie jest ono tak niebezpieczne jak w przypadku przyrz?dów starszej generacji. Dzi?ki zastosowaniu pionierskich technologii cyfrowych w radiografii jeste?my w stanie zni?y? dawk? promieniowania rentgenowskiego nawet do 10 razy! Zdj?cia mo?esz pozyska? od r?ki, nie musz?c na nie d?ugo czeka?. S? one zwracane konsumentowi zarówno w postaci wywo?anych ju? zdj??, jak i na p?ytach CD, a?eby mo?na by?o je praktycznie archiwizowa? i reprodukowa?. Zar?czamy równie? konkurencyjne ceny, w nast?pstwie tego gdy potrzebujesz wykona? od r?ki zdj?cia RTG, wówczas zapraszamy ju? w tej chwili do naszego gabinetu – wszelkie szczegó?y oferty mo?esz odnale?? na naszej stronie internetowej.
Kategoria:

Stomatolodzy z BoaDent w Katowicach przeprowadz? zabiegi stomatologii estetycznej oraz standardowej. Leczymy równie? z?by doros?ych, jak i dzieci. W przypadku najm?odszych pacjentów przewodzimy post?powanie profilaktyczne- lakowanie i fluoryzacj? z?bów mlecznych i sta?ych. Organizujemy wizyty adaptacyjne i demonstracje, na jakich uczymy, jak my? z?by i dba? o zdrowie jamy ustnej. Starsi pacjenci zostan? zdiagnozowani, a ich z?by i dzi?s?a wyleczone metod? standardow? b?d?, w razie potrzeby, z wykorzystaniem chirurgii stomatologicznej. W przypadku ekstrakcji z?bów tworzymy klasyczne protezy stomatologiczne lub wszczepiamy implanty. Oferujemy tak?e zabiegi maj?ce na celu popraw? wygl?du u?miechu -zak?adanie licówek, wybielanie, czyszczenie z kamienia naz?bnego. Wszystkie istotne wiadomo?ci znajd? Pa?stwo na stronie internetowej.
Kategoria:

Poliklinika Specjalistyczna Villa Optica w Grodzisku Mazowieckim mie?ci si? w nowoczesnym budynku przy ul. Nadarzy?skiej 45. ?wiadczy specjalistyczne porady lekarskie. Choroby oczu, ich diagnozowanie, leczenie i kwalifikowanie do operacji okulistycznych stanowi g?ówny zakres dzia?alno?ci przychodni. Wspó?pracujemy z wysokiej klasy okulistami. Dysponujemy nowoczesnym sprz?tem okulistycznym wykonuj?c: komputerowe badania wad wzroku, badania bio-mikroskopowe przedniego i tylnego odcinka oka, komputerowe badanie pola widzenia, bezdotykowy pomiar ci?nienia ?ródga?kowego, badanie grubo?ci rogówki, badania kierowców.Okulistyka nie jest jednak jedyn? specjalno?ci? reprezentowan? w Poliklinice.
Proponujemy konsultacje i leczenie w zakresie: chirurgii onkologicznej i estetycznej,ortopedii i gastroenterologii
Kategoria:

Dermatologia Estetyczna Katowice - gabinet dra Marcina Zakrzewskiego, specjalisty dermatologa, specjalizuj?cego si? w zabiegach koryguj?cych urod?. Oferuje takie zabiegi jak likwidacj? przebarwie?, leczenie ?ysienia androgenowego (typu m?skiego), redukcja zmarszczek i poprawa kondycji skóry za pomoc? ró?nych preparatów, korekcja fa?dów, poprawa owalu twarzy. Oddaj swoj? urod? i swoje samopoczucie w r?ce do?wiadczonego specjalisty dermatologa w Katowicach.
Kategoria:

Studio urody Laura ?wiadczy us?ugi kosmetyczne, w ofercie mi?dzy innymi: mikrodermabrozja, elektrokoagulacja, makija? permanentny, masa? zdrowotny makija? okoliczno?ciowy. Prowadzimy równie? szkolenia i wydajemy certyfikaty.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl