Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > AGD RTV > Naprawa serwis

Wpisy
Sortowanie :
Nasza firma zajmuj? si? sprzeda?? oraz serwisem spr??arek ?rubowych i t?okowych wi?kszo?ci marek dost?pnych na rynku polskim.
Posiadamy samochód serwisowy, który jest bardzo dobrze wyposa?ony dzi?ki czemu pozwala nam w wielu przypadkach usun?? usterk? na miejscu.
W sprzeda?y posiadamy: Osuszacze powietrza, spr??arki t?okowe, spr??arki ?rubowe, filtry i osprz?t, materia?y serwisowe i zbiorniki spr??onego powietrza.
Kategorie:

Data dodania: Mar 10, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Soltherm oferuje instalacj?, napraw? oraz monta? pomp cieplnych, wentylacji, klimatyzacji we Wroc?awiu, Trzebnicy oraz okolicach. Najlepsza i najta?sza klimatyzacja Wroc?aw. Na swoim koncie firma posiada kilkaset zamontowanych klimatyzacji na terenie dolnego ?l?ska i okolic. Oferujemy tylko sprawdzone obj?te gwarancj? rozwi?zania czo?owych producentów.
Kategorie:

Data dodania: Mar 13, 2015 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Dzia?alno?? serwisowa obejmuj?ca komercyjne naprawy ekspresów marki Saeco Professional i Saeco&Philips. Wykonujemy przegl?dy techniczne, regulacje m?ynków i odkamieniania. Zajmujemy si? te? sprzeda?? cz??ci do ekspresów automatycznych i kolbowych wiod?cych marek na rynku. Dzia?amy na terenie Warszawy i najbli?szych okolic. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? stron?.
Kategorie:

Data dodania: Feb 16, 2015 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Komentarze Ranking

Skoczowska firma Syntra G. Kozok Spó?ka Jawna proponuje ?wiadczenia powi?zane z usuwaniem awarii urz?dze? gastronomicznych oraz ch?odniczych. Usuwamy tak?e problemy z funkcjonowaniem instalacji elektrycznych. Gwarantujemy atrakcyjne ceny us?ug oraz ka?dych koniecznych cz??ci zapasowych. Naszym najwi?kszym atutem jest krótki czas usuwania awarii. Us?uga realizowana jest w dniu przyjazdu naszych serwisantów. Przed wykonaniem us?ugi, kontrahent uzyskuje informacje o op?acie za wykonanie okre?lonych czynno?ci naprawczych. Terenem dzia?ania naszego przedsi?biorstwa jest przede wszystkim województwo ?l?skie.
Kategorie:

Data dodania: Jan 24, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Specjalno?ci? naszego zak?adu jest naprawa oraz serwisowanie wszelkiego sprz?tu ch?odniczego, dlatego je?li zepsu?a si? Twoja lodówka zg?o? si? do nas. Na rynku istniejemy ju? ponad 20-lat i od tego czasu nabyli?my sporo do?wiadczenia w tej dziedzinie. Zdobyli?my zadowolenie wielu naszych klientów i mamy nadziej? ci?gle powi?ksza? to grono. Napraw dokonujemy w Poznaniu oraz jego okolicach. Zawsze dajemy gwarancj? naszych us?ug, bo wasze uznanie to nasza satysfakcja. Ka?da naprawa odbywa si? u klienta. W razie problemu skontaktujcie si? z nami telefon: 515-101-898
Kategorie:

Data dodania: Oct 24, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Programatory serii Wellon VP do programowania pami?ci i procesorów. S? to programatory uniwersalne ( VP996, VP596, VP390, AUTO300), które obs?uguj? ogromn? liczb? uk?adów. Wspó?pracuj? z nimi adaptery(sop, plcc,tqfp, tsop, psop). Najwy?szy model mo?e pochwali? si? obs?ug? ponad 95 000 uk?adów co czyni go najpot??niejszym pod tym wzgl?dem programatorem na rynku.
Kategorie:

Data dodania: Oct 24, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Remote detector jest to tester pilotów samochodowych do sprawdzania cz?stotliwo?ci czterech sygna?ów no?nych. Funkcjonuje zakresach 315mhz, 433mhz, 868mhz i 915mhz. Dodatkowym trybem jest infrared, który pozwala na wykrycie marki samochodu za pomoc? sygna?u IR. Kolejn? wa?n? funkcj?, o której warto napomkn?? jest pomiar krótkich paczek sygna?u wysy?anych przez piloty marki BMW oraz Mercedes
Kategorie:

Data dodania: Oct 24, 2014 Wejść: 5 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Sklep z produktami dla elektroników oraz elektroników samochodowych. Posiadamy w swojej ofercie programatory do pami?ci ( upa-usb, wellon vp, orange5, beeprog2), adaptery uniwersalne(sop,plcc,tqfp,tsop,psop), stacje lutownicze, mierniki cyfrowe, zasilacze serwisowe, testery diagnostyczne czy urz?dzenia do radio code, akcesoria esd oraz oscyloskopy cyfrowe
Kategorie:

Data dodania: Oct 24, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Jeste?my firm?, która w bran?y ch?odniczej istnieje od ponad 20 lat. Wykonujemy kompleksowe naprawy urz?dze? ch?odniczych (lodówki, zamra?arki, ch?odziarki, ch?odziarko-zamra?arki, lady ch?odnicze, witryny ch?odnicze, komory ch?odnicze) z dojazdem do klienta. Naprawy realizowane s? bez zb?dnej zw?oki, po wcze?niejszym ustaleniu terminu z monterem. Nasze naprawy podlegaj? reklamacji, a termin usuni?cia reklamowanej usterki nie przekracza dwóch tygodni. Dzia?amy na terenie Poznania i ca?ego powiatu Pozna?skiego. W ramach reklamacji naprawy wykonywane s? bezp?atnie, chyba, ?e usterka dotyczy innego elementu, ni? wcze?niej naprawiany.
Kategorie:

Data dodania: Sep 6, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Mirpol to dzia?alno?? trudni?ca si? dystrybucj? nieu?ywanych i u?ywanych sprz?tów ch?odniczych i pozosta?ych, które s? potrzebne przy funkcjonowaniu jakiegokolwiek sklepu czy w mieszkaniach prywatnych. Produkty Mirpol to szeroka gama zamra?arek, lad, klimatyzatorów renomowanych marek, i najwy?szej jako?ci. W asortymencie znajdziemy sprz?ty importowane z zachodu, doskona?ej jako?ci, które mog? funkcjonowa? jeszcze sporo lat, a s? w dobrym stanie technicznym. Warto skorzysta? z us?ug Mirpol je?li zaplanowa?e? wymian? sprz?tu ch?odz?cego w swojej firmie.
Kategorie:

Data dodania: Apr 1, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl