Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620


 
Opis Szyfrowanie rozmów zapewnia dzi?ki rozwi?zaniom Sycret Voice bezpiecze?stwo po??cze? oraz danych, przetrzymywanych na telefonie, na przyk?ad zdj??, plików czy SMS-ów. Rozwi?zanie wyró?nia si? tym, ?e w przeciwie?stwie do konkurencji, szyfrowanie nie odbywa si? w systemie operacyjnym aparatu, lecz w specjalnej karcie ze specjalnym modu?em kryptograficznym.
Rozwi?zania, oferowane przez firm? Szyfrowanie rozmów, chroni? zarówno przed z?o?liwym oprogramowaniem (np. trojanami), jak i pods?uchami. Ale dane s? tak zabezpieczone, ?e nie b?dzie mo?na ich odtworzy?, gdy trafi? w niepowo?ane r?ce, np. podczas kradzie?y.

 

Słowa kluczowe szyfrowanie rozmów   szyfrowany telefon   szyfrowanie po??cze?
Url http://szyfrowanierozmow.pl/
Kategorie AGD RTV > Technika biurowa
Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne
Data wpisu Apr 20, 2017
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: AGD RTV > Technika biurowa
Firma Corporacja inwestor z Katowic to rzetelny i profesjonalny partner w biznesie. ?wiadczymy pe?en zakres us?ug zwi?zanych z obs?ug? biurow?, ksi?gow? i prawn?. Dzier?awi?c adres kreujemy Twoje wirtualne biuro i przejmujemy na siebie wszelkie obowi?zki sekretariatu w tym - obs?uga korespondencji przychodz?cej i wychodz?cej, wspó?praca z firmami kurierskimi, sprawdzanie poczty elektronicznej, prowadzenie kalendarza spotka?, przygotowywanie raportów, rozlicze?, tworzenie dokumentów. Zakres wspó?pracy jest ka?dorazowo ustalany z klientem i dostosowany do jego wymaga? i oczekiwa?. Inwitujemy do wspó?pracy i odwiedzenia naszej strony internetowej:
Kategoria:

Nasza firma trudni si? profesjonaln? obs?ug? konsumentów stawiaj?cych na najlepsz? jako?? reklamy i wskutek tego jej efektywno??, klas? i zaadaptowanie przekazu do potrzeb u?ytkowników. Zajmujemy si? przygotowywaniem rozlicznych produktów reklamowych, które u nas dost?pne s? do tego w atrakcyjnych cenach. Mo?na zamówi? u nas w szczególno?ci druk wielkoformatowy na foliach, banerach, siatkach, tkaninach, laminowanie, frezowanie i rytowanie laserowe. Podobnie zajmujemy si? ci?ciem i gi?ciem plexi, PCV, obcinaniem grafik z folii. Prócz tego nasz? specjalno?ci? s? reklamy ?wietlne i naklejki na pojazdach. Z przyjemno?ci? przedsi?we?miemy si? tak?e ró?norakich zlece? niekonwencjonalnych dla naszych klientów. Stawiamy za ka?dym razem na przejrzysty i widoczny przekaz, nasze reklamy to wysoka jako?? wykonania, wspó?pracujemy z wieloma znanymi grafikami. Je?li skorzystasz naszych us?ug, bez w?tpliwo?ci osi?gniesz o wiele pro?ciej sukces w swojej bran?y! Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej o naszej firmie, zapraszamy ju? teraz do odwiedzenia naszej witryny internetowej!
Kategoria:

Zapraszamy wszystkich Pa?stwa do odwiedzenia naszej hurtowni artyku?ów stemplarskich i skorzystania z szerokiej oferty produktów.
Znajdziecie tu Pa?stwo bogat? ofert? piecz?tek, automatów stemplarskich, datowników, numeratorów, a tak?e akcesoriów stemplarskich.
Jestesmy jedna z najwi?kszych hurtownii specjalizujacej sie w wytwarzaniu piecz?tek i stempli. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:

Sklep internetowy dla ka?dego, kto poszukuje dobrego o?wietlenia. W naszej ofercie znajdziesz lampy LED, kinkiety, lampy stoj?ce oraz do biura. Oferta jest bardzo bogata i ka?dy znajdzie co? dla siebie. Wi?kszo?? produktów jest dost?pna od r?ki, dzi?ki czemu wysy?ki s? realizowane bardzo szybko. Zawsze oferujemy najlepsz? jako??. Warto si? zainteresowa? naszym sklepem, poniewa? klient jest bardzo wa?ny dla nas
Kategoria:

Sklep internetowy eBiurowe.pl oferuje szeroki asortyment materia?ów do bindowania, laminowania i oprawy dokumentów. W katalogu sklepu znajdziesz folie do laminowania na gor?co w rozmiarach od 54x86mm a? po A4 i A3. Dzi?ki pow?oce antystatycznej, folie do laminowania oferowane w firmie eBiurowe.pl pozwalaj? na zapomnienie o trudno?ciach z w?o?eniem laminowanego dokumentu do folii, a laminowanie staje si? niezwykle proste.

Sklep prezentuje równie? ofert? materia?ów do bindowania, w której znale?? mo?na kolorowe ok?adki do bindowania na przód i ty? dokumentów oraz plastikowe i drutowe grzbiety do bindownic.

Poza materia?ami eksploatacyjnymi i akcesoriami do oprawy dokumentów, w sklepie mo?na tak?e wyposa?y? swoje biuro w urz?dzenia renomowanych marek. W ofercie znajduj? si? laminatory A3 i A4, bindownice do oprawy grzbietami plastikowymi i drutowymi oraz bindownice kana?owe do oprawy ksi??kowej.

Do wyboru jest tak?e szeroka gama urz?dze? do ci?cia papieru. Gilotyny i trymery Kobra, RC System i Wallner sprawdz? si? w ka?dym biurze i punkcie us?ugowym xero.

Dla osób potrzebuj?cych ochrony informacji firmowych polecamy niszczarki Kobra i Wallner o ró?nych stopniach bezpiecze?stwa DIN.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl