Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Inne > Horoskopy

Wpisy
Sortowanie :
Serwis ezoteryczny Kosmica skupia najlepszych w kraju jasnowidzów, astrologów, tarocistów i numerologów, którzy przewiduj? przysz?o?? oraz udzielaj? porad ?yciowych. Kontakt z nimi mo?liwy jest telefonicznie, on-lineowo lub poprzez czat esemesowy. Serdecznie zapraszamy do rejestracji w serwisie i do wybrania w?asnego, optymalnego dla siebie doradcy.
Kategorie:

Data dodania: Jun 10, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Odwiedzaj nas codziennie i dowiaduj si? co nowego Ci? czeka w ci?gu najbli?szych dni. czytaj horoskop, który zosta? przygotowany specjalnie dla Ciebie. Zobacz sama jak wiele z niego si? sprawdzi. Czytaj co tydzie? plany gwiazd wzgl?dem Ciebie, a w wolnej chwili rób sobie wró?by, które odkryj? Twoj? now? stron?. Poznaj siebie jakiej si? jeszcze nie zna?a?. Sprawdzaj swój biorytm na ka?dy dzie?, zw?aszcza je?li wiesz, ?e dzi? czeka Ci? wiele wyzwa?.
Kategorie:

Data dodania: Oct 21, 2010 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Na stronie znajdziesz informacje na temat apteki. Naszym klientom oferujemy: Szeroki asortyment leków gotowych i recepturowych; Leki homeopatyczne; Zio?a, preparaty zio?owe i herbaty; Artyku?y opatrunkowe; Kosmetyki takich firm jak: Eris, Vichy, Nivea, Oceanic, Bioderma, Dermedic, Ducray, Clorane; Preparaty piel?gnacyjne do cery tr?dzikowej, np.: Clerasil, Benzane, Eris; ?rodki i kosmetyki dla dzieci i niemowl?t, np.: Nivea, Johnson, Bambino; ?rodki higieny osobistej; Przygotowujemy apteczki dla szkó?, przedszkoli, zak?adów pracy; Trudno dost?pne leki sprowadzamy na zamówienie w krótkim terminie; Honorujemy karty p?atnicze. Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowany personel, mi?a i profesjonalna obs?uga. Na pierwszym miejscu zawsze jest dla nas zdrowie i dobro naszych pacjentów. Trudno dost?pne leki sprowadzamy na zamówienie w bardzo krótkim terminie. Codziennie rozszerzamy nasz? ofert? i czekamy na sugestie z pa?stwa strony. W naszej sieci aptek posaidamy ju? dwie apteki czynny ca?odobowo.
Kategorie:

Data dodania: Jul 26, 2010 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wró?ka, jasnowidz z wieloletnim do?wiadczeniem. Wró?enie, Tarot, Runy, Karty Anielskie. Chcesz pozna? swoj? przysz?o??? Doradz? Ci w finansach i mi?o?ci. Dla sympatyków kaba?y mamy szerok? palet? kart tematycznych, jak np. Karty Anielskie, Karty Mi?o?ci czy Karty Snów! „M?dre karty” nie s?u?? jednak do podejmowania za kogo? decyzji, maj? jedynie pomóc i naprowadzi? na w?a?ciw? drog?. W dialogu, który nawi?zuje si? mi?dzy Pa?stwem a doradc? powstaj? nowe pomys?y oraz przekazywane s? wskazówki, które mo?na zastosowa? w ?yciu codziennym! Spowied? przez telefon – czy taroci?ci staj? si? nowymi duszpasterzami na miar? XXI wieku? Ludzie mówi?: „Prosz? po?o?y? mi karty”, je?eli chc? si? wi?cej dowiedzie? o swojej przysz?o?ci. Odpowied? na pytanie o drog? ?yciow? cz?sto dalece wykracza poza granice zabawy z przepowiedni?. Czy niebawem nasi nowi, multimedialni spowiednicy zast?pi? nam klasyczn? metod? spowiedzi? Podczas gdy na licznych kana?ach telewizyjnych odbywa si? wró?enie lepiej lub gorzej wykwalifikowanych „ekspertów”, doradztwo u nas przebiega w ca?kiem innej przestrzeni, poza telewizj?. Pytanie „Mo?e mi Pan/Pani powró?y??” jest wst?pem do intensywnej i cz?sto bardzo intymnej rozmowy, której tematy obejmuj? zwi?zek, strach, smutek lub chorob?. Podczas seansu telefonicznego rozmówcy staj? si? bardziej otwarci i opowiadaj? o najskrytszych problemach natury seksualnej. Szczególny nacisk k?adziemy na intymno??, dyskrecj? i delikatno?? rozmówców. Ezoteryczne doradztwo ?yciowe przez telefon – nowoczesna i wygodna spowied?, do której mo?na przyst?pi? o ka?dej porze dnia, nawet w szlafroku porannym? Komunikacja jest kluczem do rozwi?zywania problemów duchowych. Z uleczaj?cego dzia?ania dialogu korzystaj? zarówno terapeuci jak i duszpasterze. Ten model dzia?ania funkcjonuje równie? w doradztwie ezoterycznym. Jak uzasadnimy jednak rosn?ce zainteresowanie klasycznego modelu rozmowy w sferze ezoterycznej W dyskusji o nowoczesnej komunikacji w spo?ecze?stwie, w której rz?dzi ekstrawertyzm nie wolno zapomnie? o chwilach intymno?ci. Ezoteryczna i spirytualna oferta doradcza staje si? alternatyw? dla osób potrzebuj?cych wsparcia duchowego. Oferujemy im mistyczne doradztwo przy pomocy Tarota lub Astrologii. Ka?dy musi sam oceni?, czy kluczem do rozwi?zania jego problemów nie b?dzie nowe, multimedialne duszpasterstwo.
Kategorie:

Data dodania: Dec 14, 2009 Wejść: 3 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wró?enie z kart Tarota. Profesjonalizm + szybka realizacja + trafno?? - tak najlepiej mo?na zdefiniowa? jako?? moich wró?b. Chcia?am Pa?stwa zach?ci? do powró?enia sobie za pomoc? kart Tarot. Karty Tarota obecne by?y w moim ?yciu od wczesnego dzieci?stwa. Jako wró?ka opanowa?am doskonale pos?ugiwanie si? kartami o czym ?wiadczy? mog? opinie moich klientów. Nie wiesz jaka czeka Ci? przysz?o?? ? Zaufaj mi i pozwól sobie na seans z Tarotem.
Kategorie:

Data dodania: Sep 23, 2009 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Profesjonalne wró?by z kart Tarota. Pomoc w podejmowaniu decyzji, dobre wrózby od dobrej wrózki. Zapraszam serdecznie - Wró?ka Otylia. Wró?by mi?osne, horoskopy partnerskie, numerologia partnerska, Tarot. Wró?by online - czyli wró?by przez internet sta?y si? moj? pasj?. Na codzie? staram si? pomaga? ludziom w rozwi?zywaniu ich problemów osobistych, jeszcze raz serdecznie zapraszam do wypróbownia mojej intuicji i moich kart - Otylia.
Kategorie:

Data dodania: Jun 1, 2009 Wejść: 3 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

TwojePrzeznaczenie.pl -Profesjonalny portal ezoteryczny obs?ugiwany przez ekspertów. Na stronie znajdziesz ca?y szereg popularnych wró?b, jak wró?by andrzejkowe, wró?by sylwestrowe. Wró?by, postawione przez nasze wró?ki opieraj? si? na kartach tarota, kartach klasycznych, numerologii, runach oraz metodach ezoterycznych, które pomog? odnale?? Ci prawdziw? mi?o?? oraz podpowiedz? , któr? z dróg ?yciowych wybra?.
Kategorie:

Data dodania: Apr 21, 2009 Wejść: 2 Ranking: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Komentarze Ranking

Sen to po prostu czas, w którym cz?owiek odpoczywa i nabiera si?y na nowy dzie?. Udowodniono, ?e cz?owiek potrafi przespa? dwadzie?cia lat swojego ?ycia.
Wi?c je?eli sen odgrywa tak du?? role w naszym ?yciu to nale?y po?wi?ci? temu zagadnieniu wi?cej czasu.
Podczas snu nasza pod?wiadomo?? daje nam wskazówki i przestrogi, co do naszej przysz?o?ci. S? one wyra?one w snach, czyli w krótkich historyjkach pouk?adanych w naszej g?owie. To w?a?nie w nich zawarta jest ca?a prawda. Ale jak to tak naprawd? dzia?a, nie wie nikt. Jednak ju? w staro?ytno?ci znano znaczenia niektórych symboli z naszych snów.
Kategorie:

Data dodania: Feb 3, 2009 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Witam Serdecznie.
Nazywam si? Tom Shay’an, jestem wró?bit?, doradc? duchowym i ezoterycznym.
Ezoteryka towarzyszy mi od najm?odszych lat, to w?a?nie wtedy zdecydowa?em,
?e Ezoteryce chc? po?wi?ci? moj? przysz?o??.

?wiat Ezoteryki to nie tajemne ksi?gi, niedost?pne zakl?cia, skomplikowane rytua?y.
Wszystko czego pragniemy le?y na wyci?gni?cie naszej r?ki. Ezoteryka jest sztuk?, sposobem postrzegania rzeczywisto?ci. To ??czenie ró?nych elementów, tradycji, rado?? dnia codziennego. Zrozumienie, ?e to w Nas jest Bóg.

W mojej praktyce ??cze ró?ne techniki. Przede wszystkim korzystam ze ?wi?tego Drzewa ?ycia. Na bazie Drzewa w?a?nie powsta?y Karty Tarota, oraz Karty Anielskie, którymi si? pos?uguj?, w celu zrozumienia przesz?o?ci i tera?niejszo?ci oraz zobaczenia jakie szanse dostaniemy od losu w przysz?o?ci, czego powinni?my unika?.

Pracuj?c z cz?owiekiem, pomagaj?c poprawi? jako?? jego ?ycia korzystam z litoterapii, kamienie szlachetne i pó?szlachetne w szybki sposób poprawiaj? energetyk? naszego organizmu. Kurs Metody Silvy orz Huna pomagaj? mi wp?ywa? na psychik? ludzi. Pomagaj? uczy? pozytywnego my?lenia.

Tworz? w?asne rytua?y korzystaj?c z ró?nych ?róde? wiedzy: Magii ?wiec, Eeng Shui, Astrologii, Numerologii, tradycji Wicca i Angelologii, co pozwala na osi?gni?cie lepszych rezultatów. W?ród rytua?ów, które tworz? znajduj? si? równie? rytua?y wyp?dzaj?ce.
Kategorie:

Data dodania: Sep 18, 2008 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Numerologia astrologia wró?by. Astrokosmolog Lilil7 poleca: Horoskop Natalny jest to Horoskop przedstawiaj?cy rozk?ad gwiazd i planet w kosmosie w czasie przyj?cia na ?wiat. ?e tak powiem pi?tno, moc spinu protonów i elektronów warunkuj?cych byt. Enjoe. Numerologia, horoskopy a warunki bytu, charakter bytu, ??dza sukcesu. Tarot horoskop a widzenie ?wiata. Tarot horoskop a z?e sk?onno?ci, pob?a?ania rozpu?cie, swawoli i inne problemy. Horoskop numerologia a najwy?szy stan umys?u: fascynacja filozofi?, ?wiatem umar?ych, horoskopami.
Kategorie:

Data dodania: Aug 29, 2008 Wejść: 3 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl