Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle kotów

Wpisy
Sortowanie :
Musisz wyjecha? i nie masz gdzie zostawi? kotka? Ten problem dotyka du?o osób. Przyjmiemy na kila dni kota. Nasza firma prowadzi koci hotel.
Dysponujemy 3 pokojami (ju? w krótkim czasie powi?kszymi liczb? pokoi), w których zakwaterowujemy kotki. W hotelu ka?dy jeden Go?? ma do dyspozycji w?asny, wygodny pokój z du?ym oknem. Ka?dy pokój wyposa?ony jest w kuwet?, kanapy, fotele, zabawki, koce, drapak, poduszki oraz k?cik z misk? na wod? oraz pokarmem.
Kategorie:

Data dodania: Jan 24, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Koty syberyjskie (Siberian Cat, Sibirische Katze|) charakteryzuje spory temperament i bogata osobowo??. Maj? one wszelkie cechy zwierz?t pierwotnych, czyli inteligencj?, wra?liwo??, gwa?towno?? reakcji i odrobin? dystansu wobec cz?owieka. Nie?atwi zdoby? ich zaufanie. Jednak, gdy to nast?pi, uczciwo??, lojalno?? i przywi?zanie syberyjczyka nie maj? sobie równych. Spo?ród innych ras koty syberyjskie wyró?nia wdzi?k i czaruj?ca subtelno??. Nigdy nie bywaj? natr?tne i nie narzucaj? si?, cho? potrafi? jasno sygnalizowa? odczuwane potrzeby. S? wyj?tkowo komunikatywne i gadatliwe, jednak wydawane przez nie d?wi?ki przypominaj? ptasi ?wiergot, brzmi? cicho i przyjemnie dla uszu.Uwielbiaj? wspina? si? i skaka?, wykasuj? du?? ciekawo?? ?wiata i ch?? do zabawy. Drzemi? w nich ca?e pok?ady fantazji i pomys?owo?ci, dlatego cz?sto doskonale potrafi? same organizowa? sobie czas. Jednak zaniedbywane czy znudzone mog? szuka? nieodpowiednich (z naszego punku widzenia) wra?e?. Dobrze wi?c jest najcz??ciej po?wi?ca? im uwag?, albo... zapewni? im towarzystwo innego kota czy psa z którym szybko si? zaprzyja?ni?.
Cho? ??two adoptuj? si? do ?ycia w mieszkaniu, koty syberyjskie ch?tnie b?d? korzysta? z balkonu, woliery czy mo?liwo?ci wyj?cia na dwór. Nawet najgorsze wrunki atmosferyczne (du?y mróz, upa?, deszcz) nie s? w stanie zniech?ci? ich do spacerów
Kategorie:

Data dodania: Sep 25, 2011 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W naszej hodowli kotów brytyjskich na ?wiat przychodz? koci?ta o umaszczeniu niebieskim, kremowym oraz niebieski szylkret. Zale?y nam na tym aby nasze koci?ta by?y jak najbardziej zgodne ze standardem rasy kota brytyjskiego. Nasze koci?ta wychowuj? si? w obecno?ci innych zwierz?t oraz ma?ych dzieci. Zale?y nam na tym aby koci?ta opuszczaj?ce nasz dom by?y w pe?ni samodzielne, przystosowane do ?ycia w nowych domkach.
Kategorie:

Data dodania: Jun 6, 2011 Wejść: 0 Ranking: 4.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Do dzi? nie jest udokumentowane z czego sk?adaj?c? histori? posiada kot ragdoll. Hodowla kotów rasowych ragdoll wywodzi si? ze Stanów Zjednoczonych. W tamtym pa?stwie szczególnie starano si? o wyhodowanie metod? po??czenia kotów o ?redniej wielko?ci w?osów. Mówi si?, ?e wykorzystywano do tego mi?dzy innymi persy oraz ??czy?o si? je z ró?nego rodzaju ?dachowców?. Do tego by?y brane jeszcze mieszaniny ras kotów syjamskich a nawet nazywane dzi? Himalajczykami. Do dzisiaj nie zachowa?y si? informacje o sposobie za pomoc? którego by?a mo?liwo?? wyhodowa? te rasy kotów. Nie jest to jednak bardzo powa?ne, ?e mo?emy cieszy? si? tak wspania?ym towarzystwem. Istotne jest równie? znaczenie okre?lenia tej rasy. ?Ragdoll? w j?zyku angielskim znaczy tyle co szmaciana lalka dobrze znan? kobietom, jakich dzieci?stwo przypada?o na czasy PRL. Jej cech? szczególn? jest ca?kowita wiotko?? poniewa? tkaniny nie s? niczym wzmacniane. W taki w?a?nie sposób post?puj? koty ragdoll ? po schwytaniu w d?onie wypr??aj? si? kompletnie, jednym s?owem, wiotczej?. Staj? si? tak? szmacian? lal? wisz?c? nam na r?kach.
Kategorie:

Data dodania: May 8, 2011 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Tutaj kupisz rasowe koty takich ras jak Rosyjskie Niebieskie i Cornish Rex. Kupuj?c kociaka u nas otrzymasz od nas wyprawk? dla swojego pupilka, w której znajduje si? starter karmy mokrej i suchej, miseczki, zabawki a tak?e drapak.koci?ta posiadaj? aktualna ksi??eczk? zdrowia wraz z odbarczaniem oraz rodowód. Dodatkowo otrzymasz równie? niezb?dne wiadomo?ci odno?nie ?ywienia i piel?gnacji kotków a tak?e socjalizacji kotka do twoich warunków domowych. Nasze kotki s? zadbane i radosne. Za? nasza hodowla jest ceniona - posiadamy nazw? hodowlan? THE DEAPEST SOUL PL (od nazwiska koci?t). Odwied? nas.
Kategorie:

Data dodania: Jan 31, 2011 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Domowa hodowla kotów rosyjskich niebieskich z duzym do?wiadczeniem i wielk? pasj?.Dla nas najwa?niejsze s? koty.Dbamy ?eby by?y zdrowe i wdoskona?ej kondycji fizycznej i psychicznej.Od najwcze?niejszych dni ?ycia ka?demu kociaczkowi po?wiecami wiele uwagi i mi?o?ci,a one w pe?ni nam za to si? odp?acaj? tym samym.Nasi podopieczni uczestnicz? w wystawach mi?dzynarodowych otrzymuj?c zawsze oceny doskona?e.
Kategorie:

Data dodania: Jan 10, 2011 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strona zosta?a za?o?ona przez mi?o?ników kotów maine coon. Zak?tek stanowi kompendium wiedzy na temat rasy. Tre?? strony stanowi? informacje o pochodzeniu, standardach, wyposa?eniu, wyborze kociaka, piel?gnacji, rozrodzie, problemach ?ywieniowych i zdrowotnych. Dodatkowo, na stronie znajduj? si?: bogate forum, lista polskich hodowli, oferty sprzeda?y koci?t, galerie zdj??.
Kategorie:

Data dodania: Jan 5, 2010 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Domowa, hobbystyczna hodowla kotów rasowych - Maine Coon oraz Nebelung. Miescimy si? w po?udniowej Warszawie. Dzia?amy od 2006 roku, jestesmy cz?onkami niemieckiego klubu Deutsche Edelkatze e.V., zrzeszonego w World Cat Federation.

Nasze koty pochodz? z doskona?ych linii, s? utytu?owane i wci?? dbamy o ich wystawianie. Aby mioty by?y silne i zdrowe nasze koteczki zostaj? mamami nie cz?sciej ni? raz w roku.
Kategorie:

Data dodania: Mar 14, 2009 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Hodowla kotów rasy Ragdoll. Zapraszamy do zapoznania si? z t? magiczn? ras? szmacianych laleczek. M?odzik *PL to hodowla domowa, gdzie koty i koci?ta traktowane s? jak pe?noprawni cz?onkowie rodziny. Na stronie hodowli znajdziecie informacje dotycz?ce temeramentu i piel?gnacji tej rasy oraz aktualne informacje o koci?tach i zdj?cia naszych wszystkich podopiecznych. Dodatkowo zamieszamy ciekawe artyku?y dotycz?ce kotów
Kategorie:

Data dodania: Feb 15, 2009 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Hodowla przepi?knej i wyj?tkowej rasy - syberyjskiej. Jeste?my tyowo domow? hodowl?, nasze koty s? cz?onkami rodziny, a koci?ta odchowujemy z czu?o?ci?. Naszym celem jest hodowla zdrowych, pi?knych kotów o wspania?ych charakterach. Mie?cimy si? we Wroc?awiu. Na stronie wiele informacji o razie, du?o zdj?? oraz porad, zapraszam.
Kategorie:

Data dodania: Feb 3, 2009 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl