Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz

Wpisy
Sortowanie :
Kancelaria Notarialna Notariusz Joanny Radkiewicz zlokalizowana zosta?a w Szczecinie. Oferujemy bezp?atne informacje odnosz?ce si? do us?ug notarialnych. Bezp?atnie przedstawiamy równie? ofert? cenow? dla wskazanych przez kontrahenta czynno?ci. Indywidualnie traktujemy ka?dego klienta, zapewniaj?c dostosowanie zakresu ?wiadcze? do okre?lonych czynno?ci. Mog? Pa?stwo przes?a? wst?pnie dokumenty za po?rednictwem maila albo faksu. Zainteresowanych klientów zapraszamy do rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej.
Kategorie:

Data dodania: Jul 21, 2016 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Notariusz Sandra B?aszczyk-Koz?owska zajmuje si? sporz?dzaniem aktów notarialnych i innych dokumentów. Siedziba kancelarii znajduje si? w Krakowie na ul. Kalwaryjskiej 12 w centrum dzielnicy Podgórze. Zalet? lokalizacji jest dost?p do parkingów oraz komunikacji miejskiej - tramwaje i autobusy. Ka?dy klient traktowany jest indywidualnie a porady zwi?zane z czynno?ciami notarialnymi s? udzielane nieodp?atnie. Ogromne do?wiadczenie oraz wiedza pozwala notariuszowi wykonywa? us?ugi na wysokim poziomie. Kancelaria pracuje od poniedzia?ku do pi?tku oraz w soboty po uprzednim umówieniu terminu.
Kategorie:

Data dodania: Mar 6, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kancelaria Notarialna po?o?ona w zabytkowym budynku przedwojennym przy ul. Brackiej 20/17 w ?cis?ym centrum Warszawy.

Wygodny dojazd:
metro stacja Warszawa - centrum (200m)
- autobusy: 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518 Foksal (Nowy ?wiat)
- autobusy: 117, 127, 128, 158, 171 Krucza DH Smyk (Aleje Jerozolimskie)
- autobusy: 107 Krucza
- tramwaje: 7, 8, 9, 22, 24, 25 Krucza DH Smyk (Aleje Jerozolimskie)

Godz. urz?dowania 10-17 pon-pt.

Kontakt: 22 827 25 38, 794 20 88 20
Mail: sekretariat@kancelarianotarialna.eu
Kategorie:

Data dodania: Oct 7, 2015 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Je?eli poszukujesz profesjonalnego notariusza na terenie trójmiasta to zapraszamy do gdy?skiej kancelarii notarialnej któr? prowadzi Anna Bladowska. Wieloletnie do?wiadczenie, ca?a paleta us?ug zwi?zanych z pracami notariusza, a nade wszystko wielki profesjonalizm. Dlatego koniecznie polecamy umówienie si? na spotkanie i skorzystanie z pomocy w?a?nie kancelarii notarialnej Anny Bladowskiej
Kategorie:

Data dodania: Apr 8, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zlokalizowana w stolicy Ma?opolski Kancelaria notarialna Ewy Knuplerz oferuje wszelkiego rodzaju czynno?ci notarialne. Mamy ponad dwudziestoletnie do?wiadczenie a tak?e ogromny zakres wiedzy, który gwarantuje odpowiednie wykonanie wszystkich czynno?ci prawnych. Wspó?pracujemy z adwokatami, którzy mog? pomóc klientom w trudniejszych sprawach. Obs?ugujemy klientów z Krakowa oraz s?siednich miejscowo?ci. Pracuj? u nas wykwalifikowani radcy, którzy zapewniaj? obs?ug? klienta na w?a?ciwym poziomie. Dopasowujemy terminy wizyt interesantów do indywidualnych mo?liwo?ci.
Kategorie:

Data dodania: Feb 24, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedstawiamy Kancelari? Notarialn? Waldemar Jeziorski z siedzib? w Zgierzu. Nasza Kancelaria dokonuje nast?puj?cych czynno?ci: sporz?dza akty notarialne, sporz?dza akty po?wiadczenia dziedziczenia, sporz?dza po?wiadczenia, dor?cza o?wiadczenia, spisuje protoko?y, sporz?dza protesty weksli czy czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieni?dze i papiery warto?ciowe, sporz?dza wpisy, odpisy i wyci?gi dokumentów i wykonuje inne czynno?ci prawne, wynikaj?ce z odr?bnych przepisów. Kancelaria pracuje od poniedzia?ku do pi?tku. Po wcze?niejszym uzgodnieniu z Notariuszem, dokonanie czynno?ci notarialnych, mo?e nast?pi? tak?e w innych dniach oraz godzinach. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Sep 21, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Notariusz to zawód zaufania spo?ecznego, który swoje us?ugi ?wiadczy zgodnie z etyk? zawodow? oraz powszechnie obowi?zuj?cymi przepisami. Prowadzona przez nas kancelaria notarialna z Otwocka wykonuje kompleksowe us?ugi z obszaru obs?ugi notarialnej. Trudnimy si? przygotowaniem ka?dego typu aktów notarialnych, po?wiadcze? notarialnych i innych czynno?ci. Oferujemy mi?dzy innymi: tworzenie dokumentów, wypisów, wyci?gów, umów, a tak?e przyjmowanie na przechowanie pieni?dzy oraz innych papierów warto?ciowych. Kancelaria obs?uguje równie? klientów w j?zyku angielskim oraz niemieckim. Istnieje mo?liwo?? skorzystania z us?ug bieg?ych t?umaczy. Wi?cej na stronie.
Kategorie:

Data dodania: Sep 21, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Czynno?ci notarialne, które s? dokonywane w naszej kancelarii, s? zawsze zgodne z powszechnie obowi?zuj?cym prawem. Nasi notariusze podejmuj? si? realizacji czynno?ci, w szczególno?ci: sporz?dzania dokumentów, wypisów i wyci?gów, weksli, czeków, a dodatkowo aktów po?wiadczenia dziedziczenia. W naszym biurze spisujemy równie? wszelkiego typu protoko?y oraz dokumenty wynikaj?ce z osobnych przepisów. Gwarantujemy wszechstronn? opiek? notarialn?. Nasze biuro obs?uguje klientów nie tylko z Bielska-Bia?ej, ale tak?e z innych miejscowo?ci. W okre?lonych przypadkach czynno?ci ?wiadczymy poza siedzib? kancelarii. Szczegó?y na witrynie internetowej kancelarii.
Kategorie:

Data dodania: Sep 12, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kancelaria notarialna Mariusza Bukowskiego mie?ci si? w Rudzie ?l?skiej. Notariusz przyjmuje klientów z Rudy ?l?skiej, Bytomia, Zabrza oraz okolic, od poniedzia?ku do pi?tku. Szykuje akty notarialne i po?wiadczenia. Sporz?dza o?wiadczenia równie? przygotowuje protoko?y. Prócz tego tworzy akty dziedziczenia i dokumenty po?wiadczenia dziedziczenia. Wykonuje wyci?gi dokumentów, wypisy równie? odpisy. Notariusz tworzy te? na ??danie stron projekty o?wiadcze?, aktów równie? innych dokumentów. W Kancelarii notarialnej przyjmowane s? na przechowanie dokumenty, papiery warto?ciowe oraz pieni?dze. Wi?cej wiadomo?ci jest stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Sep 12, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kancelaria Notarialna Adami?a Czyniewska, Wojciech Czyniewski znajduje si? we Wroc?awiu. Zakres czynno?ci notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. Kancelaria: sporz?dza akty notarialne, przygotowuje akty po?wiadczenia dziedziczenia, sporz?dza po?wiadczenia, dor?cza o?wiadczenia, spisuje protoko?y, sporz?dza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieni?dze i papiery warto?ciowe, sporz?dza wpisy, odpisy i wyci?gi dokumentów i wykonuje inne czynno?ci prawne, wynikaj?ce z odr?bnych przepisów oraz wiele innych. Pe?na oferta opublikowana jest na naszej stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Sep 6, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl