Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Prawnik ?ód?


 
Opis Kancelaria radców prawnych zach?ca do korzystania ze swoich us?ug. W?a?nie tu mo?esz skorzysta? z generalnych porad zespolonych z ró?nymi sferami prawa i zdob?dziesz je ekspresowo, tanio i w mi?ej atmosferze. Jedna z najwa?niejszych specjalno?ci naszej kancelarii to prowadzenie konfliktów s?dowych. Interpretujemy za ka?dym razem ryzyko uzysków ka?dego sporu, bacznie pouczamy o nich klientów. Zajmujemy si? prawem gospodarczym, dzia?aniami w materiach zamówie? publicznych, procesami prawa pracy czy te? scalonych z prawem cywilnym. W podobny sposób specjalizujemy si? w prawie medycznym, prawie w?asno?ci intelektualnej, prawie konkurencji. Nasi fachowcy maj? znaczne do?wiadczenie i znajd? rozstrzygni?cie z prawie ka?dej sytuacji, nawet tej niezwykle zagmatwanej. Swoje us?ugi kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zach?camy na nasz? stron? internetow?, gdzie mo?na zdoby? wi?cej wiadomo?ci. Z nami na pewno prawo nie b?dzie ju? dla ciebie k?opotem i pomo?emy ci w ka?dym przypadku z??czonym z prawem!

 

Słowa kluczowe kancelaria prawnicza ?ód?   prawnik ?ód?   radca prawny ?ód?
Url http://kancelariawmg.pl/
Kategorie Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne
Kraje Miasta Regiony > ?ódzkie
Data wpisu Dec 31, 2012
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne
Przedsi?biorstwo JPL Group, którego siedziba zlokalizowana jest w stolicy, oferuje kontrahentom du?? ró?norodno?? ?wiadcze? zwi?zanych z audytem, doradztwem a tak?e komputerowych. Do dyspozycji naszych klientów s? do?wiadczeni pracownicy o bardzo wysokich kwalifikacjach. Wspó?pracujemy z kancelari? prawn?, dzi?ki czemu nasi klienci maj? gwarancj? doskona?ej jako?ci oferowanych us?ug. Indywidualnie rozpatrujemy ka?dy k?opot zg?oszony przez kontrahenta. Ofert? cenow? us?ug przedstawiamy po poznaniu profilu dzia?alno?ci firmy oraz po zebraniu informacji o oczekiwaniach.
Kategoria:

Przedsi?biorstwo Cobo-Consulting Sp. z.o.o. specjalizuje si? w profesjonalnym konsultingu zwi?zanym ze sfer? gospodarcz? i finansow?. Przygotowana przez nasz? firm? bogata propozycja sprawia, ?e oferowane przez nas ?wiadczenia mog? okaza? si? bardzo potrzebne dla licznych kontrahentów. Personalnie traktujemy ka?dego klienta, oferuj?c ka?dorazowo rozwi?zanie doskonale dostosowane do konkretnej sytuacji. Zatrudniamy do?wiadczonych doradców, którzy maj? du?? wiedz?. Wszystkie powierzone czynno?ci wykonujemy w ustalonym czasie. Siedziba naszej firmy znajduje si? w Warszawie.
Kategoria:

Projekty Polskich Targow to cykle imprez o zroznicowanej tematyce, odbywajace sie przede wszystkim w popularnych centrach handlowych duzych aglomeracji miejskich. Eventy organizowane przez Polskie Targi to jedyne tego typu imprezy maj?ce miejsce na terenie naszego kraju. Praca za granica - dzieki nam zrealizujesz swoje ambicje.
Kategoria:

Przedsi?biorstwo MG PREMIUM SP. Z O.O., którego siedziba znajduje si? w stolicy Ma?opolski, specjalizuje si? w pomocy zwi?zanej z uzyskiwaniem ?rodków europejskich. Mamy kilkuletnie do?wiadczenie w bran?y, które zapewnia ?wietn? jako?? ?wiadcze?. Us?ugi oferujemy klientom z obszaru ca?ego kraju. Wspó?pracujemy z wieloma firmami, dzi?ki czemu mo?emy zapewni? ka?demu klientowi kompleksow? obs?ug?. Dodatkowo proponujemy specjalistyczn? pomoc prawn? w bardzo szerokim zakresie. Uszczegó?owione informacje dotycz?ce naszej dzia?alno?ci znajd? Pa?stwo na naszej witrynie internetowej.
Kategoria:

Kancelaria radców prawnych zach?ca do korzystania ze swoich us?ug. W?a?nie tu mo?esz skorzysta? z generalnych porad zespolonych z ró?nymi sferami prawa i zdob?dziesz je ekspresowo, tanio i w mi?ej atmosferze. Jedna z najwa?niejszych specjalno?ci naszej kancelarii to prowadzenie konfliktów s?dowych. Interpretujemy za ka?dym razem ryzyko uzysków ka?dego sporu, bacznie pouczamy o nich klientów. Zajmujemy si? prawem gospodarczym, dzia?aniami w materiach zamówie? publicznych, procesami prawa pracy czy te? scalonych z prawem cywilnym. W podobny sposób specjalizujemy si? w prawie medycznym, prawie w?asno?ci intelektualnej, prawie konkurencji. Nasi fachowcy maj? znaczne do?wiadczenie i znajd? rozstrzygni?cie z prawie ka?dej sytuacji, nawet tej niezwykle zagmatwanej. Swoje us?ugi kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zach?camy na nasz? stron? internetow?, gdzie mo?na zdoby? wi?cej wiadomo?ci. Z nami na pewno prawo nie b?dzie ju? dla ciebie k?opotem i pomo?emy ci w ka?dym przypadku z??czonym z prawem!
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl