Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Pranie tapicerki samochodowej Wroc?aw


 
Opis Specjalistyczna firma us?ugowa realizuje zlecenia prania tapicerki samochodowej na terenie województwa dolno?l?skiego. Prac? wykonuje metod? prania pod ci?nieniem, stosowane s? jedynie profesjonale odkurzacze pior?ce renomowanej marki Karcher puzzi 100 i puzzi 200. Firma u?ywa najlepszej chemii ekstrakcyjnej takich producentów jak Tresus, Prochem i Karcher, proszki i neutralizatory zapachów posiadaj? potrzebne atesty, s? pewne dla zdrowia, nie niszcz? tkanin tapicerowanych. Pracownicy odznaczaj? si? niebywa?ym profesjonalizmem, skuteczno?ci? i znajomo?ci? wiedzy technicznej dodatkowo skutecznie s?u?? wsparciem tak?e w sytuacjach kryzysowych: odplamianie, trudno?ci z uryn? czy nieprzyjemnym zapachem. Firma gwarantuje szybkie i dogodne terminy zrealizowania zada? prania, darmow? wycen? i dojazd do interesanta.

 

Słowa kluczowe pranie tapicerki   czyszcvzenie tapicerki   Wroc?aw
Url http://pranie.wroclaw.pl
Kategorie Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Kraje Miasta Regiony > Dolno?l?skie > Wroc?aw
Motoryzacja > Myjnie samochodowe
Data wpisu Jan 30, 2012
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Wykonujemy tanio i solidnie us?ugi w zakresie: odrobaczania, odszczurzania, dezynfekcji wody i pomieszcze?, fumigacji magazynów zbo?owych. Us?ugi wykonujemy w systemie HACCP. Prowadzimy tak?e sprzeda? ?rodków deratyzacyjnych i dezynfekcyjnych. Gwarantujemy skuteczno?? i odpowiedzialno?? w t?pieniu wszelkiego rodzaju robactwa i gryzoni. Cena us?ug zale?y od ilo?ci i jako?ci zu?ytego ?rodka. Dla sta?ych klientów udzielamy korzystnych rabatów. Wystawiamy faktury VAT. Prowadzimy tak?e sprzeda? szerokiej gamy ?rodków dla odbiorców indywidualnych.
Kategoria:

Firma nasza powsta?a w odpowiedzi na du?e zapotrzebowanie lokalnego rynku nieruchomo?ci na us?ugi profesjonalnego sprz?tania, a tak?e na szybko rosn?ce w tej dziedzinie wymagania jako?ciowe.
?wiadczymy us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci :
• w budynkach biurowych;
• w obiektach przemys?owych;
• w obiektach u?yteczno?ci publicznej;
• na obszarach terenów zewn?trznych do nich przylegaj?cych
(dróg, trawników, infrastruktury technicznej,
Dysponuj?c teoretyczn? i praktyczn? wiedz? w tej bran?y, jeste?my w stanie sprosta? Pa?stwa potrzebom i wymaganiom. Dodatkowym atutem naszej firmy jest elastyczno??, dzi?ki której potrafimy przygotowa? indywidualne oferty naszych us?ug, uwzgl?dniaj?ce specjalne ?yczenia naszych Klientów.
Podejmujemy si? wykonywania prac zarówno w ramach sta?ej umowy
o wspó?pracy, jak i na podstawie okresowych lub jednorazowych zlece?.
Posiadamy polis? ubezpieczeniow? od odpowiedzialno?ci cywilnej, zawart? z renomowan? firm? ubezpieczeniow?.
Nasz personel jest uczciwy i kulturalny, dyskretny i gotowy spe?nia? wszelkie sugestie ze strony Zleceniodawcy. Ka?dy pracownik naszej firmy ubrany jest w strój firmowy
z identyfikatorem. Przed przyst?pieniem do ?wiadczenia us?ug, pracownicy przechodz? cykl intensywnych szkole? teoretycznych i praktycznych, pod nadzorem do?wiadczonej kadry instruktorów.
Kategoria:

Sercem Blisko kieruje ofert? do ka?dego, kto sam nie jest w stanie okaza? bliskim swej pami?ci. My z pietyzmem zajmiemy si? ka?dym najdrobniejszym aspektem dba?o?ci o miejsce pochówku. Zajmujemy si? opiek? nad grobami, sprz?taniem grobów oraz szeroko rozumianymi us?ugami florystycznymi w miejscu pochówku. Pracujemy solidnie i oferujemy konkurencyjne ceny. Dzia?amy na terenie Górnego oraz Dolnego ?l?ska.
Kategoria:

Czyszczenie dywanów na pewno nie mo?na uzna? za ?atwe zadanie, a wr?cz przeciwnie. Wymaga ono bardzo du?ej wiedzy, wymaga bardzo du?ego do?wiadczenia, u?ycia odpowiednich metod oraz odpowiednich ?rodków czyszcz?cych, a wi?c tym samym nie nale?y tego zadania powierza? pierwszej lepszej firmie z brzegu, która kusi niskimi cenami. Je?li pranie dywanów ?ód?, to tylko z firm? Damart. Istnieje ona na rynku od roku 2014, aczkolwiek musimy w tym miejscu podkre?li?, ?e za ten krótki czas zdo?a?a zyska? miano lidera rynku us?ug sprz?taj?cych w mie?cie ?ód? jak równie? w okolicy miasta. Stale rozszerzaj?c ofert?, firma Damart poszerza swoje horyzonty, poszerza zakres ?wiadczonych przez siebie us?ug i ro?nie w si??.
Kategoria:

Zdaje si?, ?e sprz?tanie to ?adna sztuka. Przecie? w zasadzie wszyscy znamy si? na czy szczenieniu, poniewa? w tych czynno?ciach w zasadzie nie ma ?adnej filozofii.
W rzeczywisto?ci sprawa przedstawia si? zgo?a inaczej, podczas wykonywania niektórych czynno?ci ogarnia nas lekka frustracja, poniewa? zatrudniona pani do sprz?tania nie mo?e poradzi? sobie z niektórymi czynno?ciami. Dlatego wygodniej, równie? i taniej wynaj?? jest firm? sprz?taj?ca. Oni wiedz?, jak podej?? nawet do wydawa?oby si? nie wykonalnych zada?, Do?wiadczenie ilo?? godzin sp?dzonych na trudnych miejscach do wyczyszczenia, powoduje, ?e w zasadzie tylko oni potrafi? dobrze wykona? zadania w nowoczesnych biurach, kancelariach, bankach, i innych nowoczesnych obiektach. Dlatego ze swojej strony pragniemy zarekomendowa? firm? sprz?taj?ca „Marcusmp”, zajmuj?c? si? sprz?taniem powierzchni biurowych od lat zyskuj?c zaufanie wielu klientów biznesowych, ich internetowa strona internetowa znajduje si? pod adresem http://www.marcusmp.pl/
Znajd? tam Pa?stwo ró?ne porady dotycz?ce samego sprz?tania, jak równie? ofert? i kontakt do firmy. Zach?camy do skorzystania z ich us?ug.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl