Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Parafia Niepolalanego Serca Maryi w Radlinie G?o?ynach


 
Opis Internetowa strona parafii Niepokalanego Serca Maryi w Radlinie G?o?ynach,
diecezja katowicka, dekanat niedobczycki. Na stronie znajdziesz informacje dotycz?ce porz?dku nabo?e?stw, sakramentów, historii parafii a tak?e bie??ce informacje: intencje i og?oszenia. Serce naszej Niebieskiej Matki pe?ne jest dobroci, mi?osierdzia, zrozumienia dla ludzkiej s?abo?ci.
Pragnieniem Serca Maryi jest, aby ka?dy cz?owiek zbli?y? si? do Boga. To pragnienie determinuje Jej misje i tajemnice macierzy?stwa w ?wiecie i w Ko?ciele: Maryja nieustannie zaprasza nas do zmiany ?ycia, do nawrócenia.

 

Słowa kluczowe parafia g?o?yny   parafia glozyny   g?o?yny   glozyny niepokalanego serca Maryi   radlin - g?o?yny parafia   parafia radlin glozyny   parafia radlin-g?o?yny   Og?oszenia Parafialne   Intencje   Kancelaria   Ministranci   Msze ?w
Url http://www.glozyny.katowice.opoka.org.pl/
Kategorie Inne > Religie
Data wpisu Dec 3, 2010
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 5.00 (max. 5)
Ilość ocen: 1

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Inne > Religie
Biuro us?ug pogrzebowych Bielany ma w swojej ofercie równie? szerok? gam? akcesoriów pogrzebowych. Oferujemy mi?dzy innymi du?y wybór kondolencyjnych wie?ców kwiatowych w ró?nych kszta?tach i rozmiarach, wi?zanek kwiatowych, stroików kwiatowych zarówno na trumn? jak i podkówek otaczaj?cych urn?. Wszystkie akcesoria funeralne oferujemy w przyst?pnych cenach.
Kategoria:

Us?ugi pogrzebowe ?wiadczone przez firm? Elizjum za ka?dym razem odznaczaj? si? bardzo wysokim profesjonalizmem. Ka?dy klient spotka si? tutaj z pracownikami którzy maj? pe?n? ?wiadomo?? tego, w jak nie?atwej sytuacji znalaz?a si? taka osoba i traktuj? wykonywan? przez siebie prac? z ca?kowitym szacunkiem. Dom pogrzebowy posiada wszystkie rzeczy niezb?dne do szybkiego przeprowadzania swoich us?ug, a dodatkowo sama przygotowana przez niego oferta jest niezwykle obszerna. Znajduje si? w niej zarówno ogromny wybór us?ug dotycz?cych chocia?by transportowania zw?ok jak i profesjonalna organizacja pogrzebu. Osoby zdecydowane na skorzystanie z czego? takiego same nie b?d? musia?y w takim razie w?o?y? najmniejszego nawet wysi?ku w zaplanowanie takiej uroczysto?ci.
Kategoria:

Do?wiadczony i solidny producent oferuje trumny kremacyjne s?u??ce do spopielania zw?ok. Wytwarzane s? z ró?nych gatunków drewna lub kartonu, wewn?trz posiadaj? mi?kk? wy?ció?k? z tkaniny. Mog? one by? w rozmiarach i modelach w zale?no?ci od potrzeb zamawiaj?cego.
Dost?pne s? te? urny kremacyjne do przechowywania prochów: drewniane, metalowe, ceramiczne lub granitowe. Pokrywy s? zamykane hermetycznie.

W sprzeda?y jest szeroki asortyment, producent gwarantuje przyst?pne ceny i krótki czas realizacji zamówienia. Zapraszamy do wspó?pracy zak?ady pogrzebowe.
Kategoria:

Polski Serwis Informacyjny po?wi?cony fenomenowi Medziugorja. Medziugorje to miejsce w którym od ponad 30 lat trwaj? domniemane objawienia Matki Bo?ej Królowej Pokoju. Wed?ug ?wiadectw widz?cych s? to ostatnie objawienia Matki Bo?ej na ziemi. Serwis ma na celu przekazywanie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego fenomenu oraz or?dzi Matki Bo?ej. Odwiedzaj nas cz?sto, zach?camy do wnikliwego czytania or?dzi.
Kategoria:

Specjalizujemy si? w kompleksowej organizacji pogrzebów. oferujemy transport, przechowywanie i kremacj? zw?ok z nale?ytym im szacunkiem. Serdecznie zach?camy do skorzystania z us?ug zak?adu pogrzebowego KOSMALIA Halina i Marek. Zdajemy sobie spraw? z tego, i? za?atwienie wszelkich formalno?ci zwi?zanych z pochówkiem mo?e by? dla Pa?stwa w tym czasie trudne, dlatego te? gwarantujemy pomoc w otrzymaniu zasi?ku pogrzebowego, a tak?e za?atwiamy wszelakie formalno?ci w Pa?stwa imieniu w Zak?adzie Ubezpiecze? Spo?ecznych. W ofercie Mamy trumny, wie?ce, klepsydry - s?owem, wszystko, co niezb?dne jest do kompleksowej organizacji ceremonii. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl