Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Motoryzacja > Diagnostyka

Wpisy
Sortowanie :
Serwis instalacji LPG oferuje komputerow? diagnoz?, korekt? ustawie? wtrysku gazu, kalibracj? systemu zasilania samochodu auto-gazem, wymian? filtrów, innych podzespo?ów. Wykonujemy tak?e okresowe przegl?dy serwisowe instalacji LPG, wymian? zbiorników po up?ywie okresu wa?no?ci homologacji. Zdecydowanym na monta? instalacji LPG oferujemy krótkie terminy, markowe systemy instalacyjne i zadowolenie.
Kategorie:

Data dodania: Jul 24, 2017 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 20

Komentarze Ranking

Szkolenia i kursy organizowane przez nasz? firm?. W?ród proponowanych kursów s? : programowanie, magistrala can, abc-key oraz tunning. Podczas szkolenia programowania jak sama nazwa wskazuje uczestnicy maj? okazj? nauczy? si? o podstawach elektroniki, programowaniu pami?ci i obs?udze programatorów. W trakcie abc-can kursanci poznaj? magistral? can, interfejs can, nadawanie i odbieranie ramek. Uczestnicy ABC-KEY szkol? si? z zakresu dorabiania kluczy na przyk?adzie stacyjek. Zapraszamy do zapoznania si? z opisem kursu
Kategorie:

Data dodania: Dec 16, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Ca?odobowa pomoc drogowa i mobilny warsztat samochodowy na terenie Warszawy i okolic. Us?ugi mechaniczne i elektryczne z dojazdem do Klienta oraz auto holowanie i transport pojazdów w Polsce i Europie. Mechanicy i elektrycy samochodowi pe?ni? dziennie i nocne dy?ury. Firma Besthol jest czynna 24h/7. Aby wezwa? specjalist? - mechanika lub elektryka samochodowego wystarczy zadzwoni? pod ca?odobowy numer telefonu: 697-598-149. Najcz?stszymi us?ugami wykonywanymi przez firm? s?: wypompowanie ?le zatankowanego paliwa (osuszanie baku), wymiana akumulatorów, rozruszników, alternatorów, awaryjne odpalanie pojazdu, awaryjne otwieranie samochodu, diagnostyka komputerowa, pomoc przy zakupie auta, holowanie i transport oraz drobne naprawy wykonywane na drodze.
Kategorie:

Data dodania: Dec 13, 2016 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

AutoReduta Sp. z o.o. - w naszej ofercie znajd? Pa?stwo samochody marek premium oraz serwis BMW, Audi, Mercedes, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche. Likwidujemy szkody, przeprowadzamy skomplikowane naprawy silnika, regenerujemy felgi, oferujemy oryginalne akcesoria i cz??ci oraz alternatywne, ta?sze zamienniki najwy?szej jako?ci. Zapraszamy do skorzystania us?ug salonu i serwisu AutoReduta.
Kategorie:

Data dodania: Nov 7, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nasza firma oferuj? regeneracj? oraz usuwanie filtrów cz?stek sta?ych czyli DPF. Dzia?amy w Gorzowie Wlkp. na ul. Koniawskiej 12. Posiadamy wyspecjalizowanych pracowników oraz najnowocze?niejszy sprz?t.
Filtry DPF maj? za zadanie ograniczenie emisji czarnego dymu, czyli inaczej ograniczenie emisji spalin do atmosfery. Filtry cz?stek sta?ych montowane s? do samochodów z silnikiem Diesla, poniewa? to w?a?nie one powoduj? najwi?ksze zanieczyszczenia.
Regeneracja filtra DPF to bardzo skomplikowany proces. Najpierw nale?y upewni? si? czy filtr cz?stek sta?ych nadaje si? do regeneracji, czyli czy nie jest pop?kany, ukruszony czy ubrudzony jakimi? substancjami. Naprawa filtrów DPF jest robiona w ?ci?le okre?lonych warunkach. Tylko profesjonalne warsztaty daj? Ci gwarancj? ?e prawid?owo przeprowadz? regeneracje i nie doprowadz? do awarii.
Zajmujemy si? tak?e usuwaniem filtrów DPF fizycznie i programowo. Usuniemy filtr cz?stek sta?ych tak aby nie by?o widoczne ?e kiedykolwiek tam by?, a nast?pnie zmodyfikujemy oprogramowanie tak jakby go tam w ogóle nie by?o. Nie zalecamy usuwania filtrów cz?stek sta?ych, poniewa? powoduje to zwi?kszone wydalanie cz?stek sadzy i zanieczyszczanie powietrza.
Kategorie:

Data dodania: May 31, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

?wiadczymy us?ugi serwisowe w bran?y motoryzacyjnej w zakresie wymienionym poni?ej. Motoryzacja jest nasz? pasj? i ca?y nasz zespó? posiada wieloletni sta? pracy w sektorze motoryzacyjnym, ale maj?c na uwadze poziom obs?ugi dodatkowo ca?y czas podnosimy poziom swojej wiedzy technicznej poprzez udzia? w licznych szkoleniach technicznych.

W swojej codziennej pracy serwisu do diagnostyki systemów elektronicznych samochodów wykorzystujemy narz?dzia wiod?cych producentów w bran?y, m.in.:
- TEXA
- G-Scan
- VCDS
- MAGICMOTORSPORT
- MultiEcuScan
- DeltaTech
- Bosch
Urz?dzenia s? na bie??co aktualizowane, dzi?ki czemu mamy zapewniamy naszym Klientom obs?ug? z wykorzystaniem optymalnych metod i procedur diagnostycznych.

Wykonujemy us?ugi m.in. w zakresie:

- diagnostyki komputerowej
- napraw elektroniki samochodowej
- chip Tuning - power/eco tuning
- serwisu turbospr??arek
- napraw uk?adów CommonRail, TFSI
- serwisu automatycznych skrzy? biegów, DSG
- serwisu klimatyzacji
- napraw uk?adów zawieszenia i hamulcowych
- napraw g?ównych silników


Podejmiemy si? diagnozy i naprawy w ka?dym zakresie problemów technicznych Twojego samochodu, zapraszamy CARTRONIKA!
Kategorie:

Data dodania: Jan 15, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Programatory serii Wellon VP do programowania pami?ci i procesorów. S? to programatory uniwersalne ( VP996, VP596, VP390, AUTO300), które obs?uguj? ogromn? liczb? uk?adów. Wspó?pracuj? z nimi adaptery(sop, plcc,tqfp, tsop, psop). Najwy?szy model mo?e pochwali? si? obs?ug? ponad 95 000 uk?adów co czyni go najpot??niejszym pod tym wzgl?dem programatorem na rynku.
Kategorie:

Data dodania: Oct 24, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Remote detector jest to tester pilotów samochodowych do sprawdzania cz?stotliwo?ci czterech sygna?ów no?nych. Funkcjonuje zakresach 315mhz, 433mhz, 868mhz i 915mhz. Dodatkowym trybem jest infrared, który pozwala na wykrycie marki samochodu za pomoc? sygna?u IR. Kolejn? wa?n? funkcj?, o której warto napomkn?? jest pomiar krótkich paczek sygna?u wysy?anych przez piloty marki BMW oraz Mercedes
Kategorie:

Data dodania: Oct 24, 2014 Wejść: 5 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Podwalin? dla ka?dego zmotoryzowanego b?dzie nowoczesny serwis klimatyzacji. Wroc?aw to miasto, w którym latami mamy zaszczyt cieszy? si? dobr? opini? i poparciem w?a?cicieli samochodów. W serwisie mog? pa?stwo liczy? na kompletn? obs?ug? i wykszta?conych pracowników. Zapewniamy zró?nicowane us?ugi od kontroli geometrii podwozia po serwis klimatyzacyjny. Nasze kontrole realizujemy bardzo drobiazgowo. Fachowy pracownik serwisu zaczyna przegl?d od sprawdzenia kompletnego stanu samochodu. Po dokonaniu serwisu otrzymujesz pe?ny obraz tego, co powinno si? naprawi? oraz stosownych kosztów. Umo?liwiamy wykonanie kompletnych prac serwisowych w serwisie ale te? przyst?pne ceny wykonania.
Kategorie:

Data dodania: Aug 9, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zapraszamy do naszego warsztatu w Kolonii Bogoria. Zajmujemy si? kompleksow? napraw? samochodów wszystkich marek i typów. Dodatkowo u nas mo?esz podbi? przegl?d. To co nas okre?la to jako?? i profesjonalizm. Korzystamy tylko z najlepszych narz?dzi. Nasi Klienci na czas naprawy otrzymuj? samochód zast?pczy.
Dodatkowo nap??nimy Ci klimatyzacj? i wymienimy ko?a.

Zaufaj do?wiadczeniu, zaufaj naszym mechanikom.
Kategorie:

Data dodania: Jul 26, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl