Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Kultura Sztuka > Antyki i kolekcje

Wpisy
Sortowanie :
Jako pracownia artystyczna k?adziemy najwi?kszy nacisk na niepowtarzalno?? i kreatywno?? w pracy. Chcemy aby nasze dzie?a by?y jednocze?nie unikalne i ponadczasowe, a dzi?ki wykorzystywaniu materia?ów pochodz?cych z najlepszych, ?wiatowych ?róde? (jeste?my cz?onkami wielu mi?dzynarodowych stowarzysze?, dzi?ki czemu mamy dost?p do zamkni?tych ?róde? dostawców listw ramiarskich oraz akcesoriów). W nasze ramy oprawiamy wszelkiego rodzaju obrazy oraz dzie?a sztuki, zajmujemy si? równie? opraw? luster i ramiarstwem obiektów przestrzennych (tworzymy ramy, które pe?ni? funkcj? gablot/ekspozycji pami?tek, przedmiotów codziennego u?ytku, etc.).
Kategorie:

Data dodania: Jan 15, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zach?camy do podj?cia kooperacji z Ma?opolskim Centrum Numizmatycznym. Siedziba centrum zawiera si? w województwie ma?opolskim. Skupujemy wszelkie monety polskie, zagraniczne, antyczne i z?oto czy srebro. W wypadku du?ych kolekcji, po wcze?niejszej wycenie odbieramy je osobi?cie. Z kolei pojedyncze egzemplarze szacujemy telefonicznie albo przy u?yciu wiadomo?ci e-mail. Ponadto wspó?dzia?amy z kompetentn? firm? grandingow? po?rednicz?c? w czasie przyjmowania monet do gradingu. Osobom korzystaj?cym z naszych us?ug gwarantujemy ca?kowit? dyskrecj?. Gwarantujemy realizacje zlece? w okre?lonym uprzednio terminie. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Sep 26, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

My Poland to odpowiednie miejsce dla mi?o?ników malowniczych, rustykalnych dzie? sztuki. Znajd? tu Pa?stwo oryginalne i niespotykane hafty polskie, a tak?e w?asnor?cznie robione dekoracje i zdobienia. Niepowtarzalny dorobek narodowy np. wycinanka ?owicka, jak równie? koronki koniakowskie czy obrusy haftowane to odpowiedni prezent nie tylko dla rodziny i znajomych odwiedzaj?cych nas zza granicy ale wszystkich potrafi?cych doceni? r?kodzie?o artystyczne w dowolnej formie. Serdecznie zach?camy do zapoznania si? z pe?n? ofert? naszego sklepu, która bez w?tpienia uatrakcyjni ka?de wn?trze i zadowoli gusta najbardziej wymagaj?cych klientów.
Kategorie:

Data dodania: Jul 12, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Jeste?my agencj? reklamow?, nasz dzia? Akwa Antykwariat to niczym wydawnictwo artystyczne, które zajmuje si? Ksi??k?. Ksi??ka jest uniwersalnym upminkiem sprawdzaj?cym si? przy ka?dej okazji. ?adne inne dzia?o stworzone przez cz?owieka nie prze?yje ksi??ki, takiej ksi??ki która przez diesi?tki lat przypomina? b?dzie darczy?ce. Dodatkowym atutem jest fakt, i? jej warto?? systematycznie, z biegiem czasu wzrasta. Ksi??ka w artystycznej oprawie wykonanej ze skóry naturalnej, staje si? nietuzinkowym, gustownym i niezapomnianym upominkiem. Ka?dy obdarowany doceni zarówno walory estatyczne jak i warto?? antykwaryczn? takiego podarunku.
Kategorie:

Data dodania: Apr 18, 2011 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strona dyplomowanego konserwatora dzie? sztuki Joanny Pieczykolan-Miziura, zajmujacego si? konserwacj? i restauracj? obrazów olejnych, akrylowych na pod?ó?u p?óciennym i drewnianym, konserwacj? rze?by polichromowanej i poz?acanej, konserwacja ram poz?acanych.Wykonuje kopie obrazów malarstwa dawnego i wspó?czesnego na zamówienie oraz w?asne obrazy poz?acane. Wi?cej informacji na stronie www.konserwacjadzielsztuki.eu
Kategorie:

Data dodania: Apr 6, 2010 Wejść: 5 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Historia firmy wpisana jest w historie polskiej sztuki u?ytkowej dwudziestolecia mi?dzywojennego i stanowi przyk?ad rozwoju meblarstwa artystycznego w wolnej Polsce.Dzia?alno?? Artystycznej Wytwórni Mebli w 1917r jak i aktualne zainteresowanie firmy-Kudelski stylem Art Deco wyra?a sentyment, uznanie i fascynacje.Prezentowane eksponaty wyró?nia nowatorski projekt-wysoka jako?? u?ytych materia?ów jak równie? wysoki poziom artystyczny wykonania.
Kategorie:

Data dodania: Nov 20, 2009 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W sklepie Artystyczne Prezenty znajd? Pa?stwo bogat? ofert? wyrobów o charakterze artystycznym, wykonanych w naszej pracowni Wyroby Artystyczne Andrzej St?pkowski. B?dziemy równie? starali si? poszerza? ofert? o dzie?a innych wy??cznie polskich Twórców. Sprawdz? si? one doskonale jako elegancki i oryginalny prezent na szczególne okazje, takie jak :?luby, imieniny, urodziny, wa?ne rocznice jak równie? prezenty firmowe.

Zapraszamy na zakupy Osoby nie akceptuj?ce zalewaj?cej nasz rynek tandety z Chin i doceniaj?ce prawdziw? polsk? sztuk? r?kodzielnicz?
Kategorie:

Data dodania: Oct 19, 2009 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Galeria Stary ?wiat powsta?a
w 2001 roku.
Dzia?alno?? prowadzimy w zabytkowych budynkach przemys?owych we W?oc?awku na powierzchni oko?o 800m2.
Szczycimy si? jednym z najwi?kszych
w Polsce zbiorem antyków. Nasza oferta: Meble (kredensy, biurka, ?ó?ka, szafki), malarstwo (olej, akwarele), porcelana i ceramika (talerze, donice, wazony,figurki), fajans w?oc?awski, antykwariat, przedmioty kolekcjonerskie.
Kategorie:

Data dodania: Sep 4, 2009 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Internetowy antykwariat to nowoczesny sposób komunikowania si? sprzedaj?cych i kupuj?cych. Dzi?ki mo?liwo?ciom jakie udost?pnia nasz antykwariat, kupuj?cy i sprzedaj?cy mog? skontaktowa? si? bezpo?rednio ze sob? i negocjowa? korzystne ceny bez po?redników. Opublikuj swoje og?oszenie b?d? sprawd? jakie znajdziesz oferty w dzia?ach: Antyki, Ksi??ki, Czasopisma, Malarstwo, Meble, Porcelana, Grafika, Literatura, Komiksy, Bi?uteria, Zdj?cia, Ceramika, O?wietlenie, Poezja, Platery, Rze?ba, Srebra, Szk?o, Zegary.
Kategorie:

Data dodania: Jul 12, 2009 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Sklep internetowy antiker.pl zajmuje si? sprzeda?? unikalnych, starych przedmiotów, mog?cych pos?u?y? do dekoracji wn?trz jak równie? uzupe?ni? niejedn? kolekcj?. Zakres naszej oferty obejmuje: antyki, starocie, porcelan?, obrazy, zegary i zegarki, kolekcje, przedmioty dekoracyjne z miedzi, mosi?dzu, cyny, br?zu. Dla sta?ych klientów oferujemy promocje oraz mo?liwo?? negocjacji cen.
Kategorie:

Data dodania: Mar 15, 2009 Wejść: 4 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl