Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620


 
Opis Masz wysokie wymagania? Zawsze otaczasz si? wysokiej jako?ci produktami i wybierasz towar z najwy?szych pó?ek? Je?eli b?dziesz szuka? kruszywa, to serdecznie zapraszamy Ci? do kontaktu z naszym dzia?em sprzeda?y. Jeste?my nowoczesn? kopalni?, wspó?prac? ch?tnie podejmujemy z mniejszymi i wi?kszymi firmami i ch?tnie przedstawimy Ci nasz? szczegó?ow? ofert?. Wiedz równie?, ?e nasze kruszywa wykorzystuje si? w ró?nych ga??ziach przemys?u oraz budownictwa.

 

Słowa kluczowe ?wir   piasek   bazalt
Url http://kruszywacemex.pl
Kategorie Budownictwo > Materia?y budowlane
Data wpisu May 18, 2017
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Budownictwo > Materia?y budowlane
Zach?camy do zainteresowania si? ofert? przygotowan? przez Polskie Sk?ady Budowlane. Nasza firma zaistnia?a w 1993 roku w K?tach. Oferujemy: cement, wapno, materia?y ?cienne, izolacje wodochronne, dachy, rynny, izolacje termiczne, instalacje grzewcze i kanalizacyjne, wentylacj?, chemi? budowlan?, okna, drzwi, parapety, p?ytki ceramiczne, kostk? brukow?, bramy, ogrodzenia, narz?dzia, o?wietlenie, nawozy oraz inne. Ze swojej strony zapewniamy terminow? realizacj? ka?dego zamówienia, mi?? i profesjonaln? obs?ug?, fachowe doradztwo, a tak?e konkurencyjne ceny. Szczegó?owe informacje na naszej stronie internetowej.
Kategoria:

Firma KK SERVICE powsta?a w 2000 roku. Para si? sprzeda??, wynajmem, monta?em i demonta?em przeno?nych systemów ogrodzeniowych. W katalogu us?ug/produktów korporacji mo?na wyszuka? ogrodzenia a?urowe, ca?e z blachy trapezowej, p?otki oddzielaj?ce , a ponadto akcesoria niezb?dne do zamontowania ogrodzenia. Oferta skierowana jest do odbiorców detalicznych , a oprócz tego hurtowych. Nasza oferta to tak?e us?ugi koparko-?adowark? , a dodatkowo minikopark? na terenie województwa wielkopolskiego i dolno?l?skiego.
Kategoria:

Nie wiesz jak? powiniene? wybra? konstrukcj? aby utrzyma? reszt? materia?u dachu? Dzi? te i inne informacje macie mo?liwo?? znalezienia w internecie na naszej przygotowanej stronie internetowej. Strona czynna jest przez ca?? dob? dzi?ki czemu ?mia?o ka?dy mo?e pozwoli? sobie na ni? zajrze?. Wi??ba dachowa to bardzo trudny temat i jej monta? tak?e nie jest prosty. Wi??ba dachowa to oferta jak? macie mo?liwo?? u nas znalezienia. Takie wi??by odnajdziecie tak?e jako wi??ba dachowa prefabrykowana która jest równie popularna jak i inne rodzaje wi??b.
Kategoria:

Firma Drew-met z rzeszowa zajmuje si? sprzeda?? hurtow? i detaliczn? paneli pod?ogowych, pod?óg drewnianych, boazerii panelowej, listew wyko?czeniowych, elementów laminowanych na schody i parapety. W naszej ofercie posiadamy boazeri? drewnian? ?wierkow?. Produkujemy i sprzedajemy dekielki do wszystkich dost?pnych na rynku paneli ?ciennych- wszystkich producentów paneli we szystkich odmianach kolorystycznych.
Kategoria:

Zastanawiasz si?, gdzie nale?a?oby zakupi? specjalistyczne ta?my elektryczne, ta?my piankowe VHB, areozole, ta?my elektroizolacyjne, nak?adki ochronne Bumpon, rzepy przemys?owe, ta?my fleksograficzne, ta?my winylowe, ta?my piankowe, ta?my samospawalne. Chcesz odkry? artyku?y koncernu 3M. Koniecznie sprawd? ca?? propozycj? przedsi?biorstwa Helsta. Specjalizujemy si? w sprzeda?y, hurtowej oraz detalicznej, wysokiej jako?ci artyku?ów takich jak: ta?my elektryczne, ta?my piankowe VHB, areozole, ta?my elektroizolacyjne, nak?adki ochronne Bumpon, rzepy przemys?owe, ta?my fleksograficzne, ta?my winylowe, ta?my piankowe, ta?my samospajalne. Podane artyku?y oraz wiele innych naprawd? wysokiej klasy produktów, dost?pne s? u nas w dobrych cenach. Do wspó?pracy z nasz? zapraszamy klientów indywidualnych, a równie? firmy oraz przedsi?biorstwa. Poznaj nasz? pe?n? propozycj?, zamieszczon? na stronie.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl