Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Kraje Miasta Regiony > Opolskie

Wpisy
Sortowanie :
Diores.pl oferuje zmys?ow? bielizn? na specjalne okazje tak? jak seksowne koszule nocne, bodystocking i ró?nego rodzaju przebieranki. Tym, co nas wyró?nia jest szeroki wybór rozmiarów i oferta skierowana tak?e dla kobiet puszystych, którym trudno jest znale?? komplety bielizny w tradycyjnym sklepie. Diores to nie tylko sklep z bielizn? erotyczn?, ale tak?e z wygodn? bielizn? na co dzie?. Znajdziesz u nas ró?nego rodzaju biustonosze (na du?y biust, typu push-up, usztywniane), majtki (du?e rozmiary), po?czochy, rajstopy i pi?amy. W naszym asortymencie dost?pna jest równie? bielizna ?lubna oraz stroje k?pielowe: wyszczuplaj?ce, bikini, tankini.
Kategorie:

Data dodania: Apr 21, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Oferujemy produkty zwi?zane z szeroko poj?tym bezpiecze?stwem ruchu. Wspó?pracujemy z magazynami, centrami logistycznymi i zak?adami produkcyjnymi. Dostarczamy wyposa?enie dla parkingów, sklepów o du?ej powierzchni oraz producentów rega?ów. W naszym sklepie znajdziesz m.in.: odbojnice rega?owe, odbojnice gumowe, bariery ochronne, lustra drogowe i przemys?owe, systemy wczesnego ostrzegania, s?upki drogowe i parkingowe, farby do znakowania powierzchni, akcesoria monta?owe, profile oraz wygrodzenia ochronne ró?nego rodzaju. Prócz produktów oferujemy te? profesjonalne us?ugi malowania linii, usuwania farby z posadzki, audyt poziomu bezpiecze?stwa i wiele innych - bo wci?? si? rozwijamy.
Kategorie:

Data dodania: Mar 6, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Dom opieki dla osób starszych w ?adzy pod Opolem. Rehabilitacja seniorów, opieka krótko i d?ugoterminowa. Oferujemy pokoje 1, 2, 3 osobowe z tv oraz wifi

Rezydencja Seniora „Edessa” jest wyj?tkow?, nowo wybudowan? placówk?, oddan? do u?ytku w 2015 roku. Zaprojektowana bez jakichkolwiek barier architektonicznych i wyposa?ona w udogodnienia dla starszych osób, tak, by swobodnie korzystali ze wszystkich pomieszcze? w domu oraz na tarasach i w parku. W naszej Rezydencji zapewniamy kompleksow? i profesjonaln? opiek? osobom w podesz?ym wieku, stwarzaj?c im w pe?ni kompleksowe i odpowiednie warunki bytowe i opieku?cze. Ka?dy mieszkaniec placówki jest traktowany indywidualnie w zale?no?ci od jego stanu zdrowia i potrzeb. Staramy si?, by nasi pensjonariusze odnale?li si? w nowym ?rodowisku, odczuwaj?c jednocze?nie pewno?? siebie, swobod? i rodzinn? atmosfer?.
Kategorie:

Data dodania: Apr 9, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Fryzjer Opole Pó?wie?. Us?ugi fryzjerskie Opole: fachowa porada, strzy?enie, czesanie, regeneracja keratynowa, prostowanie keratynowe w?osów.

„Salon Fryzjerski Kamila” w Opolu powsta? z my?l? o pe?nej i profesjonalnej obs?udze coraz bardziej wymagaj?cych klientów, dla których wa?na jest wysoka jako?? us?ug, do?wiadczenie i najwy?szej jako?ci produkty, komfort i … przyst?pna cena.
Zapewniam mi?? i fachow? obs?ug?, poniewa? wiem, i? najwi?ksze pi?kno tworzy pasja. Pragn? aby? wiedzia?a, ?e jeste? dla nas nie tylko zwyk?ym klientem – Jeste? wyzwaniem. Naszym celem jest uwidocznienie naturalnego pi?kna Twoich w?osów, wydobycie i podkre?lenie go w sposób absolutnie wyj?tkowy.
Kategorie:

Data dodania: Apr 9, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Gabinet masa?u i terapii naturalnej Bia?y Lotos w Opolu zaprasza na zabiegi masa?u, bioenergioterapii i klawiterapii oraz drena?u limfatycznego.

Masa? i Terapia Naturalna Bia?y Lotos
Nasz wyj?tkowy gabinet masa?u i terapii naturalnej zaprasza na unikalne zabiegi. Go?ciom proponujemy unikalne rodzaje masa?u orientalnego, hinduskiego czy hawajskiego Lomi Lomi. Oferujemy równie? ma?o znane zabiegi typu klawiterapia, bioenergoterapia oraz drena? limfatyczny twarzy. Staramy si? aby nasze zabiegi dawa?y zarówno przyjemno?? jak i ukojenie od bólu. Szeroki zakres oferowanych terapii i zabiegów pozwala na odkrycie idealnego rozwi?zania na trapi?ce cia?o problemy zdrowotne. Zatrudniamy do?wiadczony oraz wysoko wykwalifikowany personel, który wykonuje zabiegi profesjonalnie.
Kategorie:

Data dodania: Apr 9, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Masa? rehabilitacyjny Opole. Fizykoterapia, masa?e, rehabilitacja sportowa, pourazowa, ?wiczenia gimnastyczne. Centrum Rehabilitacji Profireha - Zapraszamy!

W naszym Centrum gwarantujemy Pa?stwu indywidualne i kompleksowe podej?cie do Pacjenta. Podstaw? prawid?owej rehabilitacji jest zebranie wywiadu oraz odpowiednie badanie diagnostyczne pacjenta. W pracy wykorzystujemy specjalistyczne metody rehabilitacji (PNF, McKenzie, terapi? manualn?, kinesiotaping), ?wiczenia indywidualne i grupowe, trening rehabilitacyjny, trening funkcjonalny oraz sportowy. Jako element wspomagaj?cy proces rehabilitacji stosujemy szerok? gam?masa?y leczniczych oraz zabiegów z zakresu fizykoterapii (laser, ultrad?wi?ki, elektroterapia – tens, interdyn, diadynamik, galwanizacj?, elektrostymulacj?).
Kategorie:

Data dodania: Apr 9, 2016 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kursy na prawo jazdy Opole. Ekspresowa i tania szko?a jazdy w Opolu, kat. B, jazdy doszkalaj?ce w Opolu. Bezstresowa i skuteczna nauka jazdy. Zdaj od razu!
Szko?a Nauki Jazdy D-H powsta?a w 2006 roku, za?o?y? j? Dawid Harynek obecny Kierownik O?rodka Szkolenia. Przez 8 lat dzia?alno?ci firmy systematycznie poszerzamy swoje us?ugi o kolejne kursy prawa jazdy. Dzi?ki pr??nemu rozwojowi nasza szko?a jako jedyna w Opolu zosta?a nagrodzona Statuetk? FIRMY ROKU 2010 w kategorii JUNIOR BIZNESU. Jest to wyró?nienie nadawane przez IZB? GOSPODARCZ? ?L?SK dla przedsi?biorstw, które w krótkim czasie (bo niespe?na do pi?ciu lat) osi?gn??y wysokie wska?niki w dziedzinie rozwoju, osi?gni?? i rezultatów w szkoleniach prowadzonej dzia?alno?ci.
W 2013 roku jako pierwsi w Opolu otrzymali?my najwy?sze odznaczenie przyznawane Szko?om Nauki Jazdy „SUPER OSK”.
Dzi?ki najwy?szemu profesjonalizmowi szkole? nadzorowanemu przez Opolskie Kuratorium O?wiaty oraz Wydzia? Komunikacji w Opolu jako jedyni mo?emy poszczyci? si? mo?liwo?ci? przeprowadzania wyk?adów przez INTERNET na wszystkie kategorie prawa jazdy.
Kategorie:

Data dodania: Apr 9, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Sprz?t audio-video Opole, nag?o?nienie multiroom, kino domowe, sprz?t hifi i hiend. Bose Opole Wroc?aw. Jeste?my oficjalnym dealerem marek: Bose, !JBL, AKG, harman/kardon, Loewe, Bosh, Siemens, CineVersum.

Firma LightSystem dostarcza kompleksowe rozwi?zania audio wizualne dla bardzo szerokiej gamy klientów. Pocz?wszy od restauracji, hoteli przez centra handlowe, stadiony, a? po wyposa?enie domowe.
Dzia?amy kompleksowo, rozpoznanie miejsca i wymaga? stawianych wobec LightSystem jest priorytetem. Projekt akustyczny dostosowywany jest do indywidualnych uwarunkowa? klienta, gdy? to w?a?nie on decyduje pó?niejszym sukcesie realizacyjnym.
Przygotowane rozwi?zanie przedstawiane jest klientowi przed zakupem, po zaakceptowaniu projektu – zapewniamy pe?n? realizacj? zapewniaj?c produkty, akcesoria, a? po us?ugi instalacyjne.
Zrealizowany projekt oczywi?cie podlega pe?nej obs?udze posprzeda?owej, gdy? to satysfakcja klienta jest wyznacznikiem jako?ci realizacji.
Kategorie:

Data dodania: Apr 9, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W salonie kosmetycznym usuwamy: tr?dzik, rozszerzone naczynka, przebarwienia, cellulit, nadmiar tkanki t?uszczowej, zmarszczki oraz nadmierne ow?osienie.
Salon Pi?kne Cia?o powsta? z my?l? o kobietach i dla kobiet. To szczególne miejsce w którym poczujesz si? wyj?tkowo. Dok?adamy wszelkich stara? aby  wszystkie zabiegi które wykonujemy s?u?y?y Tobie, Twojej skórze i w sposób szczególny dba?y o pi?kno Twojego cia?a. Aby? mog?a poczu? si? wspaniale w swoim ciele oferujemy zabiegi z wykorzystaniem najskuteczniejszych technologii.
W naszym salonie u?ywamy najwy?szej jako?ci preparatów kosmetycznych pozbawionych szkodliwych substancji takich jak parabeny czy silikony. Wspó?pracujemy z polskimi firmami takimi  jak Larens, Arkana, Bandi, Derma Solution i Nails Company.
Szczególnie polecamy nowatorsk? lini? kosmeceutyków Larens i nutraceutyków Nutrivi, w których spotyka si? wiedza, do?wiadczenie i ogromna pasja profesora Frydrychowskiego, który jest ich twórc?.
Kosmeceutyki Larens i nutraceutyki Nutrivi wykorzystuj?c si?? i m?dro?? natury dbaj? o Ciebie w mo?liwie  najskuteczniejszy sposób. Nasze kosmeceutyki to gwarancja zdrowej, pi?knej i m?odej skóry. Zawsze dobieramy je induwidualnie uwzgl?dniaj?c potrzeby Twojej cery. Skuteczno?? i bardzo szerokie spectrum dzia?ania sprawia, ?e mo?liwa jest piel?gnacja ka?dego rodzaju cery bez wzgl?du na jej wiek.
Kategorie:

Data dodania: Apr 9, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przegl?dy, obs?uga, naprawy gwarancyjne. Serwis blacharsko-lakierniczy Opole.

Najd?u?ej dzia?aj?ca Autoryzowana Stacja Obs?ugi Mazda na terenie Opolszczyzny.
Dzi?ki sprawdzonej i do?wiadczonej kadrze pracowniczej w szybkim tempie zdobyli?my zaufanie naszych Klientów. Wraz z dynamicznym rozwojem rynku motoryzacyjnego wci?? unowocze?niamy zaplecze technologiczne. Tym samym gwarantujemy obs?ug? i serwis samochodów na najwy?szym poziomie.
Naszym Klientom zapewniamy kompleksow? obs?ug? pojazdów oraz pe?ny profesjonalizm ?wiadczonych us?ug. Celem, do którego d??ymy jest Pa?stwa satysfakcja, bo samochody to nasza specjalno??.
Kategorie:

Data dodania: Apr 9, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl