Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Komputery > Programowanie

Wpisy
Sortowanie :
Oferujemy prosty system CRM Online do zarz?dzania firm?, który pozwoli Ci pracowa? mniej i zarabia? wi?cej. System Firmao CRM Online wykonany jest w elastycznej technologii, która pozwala ?atwo dostosowa? go do potrzeb ka?dej firmy. System Firmao CRM Online to ?atwe: -faktury -oferty -zamówienia -zarz?dzanie projektami i zadaniami -wykres Gantta -JPK (Jednolity plik kontrolny) -ksi?gowo?? KPIR -Kadry i p?ace oraz wiele wiele wi?cej. Odwied? nasz? stron? firmao.pl i przetestuj nasze rozwi?zanie zupe?nie za darmo.
Koszt CRM w przypadku us?ug chmurowych mo?na roz?o?y? w systemie abonamentowym. Przewa?nie koszty programów CRM s? w przedziale od 0 z? do 100 z? za u?ytkownika. Z tym, ?e darmowe systemy CRM oferuj? nam znikom? cz??? prawdziwego czyt. dobrego systemu CRM. Znajdziemy w takich systemach wycinki funkcjonalno?ci które nie zautomatyzuj? procesów ani nie pozwol? na zwi?kszenie realnych korzy?ci finansowych. Inwestycja w system CRM w okolicach 40 z? jest optymaln?. Taki system nie spowoduje obci??enia bud?etu, a zwi?kszy znacz?co wydajno?? i zysk firmy.
Kategorie:

Data dodania: Apr 18, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma DPK System powsta?a w 1998 roku i specjalizuje si? w tworzeniu specjalistycznego oprogramowania dla transportu zbiorowego, komunikacji miejskiej, transportu ko?owego oraz dla kolei.

Nasze produkty skierowane s? g?ównie do:
- przewo?ników (miejskich, kolejowych),
- Zarz?dów Miast (wydzia? komunikacji),
- firm transportowych.

Nasze oprogramowanie tworzone jest dla konkretnego klienta z uwzgl?dnieniem wszelkich norm prawnych oraz wew. ustale? i regulaminów przedsi?biorstwa. Nasze systemy IT s? stale unowocze?niane z uwzgl?dnieniem najnowszych trendów i mo?liwo?ci technologicznych.
Kategorie:

Data dodania: Mar 21, 2017 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

DrSoftware zajmuje si? tworzeniem aplikacji mobilnych dla firm i osób prywatnych. Tworzymy aplikacje mobilne na platformy Android i iOS. Cechuje nas terminowo?? i wysoka jako?? wykonywanych us?ug. Je?li chcesz mie? profesjonalnie stworzony i przetestowany kod zapraszamy do zapoznania si? z oferta DrSoftware. Oprócz tworzenia aplikacji mobilnych oferujemy równie? tworzenie stron internetowych na zamówienie oraz aplikacje internetowe. Jeste?my otwarci na sugestie klientów i zawsze zdanie klienta jest najwa?niejsze. Gwarantujemy 100% satysfakcji z oferowanych przez nas us?ug programistycznych.
Kategorie:

Data dodania: Jan 14, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Cyberpaka to zaj?cia IT dla dzieci i m?odzie?y. Nauka z komputerem to zaj?cia w formie jednorazowych warsztatów przeznaczonych dla m?odzie?y w wieku 17-19 lat. W trakcie tych jednorazowych zaj?? kursanci dowiedz? si?, jak w efektywny sposób wykorzystywa? komputer do nauki i zdobywania wiedzy. W trakcie zaj?? m?odzie? zapozna si? tak?e z najbardziej przydatnymi aplikacjami i programami, które pomog? im w procesie nauki.
Kategorie:

Data dodania: Dec 16, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Oprogramowanie dedykowane to gwarancja otrzymania systemu zgodnego ze Pa?stwa potrzebami. Kamee jako producent oprogramowania oferuje wykonanie drobiazgowej analizy potrzeb, prace programistyczne oraz dopasowane do Pa?stwa potrzeb wdro?enie. Zakres funkcjonalno?ci oprogramowania jest dowolny. Wykonali?my wiele oprogramowa? typu CRM, ERP, MES, APS, DMS i inne.
Kategorie:

Data dodania: Oct 25, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Liceum Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej to szko?a, która stawia przede wszystkim na kreatywno??. Podczas trzyletniej nauki uczniowie oprócz standardowego przygotowania do egzaminu maturalnego b?d? poznawa? tajniki tworzenia gry wideo oraz filmu. Program obejmuje zarówno kwestie techniczne jak i te zwi?zane z fabu??. Sprawd? nasz? ofert? kszta?cenia i do??cz do nas!
Kategorie:

Data dodania: Jul 12, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

BPSC to firma, która od dwudziestu siedmiu lat zajmuje si? tworzeniem i wdra?aniem oprogramowania wspieraj?cego zarz?dzanie przedsi?biorstwami. Wiedza i do?wiadczenie ekspertów BPSC gwarantuje klientom sprawdzone i skuteczne sposoby umo?liwiaj?ce rozwój firmy. BPSC opracowa?o Impuls EVO - pierwszy na rynku system, który mo?na zastosowa? w ró?nego rodzaju firmach, bez wzgl?du na ich wielko?? i bran?e. System Impuls EVO jest niezwykle elastyczny i funkcjonalny - umo?liwia dostosowanie wszystkich komponentów do potrzeb konkretnego klienta, który bez problemu mo?e sobie wybra? te funkcje, których potrzebuje. Dodatkowo system EVO zosta? skonstruowany w ten sposób, ?eby mo?na by?o zintegrowa? go z innym, zewn?trznym oprogramowaniem. Co wi?cej, system automatycznie pobiera wszystkie dane z przy??czonych do niego programów i systemów, dzi?ki czemu stanowi jedyne ?ród?o informacji zarz?dczej i pozwala tym samym na podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym i w oparciu o kompleksowe dane.
Kategorie:

Data dodania: Apr 5, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Je?eli szukasz partnera, który zapewni Twojej firmie kompleksow? obs?ug? informatyczn? i ksi?gow?, poznaj ofert? Nova Studios. Zajmujemy si? tworzeniem nowoczesnych stron internetowych dla biznesu – takich, które stanowi? profesjonaln? wizytówk? internetow?. Wychodzimy naprzeciw potrzebom Klientów szukaj?cych wielu us?ug w jednym miejscu, dlatego te? oferujemy równie? serwis IT (wdra?anie i zarz?dzanie systemami IT, naprawy sprz?tu i oprogramowania, audyty bezpiecze?stwa etc.) i obs?ug? w zakresie finansów i ksi?gowo?ci. Poznaj nasz? firm?, odwiedzaj?c jej serwis www!
Kategorie:

Data dodania: Sep 6, 2014 Wejść: 0 Ranking: 4.88 Głosów: 8

Komentarze Ranking

Holdapp to firma specjalizuj?ca si? w tworzeniu aplikacji mobilnych na platformy iOS (iPhone, iPad) oraz Android. Posiadaj?c wieloletnie do?wiadczenie w bran?y, Holdapp dostarcza najwy?szej jako?ci rozwi?zania mobilne oraz ?wiadczy us?ugi doradztwa z zakresu wykorzystania nowych technologii. Firma cieszy si? du?ym uznaniem w?ród klientów na ca?ym ?wiecie, rozwijaj?c swoje portfolio o ciekawe i ró?norodne projekty.
Kategorie:

Data dodania: Oct 15, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Aplikacje mobilne android zarówno u?ytkowe jak i rozrywkowe? Tylko z firm? Yarmobile mo?esz liczy? na najlepsze aplikacje, posiadaj?ce wiele ciekawych rozwi?za?. Tylko z YarMobile masz okazj? zakupi? aplikacje tego typu w naprawd? niskich cenach. Zatem nie czekaj d?u?ej, ju? dzisiaj zamawiaj najlepszego rodzaju aplikacje, postaw na do?wiadczenie oraz rzetelno?? firmy YarMobile
Kategorie:

Data dodania: Sep 23, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl