Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Instytut Genetyki S?dowej, dzia?aj?cy od 2005 roku, wykonuje badania genetyczne na potrzeby organów


 
Opis Laboratorium Genetica dzia?aj?ce od 2005 roku, wykonuje badania genetyczne na potrzeby organów procesowych (s?dów, prokuratur), policji oraz osób indywidualnych i instytucji w zakresie identyfikacji osobniczej, badania ?ladów biologicznych a tak?e ustalania ojcostwa i pokrewie?stwa.

Standardowe ekspertyzy kryminalistyczne w dziedzinie biologii i genetyki s?dowej wykonujemy w terminie 14 do 21 dni. Gwarantujemy naszym zleceniodawcom rzetelno?? i terminowo?? wydawania opinii.

Genetica.pl prowadzi prace naukowo-badawcze w dziedzinie genetyki s?dowej, skupiaj?ce si? na rozwijaniu narz?dzi genetycznej identyfikacji i ustalania pokrewie?stwa cz?owieka oraz innych organizmów ro?lin, zwierz?t a tak?e drobnoustrojów.

 

Słowa kluczowe test na ojcostwo   badania DNA   testy genetyczne
Url http://www.genetica.pl
Kategorie Zdrowie Uroda > Medycyna
Kraje Miasta Regiony > Wielkopolskie
Data wpisu Nov 20, 2008
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Zdrowie Uroda > Medycyna
Na naszej stronie internetowej, ka?dy znajdzie co? dla siebie i swoich znajomych. Pomagamy uwierzy?, ?e narkoman czy alkoholik to cz?owiek, któremu mo?na i trzeba pomóc. Mo?esz to zrobi? tak?e Ty. Wystarczy skorzysta? z naszej strony WWW i dowiedzie? si?, jak takiej osobie pomóc, gdzie znajduj? si? o?rodki terapii a tak?e, gdzie mo?na przy??czy? si? do
anonimowych hazardzistów lub te? do anonimowych narkomanów lub alkoholików. Udost?pniamy adresy ró?norakich o?rodków terapii dla m?odzie?y cierpi?cej na ró?norakie uzale?nienia (równie? lekomania, nikotynizm). Na naszej stronie znajdziecie Pa?stwo ponadto szereg ciekawych artyku?ów zwi?zanych z wymienionymi uzale?nianiami. Bohaterowie wywiadów to cz?sto osoby, które pokona?y na?óg.
Kategoria:

Daring Center zaprasza wszystkich którzy szukaj? niekonwencjonalnego masa?u. W ofercie mi?dzy innymi masa? leczniczy, masa? kr?gos?upa, terapia manualna. Wyszkolona kadra masa?ystów oprócz masa?u wysokiej klasy oferuje równie? zaj?cia z dziedziny kurs masa?u. Dodatkowo Daring Center oferuje skuteczne i ciekawe zaj?cia typu gimnastyka, odchudzanie i kosmetyka. Je?eli interesuje Ci? masa? leczniczy, a mo?e odchudzanie to skorzystaj z us?ug Daring. Dzia?aj?ce na terenie miasta Warszawa Daring Center zaprasza wszystkich na skuteczny masa?.
Kategoria:

Wieloletnie do?wiadczenie na rynku medycznym sprawia, ?e sklep internetowy CHDE Polska zapewnia bogaty asortyment przeznaczony dla placówek medycznych i na u?ytek indywidualny. O wysokiej jako?ci oferowanych us?ug mówi ju? to, ?e sklep medyczny CHDE Polska zapewnia sprz?t niezawodny i solidny, zgodny z obowi?zuj?cymi standardami i preferencjami odbiorców. W zasobach sklepu jest wiele specjalistycznych aparatów, jak pikflometry, ci?nieniomierze nadgarstkowe, miernik cholesterolu, termometr bezkontaktowy, glukometr usprawniaj?cy badanie poziomu glukozy, inhalator i potrzebne akcesoria. Produkty ?wiatowych firm, np. Afib. W celu uzupe?niania asortymentu o nowe produkty prowadzona jest rzetelna analiza rynku, dzi?ki której ?wiadczone s? kompleksowe us?ugi.
Kategoria:

Sprz?t do sterylizacji - opis dzia?ania, przeznaczenie, zastosowanie w praktyce. Przegl?d dost?pnych klas sprz?tu, najciekawsze i najbardziej interesuj?ce pozycje z dost?pnych. Autoklawy medyczne i stomatologiczne
Kategoria:

W Salonie Optycznym PROMED mo?liwe jest zarówno poddanie si? badaniom refrakcji, czyli komputerowego badania wzroku, jak równie? specjalistycznym testom okulistycznym z badaniem dna oka lub ocen? ewentualnych schorze?. W razie potrzeby lekarz okulista przeprowadza te? badanie ultrasonograficzne oka czy te? badanie w lampie szczelinowej. W propozycji firmy mie?ci si? oprócz tego du?y wybór opraw okularowych w przeró?nych stylach, za? dla osób, które nie preferuj? okularów, równie? asortyment soczewek kontaktowych i kontaktowe soczewki kolorowe. Osoby zainteresowane wizyt? w Salonie Optycznym PROMED mog? odkry? detaliczne wiadomo?ci o profilu naszych us?ug na stronie www.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl