Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Finanse od A do Z - forum finansowe


 
Opis Pod prezentowanym tutaj adresem, widnieje naprawd? ciekawe i warto?ciowe forum tematyczne. Mówi?c konkretniej, czeka tu masa informacji, które dotycz? ?wiata finansów. Chodzi tu zarówno o produkty proponowane przez banki i prywatne firmy, jak te? inne wa?ne kwestie – oprocentowania, przepisy prawne etc. jedno nie ulega w?tpliwo?ci, owo forum finansowe na tle innych serwisów tego typu, cechuje si? niezwyk?ym wr?cz poziomem profesjonalizmu, dzi?ki któremu ka?dy u?ytkownik mo?e mie? pewno?? dost?pu do rzetelnej wiedzy. Z uwagi na dynamicznie post?puj?cy rozwój serwisu, dobrym posuni?ciem b?dzie odwiedzanie go w regularnym trybie. Warto zacz?? ju? dzisiaj, je?li jest co?, czego chcieliby?cie dowiedzie? si? na temat finansów.

 

Słowa kluczowe az finanse
Url http://www.az-finanse.pl
Kategorie Biznes Ekonomia > Banki
Biznes Ekonomia > Inwestowanie pieni?dzy
Biznes Ekonomia > Konta osobiste
Data wpisu Sep 9, 2013
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Biznes Ekonomia > Banki
Strona po?wi?cona najlepszemu rachunkowi bankowemu dla studentów. Na stronie dowiesz si? jak za?o?y? rachunek, znajdziesz list? darmowych bankomatów oraz ile wynosz? op?aty. Serwis oferuje równie? darmowego eBooka z ?amig?ówkami. Je?li nie wesz jakie konto wybra?, to ta strona rozwieje twoje w?tpliwo?ci!
Kategoria:

Wyjazd w góry ka?demu z nas powinien kojarzy? si? z czym? niezwykle przyjemnym i odpr??aj?cym. Owszem, pi?kne widoki, smaczne jedzenie oraz przygoda na górskich stokach, to co? co zachwyci ka?dego z nas. Je?li chcecie Pa?stwo w spokoju prze?y? tak? wypraw?, to serdecznie polecamy wykup specjalistycznego ubezpieczenia. Na stronie ubezpieczenienarciarskie znajdziecie Pa?stwo list? popularnych towarzystw i dowiecie si? jaka opcja b?dzie najlepszym wyborem.
Kategoria:

Car Fleet Management (w skrócie CFM); Zarz?dzanie flot?

To us?uga obejmuj?ca w najszerszym zakresie wynajem d?ugoterminowy floty pojazdów, zarz?dzanie wykorzystaniem tej floty po??czone z optymalizacj? kosztów i kompleksowym raportowaniem, obs?uga techniczna (przegl?dy, naprawy, wymiana opon), ubezpieczenia (pe?ne pakiety: OC, AC, NW oraz rozbudowane Assistance). Cz?sto w?ród firm z bran?y CFM wyró?nia si? dwa podsektory:
*Full Service Leasing (tzw. wynajem pe?ny):
W tym przypadku podstaw? transakcji jest sam najem pojazdu, a pozosta?e us?ugi s? dodatkiem (nierzadko bardzo rozbudowanym) uatrakcyjniaj?cym i poszerzaj?cym ofert?. Do najwi?kszych na polskim rynku firm specjalizuj?cych si? w tym sektorze us?ug (wg Instytutu Analiz Rynku Flotowego FlotaMONITOR) nale??: Masterlease Polska, Arval Service Lease Polska i LeasePlan Fleet Management Polska posiadaj?ce ??cznie ponad 30% rynku.
* Wy??czne zarz?dzanie flot?.
Us?uga skierowana do firm posiadaj?cych ju? w?asn? flot? a polegaj?ca g?ównie na optymalnym zarz?dzaniu wykorzystaniem floty pojazdów poprzez precyzyjn? kontrol? kierowców i pojazdów (specjalizowane systemy komputerowe po??czone z monitoringiem GPS) oraz kompleksow? analiz? i raportowanie kosztów (na ró?nych poziomach szczegó?owo?ci ) pozwalaj?c? na maksymaln? optymalizacj? wykorzystania floty. Us?uga ta zapewnia równie? pe?ne wsparcie dla u?ytkowników w sytuacjach szczególnych (kradzie?e, wypadki). Liderem tego sektora us?ug jest wg przywo?anego wy?ej badania firma Samset.
Kategoria:

Pragn?liby?my z ca?ego serca i serdecznie powita? zainteresowanych internautów wizytuj?cych opisywany na ?amach tekstu portal tematyczny. Dbamy o jako?? informacji i porz?dnie zorganizowan? polityk? publikacji postów, co jest naprawd? rzadkie na tego typu stronach. Je?li jaka? osoba zechce zdoby? informacje o tym, czym kierowa? si? w kontek?cie wyboru lokaty czy jak obliczy? konkretne oprocentowanie kredytu – to miejsce mo?e by? doprawdy perfekcyjne do tego typu dzia?a?.
Kategoria:

Rynek finansowy jest obiektem zainteresowania portalu Bankowynet.pl. Na tej swoistej platformie informacyjnej ka?dy internauta znajdzie informacje dotycz?ce szeroko rozumianej sfery finansowej. Publikowane s? tu artyku?y, których tematem s? kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, banki czy te? ?wiatowe waluty. Bankowynet.pl ca?y czas aktualizuje informacje zawarte w serwisie, tak?e ka?dy internauta mo?e by? pewny rzetelno?ci podawanych wiadomo?ci. Dba?o?? o fakty jest dla serwisu bardzo wa?na.

Serwis Bankowynet.pl polecaj? takie Firmy jak: MasterCard, Bankier.pl, Wprost, BIK - Biuro Informacji Kredytowej, Gazeta Bankowa, JOBS.PL, PC World Komputer.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl