Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Edukacja Nauka > Matematyka

Wpisy
Sortowanie :
Na prezentowanie witrynie znajduje si? sklep internetowy sprzedaj?cy najwy?szej jako?ci pomoce dydaktyczne w atrakcyjnych cenach. Oferta sklepu zawiera na przyk?ad pomoce naukowe wykorzystywane w procesie nauki przedmiotów ?cis?ych, wyposa?enie sali geograficznych praz biologicznych, jak równie? sali gimnastycznych. Oprócz konkurencyjnych cen opisywany sklep internetowy zapewnia tak?e darmow? dostaw? a tak?e atrakcyjne rabaty.
Kategorie:

Data dodania: Jan 17, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Portal po?wi?cony zosta? w ca?o?ci zagadnieniom statystyki. Metody matematyczne adaptowane s? cz?sto w procesie post?powania badawczego prowadzonego w obr?bie innych dyscyplin naukowych. Rozszerzaj? one pole zainteresowa? tych nauk oraz usprawniaj? mo?liwo?ci pomiarowe metod wypracowanych w ich polu badawczym. Tre?ci portalu s? adresowane do naukowców wszystkich dziedzin oraz studentów statystyki matematycznej.
Kategorie:

Data dodania: May 3, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nauczycielka z tytu?em doktora nauk matematycznych udzieli korepetycji na ka?dym poziomie nauczania -od podstawówki po studia. Przygotuj? do matury, egzaminów, kolokwiów. Mam do?wiadczenie w pracy w liceum oraz prowadz? ?wiczenia na uczelniach wy?szych. Zaj?cia u mnie lub doje?d?am – dzielnica Warszawa Bia?o??ka oraz ?ródmie?cie.
Do?wiadczenie:
11 lat udzielania korepetycji, 6 lata pracy w szkole/na uczelni
Kategorie:

Data dodania: Oct 5, 2014 Wejść: 1 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Masz problem z zapami?taniem matematycznych wzorów, lub nie wiesz jak je zastosowa?? A mo?e najwi?kszy problem sprawia Ci stosowanie struktur gramatycznych podczas nauki j?zyków obcych? Jako centrum edukacji, znale?li?my rozwi?zanie twoich problemów! Tylko w naszej placówce uzyskasz pomoc fachowej kadry pedagogów. Oczywi?cie je?li zdecydujesz si? na skorzystanie z szerokiej oferty korepetycji i kursów przygotowuj?cych do egzaminów, które przygotowali?my specjalnie dla Ciebie! W ofercie znale?? mo?na kursy przygotowuj?ce do egzaminu 6-klasisty, egzaminu gimnazjalnego, matury, a tak?e kursów j?zykowych, przygotowuj?cych do egzaminów takich jak SAT, TSA oraz BMAT. Nie zwlekaj i ju? teraz do??cz do nas!
Kategorie:

Data dodania: Feb 17, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Studia to niew?tpliwie bardzo ciekawy czas w ?yciu praktycznie ka?dego z nas. Nowe znajomo?ci, przyj?cia, nauka pasjonuj?cych rzeczy – dzi?ki wszystkim tym rzeczom w wielu przypadkach pozostaj? nam po nich wspomnienia dos?ownie do ko?ca ?ycia. Warto jednak zauwa?y?, ?e ka?dy przysz?y student w pierwszej kolejno?ci powinien dowiedzie? si?, czego tak w?a?ciwie b?dzie móg? oczekiwa? po pój?ciu na dan? uczelni?. W zwi?zku z tym opisywane tutaj forum studenckie b?dzie tak doskona?? propozycj? dla absolutnie ka?dego m?odego cz?owieka. Znajdziemy tutaj chocia?by opinie o ró?nych uczelniach i szko?ach, albo te? dzia?y pozwalaj?ce na umieszczenie jakichkolwiek pyta?.
Kategorie:

Data dodania: Jun 25, 2013 Wejść: 870 Ranking: 0.00 Głosów: 0
Hot

Komentarze Ranking

Dzi?ki MegaMatmie, mówi?c ?artobliwie - matma stanie si? ?atwa.
Portal skierowany jest do m?odzie?y, rodziców i nauczycieli. Tworzony przez wysokiej klasy specjalistów od matematyki, autorów podr?czników i recenzentów ksi??ek. Gwarantujemy rzeteln? wiedz? opart? na podstawach programowych. Nie wychodz?c z domu, mo?na przygotowa? si? do lekcji, pozna? rozwi?zania zada?, nauczy? si? do klasówki czy kolokwium.
Kategorie:

Data dodania: Feb 6, 2012 Wejść: 4 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Learnfun to portal z og?oszeniami o korepetycjach w Lublinie. Korepetytorzy mog? wybiera? spo?ród dwunastu kategorii, w których mo?na zamie?ci? swoj? ofert? – mi?dzy innymi j?zyk polski, j?zyk angielski, chemia, fizyka, biologia, historia, matematyka. Zarówno dodawanie, jak i przegl?danie og?osze? jest darmowe. Ka?dy zarejestrowany u?ytkownik ma mo?liwo?? edycji swoich ofert, które pozostaj? w serwisie tak d?ugo, jak chce tego u?ytkownik. Serwis charakteryzuje elegancki minimalizm.
Kategorie:

Data dodania: Nov 26, 2010 Wejść: 3 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zdajmy.pl - serwis edukacyjny oferuj?cy e-learningowe kursy dla uczniów III klas gimnazjum. Zobacz kurs humanistyczny i kurs matematyczno - przyrodniczy, przygotuj si? do egzaminu gimnazjalnego. Program kursu humanistycznego obejmuje zagadnienia z j?zyka polskiego, wiedzy o spo?ecze?stwie, historii i sztuki. Kurs matematyczno – przyrodniczy jest podzielony na cz??ci, odpowiadaj?ce 4 standardom egzaminacyjnym. Obejmuje on zagadnienia dotycz?ce matematyki, chemii, biologii, geografii oraz fizyki z elementami astronomii sprawdzane podczas egzaminu.
Kategorie:

Data dodania: Feb 25, 2009 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Matematyka Korepetycje Rybnik
- przygotowania do matur i innych egzaminów
- pomoc w bie??cej nauce lub nadrabianie zaleg?o?ci
- rozwi?zywanie zada? przez internet
- zakres od podstawówki po studia
Zapraszam do skorzystania z zaj?? które s? prowadzone przez osoby z odpowiednim wykszta?ceniem i przygotowaniem do tego typu zaj?? maj?cych na celu nauczy? ucznia samodzielnej pracy.
Kategorie:

Data dodania: Feb 25, 2009 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Matematyka korepetycje W
Korepetycje udzielam od 1999.
Jestem absolwentem matematyki Politechniki ?l?skiej. Posiadam pedagogiczne przygotowanie do pracy z dzie?mi.
W zwi?zku z czym posiadam bardzo bogate do?wiadczenie. Zakres od podstawówki do wybranych dzia?ów na studiach. Korepetycje odbywaj? si? na terenie Wodzis?awia, Raciborza, ?or, Rybnika, Gliwic
Kategorie:

Data dodania: Feb 18, 2009 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl