Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Edukacja Nauka > Konferencje

Wpisy
Sortowanie :
Sala Weselna Gród mieszcz?ca si? w Podegrodziu nieopodal Nowego S?cza to wprost idealnie miejsce do organizowania wesela, chrzcin i komunii. Z my?l? o go?ciach, dopracowane zosta?y najmniejsze szczegó?y zwi?zane z wystrojem sali weselnej, jako?ci? serwowanych potraw oraz obs?ug?. Na opisywanej stronie internetowej odnajd? Pa?stwo kompletny opis oferty w??cznie z fotografiami sali bankietowej, przyk?adowe menu na ró?ne okazje i opinie naszych dotychczasowych go?ci.
Kategorie:

Data dodania: Oct 12, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wynajem biura na godziny Pozna? jest nadajac? si? opcj? alternatyw? dla wszystkich osób wykonuj?cych uprawiaj?cych wolny zawód. niew?tpliwie nie ka?da firma lub spó?ka musi mie? swoje biuro. Fleerencer b?d? firma funkcjonuj?ca zdalnie obejdzie si? takiego miejsca. Coworking Pozna? pomaga zarobi? pieni?dze oraz wnosi wk?ad do kondycji wykonywanych prac. Zainwestowanie w Wirtualny adres Pozna? polepszy powag? firmy i pozwoli uzyska? zamierzony rezultat. Praca zespo?owa lub indywidualna nie b?dzie problemem. Biuro na godziny Pozna? jest nowoczesnym sposobem dla ka?dego, kto nie chce pracowa? w domu. Wirtualne biuro wraz z pomocnic? mo?e dodatkowo u?atwi? nadzorowanie firmy. Wszystko zale?y od decyzji i od wymaga? klienta.
Kategorie:

Data dodania: Jun 17, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nasz o?rodek znajduje si? w przepi?knej miejscowo?ci Ustro?, le??cej w ?rodku Beskidu ?l?skiego. Cisza oraz zadziwiaj?ce górskie krajobrazy sprawi?, ?e urlop w naszym hotelu b?dzie niezwyk?ym prze?yciem. Wynajmujemy komfortowe 1- i 2-osobowe pokoje, a tak?e kwatery o podwy?szonym standardzie. Pokoje w pe?ni wyposa?one. Od dawna cieszymy si? popularno?ci? w?ród turystów.
Przygotowujemy równie? szkolenia, konferencje, spotkania biznesowe i wesela. Nasza oferta zawiera równie? mo?liwo?? skorzystania z hotelowego salonu wellness, gdzie dla poprawy kondycji naszych go?ci oferujemy wiele zabiegów. Ponad to Hotel Jaskó?ka posiada restauracj?, bar oraz kawiarni?, w których podajemy posi?ki nawet dla najbardziej wymagaj?cych naszych klientów. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug i odwiedzenia naszego wyj?tkowego miasta.
Kategorie:

Data dodania: Oct 5, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Damian Katulski z pozna?skiej agencji Yannkes ART zaprasza do zapoznania si? z portfolio.
Wykonuje zdj?cia z konferencji, targów pozna?skich, bankietów, uroczysto?ci i kongresów naukowych. Z uwagi na miejsce zamieszkania bardzo cz?sto wykonuje zdj?cia na terenie mi?dzynarodowych targów pozna?skich.
W ofercie tak?e zdj?cia reklamowe czyli produktowe, packshot oraz kulinarna.
Nie wykonuje zdj?? ?lubnych.
Kategorie:

Data dodania: Aug 9, 2014 Wejść: 1 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Niezale?nie od tego czy Twoja firma rozpoczyna dopiero dzia?alno??, czy funkcjonujesz na rynku dobrych kilka lat, nasze wieloletnie do?wiadczenie w tworzeniu i obs?udze multimedialnej wszelkiego rodzaju eventów mo?e okaza? si? bezcenne. Dlatego ju? dzi? skorzystaj z oferty firmy Berrylife, która w swojej pracy wykorzystuje najnowocze?niejsze rozwi?zania techniczne, tworz?c przy tym zapadaj?ce w pami??, przyci?gaj?ce uwag? instalacje multimedialne i aplikacje interaktywne. Uczestniczymy w tworzeniu zarówno du?ych kampanii promocyjnych, jak i pojedynczych akcji reklamowych mniejszych firm. Zajmiemy si? tak?e profesjonaln? obs?ug? multimedialn? Twojego projektu.
Kategorie:

Data dodania: Mar 25, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Natanel to o?rodek wczasowy wypoczynkowo-rehabilitacyjny znajduj?cy si? w ?opusznie. Obiekt po?o?ony jest na 2.5 ha dzia?ce z której mo?na podziwia? panoram? Tatr Wysokich. O?rodek jest perfekcyjnym miejscem do wypoczynku, rehabilitacji umo?liwiaj?cym powrót do zdrowia. Zalety wyj?tkowego mikro klimatu sprzyjaj? rekreacji , wypoczynkowi , rehabilitacji i rewitalizacji. W o?rodku znajdziecie pa?stwo: centrum rehabilitacji i rewitalizacji, sauna z mini basenem, jacuzzi, si?ownia, bilard, tenis sto?owy, bacówka z grillem i miejscem na ognisko, letni basen ogrodowy, plac zabaw dla dzieci, bezp?atny parking samochodowy, pokoje 1 ,2 , 3 , 4 , osobowe z ca?kowitym w?z?em sanitarnym i bezp?atnym ??czem internetowym i TV.
Kategorie:

Data dodania: Sep 23, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Je?li szukaj? Pa?stwo firmy, która profesjonalnie wykona t?umaczenie tekstu specjalistycznego – zach?camy do zapoznania si? z ofert? firmy Behlert! Behlert zrzesza specjalistów w ró?nych dziedzinach nauki. W?adaj? oni blisko 30 j?zykami, u?ywanymi na ca?ym ?wiecie. Zdajemy sobie spraw?, jak trudno znale?? obecnie firmy, które szybko i rzetelnie wykonaj? t?umaczenia prawnicze. Teksty z dziedziny prawa i administracji s? wyj?tkowo trudne w przek?adzie, bowiem wymagaj? od t?umacza nie tylko bieg?ej znajomo?ci j?zyka, ale tak?e orientowania si? w tematyce prawniczej swojego kraju i pa?stwa, którego obostrze? dotyczy t?umaczony tekst. Nale?y tak?e zdawa? sobie spraw? z tego, jak poprawnie prze?o?y? wszelkie terminy prawnicze, pojawiaj?ce si? w tek?cie. Nasz? us?ug? t?umacze? tekstów prawniczych kierujemy g?ównie do instytucji pa?stwowych, uniwersytetów oraz studentów prawa. Zapraszamy na behlert.pl!
Kategorie:

Data dodania: Apr 17, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Hotel „Lwów” w Lublinie jest idealnym miejscem do wypoczynku, romantycznej kolacji, organizacji imprez okoliczno?ciowych czy konferencji. Dlaczego? Do dyspozycji naszych go?ci oddajemy 34 w pe?ni wyposa?one pokoje z podzia?em na miejsca dla pal?cych i niepal?cych, wyposa?one w sprz?t konferencyjny przestronne sale, eleganckie sale dostosowane do wielkich imprez okoliczno?ciowych, takich jak komunie czy wesela, bezprzewodowy internet oraz strze?ony parking. Wszystko to znajduje si? w samym centrum Lublina, w otoczeniu du?ego, zielonego parku, zapewniaj?cego cisz? i spokój. Zach?camy do zapoznania si? z nasz? szczegó?ow? ofert?, dost?pn? pod adresem lwow.lublin.pl.
Kategorie:

Data dodania: Apr 17, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zapraszamy do skorzystania z propozycji toru?skiego klubu Melisa i Jazz, specjalizuj?cego si? w wypo?yczaniu pomieszcze? o pomys?owym wystroju, perfekcyjnie przystosowanych do organizowania konferencji, szkole?, warsztatów, coachingu zespo?owego. Dzi?ki uniwersalno?ci dost?pnej przestrzeni, wolno w niej zorganizowa? zaj?cia ró?nego rodzaju - od nauki gotowania, przez gimnastyk?, a? do powa?nych spotka? biznesowych. Klienci do dyspozycji maj? nowoczesny sprz?t, wsparcie kompetentnej obs?ugi, mog? te? skorzysta? z opcji cateringu. Klub Melisa i Jazz sam tak?e jest organizatorem wielu interesuj?cych wydarze? kulturalnych, edukacyjnych, prozdrowotnych. Odbywaj? si? w nim mi?dzy innymi kursy masa?u, warsztaty rozwoju indywidualnego b?d? liczne wernisa?e. Osoby zainteresowane szczegó?owymi informacjami zapraszamy do zapoznania si? ze stron? internetow?
Kategorie:

Data dodania: Feb 23, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Internetowe oprogramowanie do obs?ugi konferencji, kongresów, szkole?, sympozjów, kursów i innych podobnych eventów. Potrzeba zaledwie 1 minuty by utworzy? darmowe konto organizatora i w 15 minut wygenerowa? na podstawie podstawowych danych formularz rejestracyjny na twoj pierwszy event. Formularz rejestracji online mo?e by? powieszony na bezp?atnej stronie konferencji w systemie Syskonf, albo na w?asnej stronie organizatora. System daje mo?liwo?? rejestruj?cym si? uczestnikom wybór warsztatów, wyk?adów, a tak?e rezerwacj? zaproponowanych przez organizatora noclegów i opcji dodatkowych. Na koniec formularza uczestnik wybiera form? zap?aty (przez internet lub przelewem) oraz podaje dane do faktury VAT któr? mo?e opcjonalnie zamówi?. Wp?aty trafiaj? od razu i bezpo?rednio na konto organizatora - Syskonf nie uczestniczy w procesie pobierania op?at.
Kategorie:

Data dodania: Oct 2, 2012 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl