Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Dzialki budowlane na sprzedaz pod Poznaniem, pod Kostrzynem


 
Opis Szeroki wybór dzia?ek, dzia?ek budowlanych, dzia?ek siedliskowych na sprzeda? pod Poznaniem, pod Kostrzynem, w okolicach Poznania, w okolicach Kostrzyna. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo dzia?ki budowlane w Czerniejewie, w okolicach Obornik oraz dzia?ki siedliskowe w okolicach Pobiedzisk. Du?y wybór gruntów zarówno budowlanych jak i rolnych. Dzia?ki po?o?one s? w atrakcyjnych lokalizacjach, z bardzo dobrym dojazdem, w okolicach lasów i terenów spacerowych. W ofercie równie? dzia?ki inwestycyjne, dzia?ki siedliskowe oraz dzia?ki rolne. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? dzia?ek.

 

Słowa kluczowe dzia?ki budowlane   dzia?ki   dzialki   dzia?ki budowlane pod Poznaniem   dzia?ki w okolicach Poznania
Url http://www.dzialki-i-domy.pl
Kategorie Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Biznes Ekonomia > Biura Nieruchomo?ci
Data wpisu Sep 1, 2009
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Firmy wg bran? > Nieruchomo?ci
Witryna internetowa kakolowaaleja.pl prezentuje zalety osiedla znajduj?cego si? na granicy ?odzi oraz Aleksandrowa ?ódzkiego. Oferujemy potencjalnym inwestorom opcj? nabycia wybranego mieszkania w cenie rozpoczynaj?cej si? od 4600 z?otych za metr kwadratowy. Zalet? przedstawianej budowy jest bliskie s?siedztwo terenów zielonych oraz niedalekie s?siedztwo centrum ?odzi. Ka?dy apartament wyposa?one zosta?o we w?asny ogródek. Dodatkowo kupuj?cy mog? mie? u?ytek z mo?liwo?ci przechowywania samochodu w gara?u albo na specjalnie dostosowanych strefach parkowania.
Kategoria:

Spokój, koj?cy ?piew ptaków i szum morza. Ju? dzi? mo?esz cieszy? si? tym codziennie dzi?ki firmie MojeKaszuby oferuj?cej najpi?kniejsze dzia?ki budowlane na terenie Kaszub. Oferujemy dzia?ki o powierzchni 3 tys. m2 w atrakcyjnej okolicy lasów, jezior, w bliskiej odleg?o?ci do malowniczych pla? Ustki. Gwarantujemy konkurencyjne ceny i fachow? pomoc.
Kategoria:

Portal po?wi?cony inwestycjom na polskim rynku nieruchomo?ci komercyjnych - informacje, artyku?y, raporty, analizy (wersja polska i angielska). Czytaj? nas osoby i instytucje zaanga?owane w proces inwestycyjny - inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, prawnicy, bankowcy, zarz?dcy, agencje doradcze. Interesuj? nas nast?puj?ce nieruchomo?ci: biurowe, handlowe, magazynowe, przemys?owe, sportowe, edukacyjne, kulturalne, s?u?by zdrowia, a tak?e inwestycje drogowe, kolejowe i prowadzone na lotniskach. Poruszamy te? kwestie zwi?zane z rynkiem kapita?owym oraz z zarz?dzaniem nieruchomo?ciami komercyjnymi.
Kategoria:

W naszej firmie od samego pocz?tku dzia?alno?ci zajmujemy si? realizowaniem us?ug na rynku obrotu nieruchomo?ciami, na którym mo?emy naszym klientom zapewni? profesjonalne us?ugi przy skupowaniu mi?dzy innymi gruntów budowlanych, uzbrojonych, rolnych. Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ami w ramach naszej oferty! Czekamy na kontakt od Ciebie !
Kategoria:

W ?odzi mie?ci si? siedziba naszej firmy. Pod koniec roku 2001 rozpocz?li?my dzia?alno?? developersko-inwestycyjn?. Posiadamy w ofercie nieruchomo?ci komercyjne, usytuowane w takich województwach jak: województwo ?ódzkie, ?l?skie, mazowieckie, pomorskie, dolno?l?skie i lubuskie. Nasza oferta obejmuje biurowce, kamienice u?ytkowe, centra handlowe, lokale u?ytkowe i ró?ne inne. ?wiadczymy profesjonaln? obs?ug? klientów, klient wybiera odpowiedni? nieruchomo??, a w dalszej kolejno?ci my staramy si? dostosowa? ow? nieruchomo?? do wymaga? klienta.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl