Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Dom Wn?trze > Kuchnie

Wpisy
Sortowanie :
KawaPads.pl - sklep internetowy z kaw? Pads do ekspresów Senseo. Kawy w saszetkach w bogatym wyborze smaków i producentów w?ród których znajduj? si?: Jacobs, Douwe Egberst, Tchibo, Melitta. Saszetki pads to zmielone ziarna kawy zamkni?te w bibule filtracyjnej. Wydawa?oby si?, i? nie jest to nic odkrywczego, jednak nikt wcze?niej przed firmami Philips i Douwe Egberts nie podj?? si? opracowania tak wyj?tkowego systemu. Ka?da saszetka wyró?nia si? podobn? gramatur? kawy, czyli ok. 7 gram. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo równie? ró?nego rodzaju herbaty a tak?e syropy smakowe. Dla sta?ych klientów oferujemy 5% rabatu.
Kategorie:

Data dodania: Aug 21, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma meblowa Twój Styl s. c. znana jest mi?dzy innymi z realizacji mebli kuchennych. W ofercie znajduj? si? meble o bardzo zró?nicowanym designie, pocz?wszy od tradycyjnych, klasycznych, po nowoczesne, minimalistyczne. Dodatkowo istnieje mo?liwo?? zrealizowania indywidualnego pomys?u klienta, jak równie? wykonanie mebli na wymiar. Wszystkie kuchnie wykonane przez Twój Styl wyró?niaj? si? du?ymi walorami estetycznymi i u?ytkowymi.
Kategorie:

Data dodania: Jan 30, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W sklepie internetowym 4chef oraz w dzia?aj?cym od niedawna showroomie w Poznaniu, zapozna? si? mo?ecie z profesjonalnymi urz?dzeniami do kuchni molekularnej, sprz?tami gastronomicznymi do restauracji, oferowan? porcelan? gastronomiczn? i innymi produktami proponowanymi przez 4chef. Wspó?pracujemy tylko z najlepszymi firmami z bran?y, dzi?ki czemu kupujecie sprawdzone produkty i akcesoria kuchenne do wyposa?enia gastronomii.
Kategorie:

Data dodania: Aug 31, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Euro Meble - meble kuchenne Tarnów to firma, która od wielu lat zajmuje si? tworzeniem mebli kuchennych na najwy?szym poziomie. Posiadamy szeroki wybór frontów dost?pnych w szerokiej gamie kolorystycznej: nowoczesne lakierowane meble kuchenne, meble b?yszcz?ce, fronty drewniane, matowe oraz wiele innych rozwi?za?. Wszystkie nasze wykonane realizacje mebli kuchennych s? tworzone pami?taj?c o najwy?szym standardzie, dlatego posiadamy wielu zadowolonych klientów, którzy ch?tnie polecaj? nas dalej. Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategorie:

Data dodania: Jul 28, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Je?li interesuj? Ci? nowoczesne szafy wn?kowe, zapoznaj si? z ofert? naszego przedsi?biorstwa. Zajmujemy si? projektowaniem, tworzeniem i sprzeda?? nowoczesnych mebli kuchennych i szaf wn?kowych. Nasze szafy wn?kowe s? wykonane z wysokiej jako?ci materia?ów, s? eleganckie i dost?pne w konkurencyjnych cenach. Zapraszamy na nasz? ekspozycj?, gdzie mo?na zobaczy? warianty zabudów.
Kategorie:

Data dodania: Jul 12, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Biuro projektowe wspó?pracuje z wykwalifikowan? kadr? architektoniczn? posiadaj?c? wymagane kwalifikacje do pracy w biurze architekta a tak?e d?ugoletnie do?wiadczenie.


Zapraszamy Pa?stwa do wspó?pracy z okolicy Warszawy zainteresowane szczegó?owym projektowaniem wn?trz a tak?e architektury. Oferujemy swoje us?ugi architektoniczne na terenie ca?ego regionu mazowieckiego ze szczególnym uwzgl?dnieniem Warszawy.

Biuro istnieje na rynku us?ug projektowych wiele lat. D?ugoletnia dzia?alno?? na rynku us?ug w Warszawie oraz bardzo du?o wykonanych projektów dla osób prywatnych, jak i instytucjonalnych sprawia, ?e jeste?my partnerem
któremu mo?na zaufa?.


Nasze biuro zajmuje si? równie? dopasowaniem projektów szablonowych. Projekt katalogowy nigdy nie daje mo?liwo?ci dostania pozwolenia na budow?.
Taki szablon wymaga wielu uzgodnie? aby sta? si? projektem budowlanym.
Poprawki te to m.in. przystosowanie do lokalnych wymogów terenowych, zrobienie projektu zaj?cia miejsca na nowej szkicu przeznaczonej do celów projektowych. Aby dopasowa? projekt nale?y tak?e zaprojektowa? przy??cza oraz media.
Cz?sto zdarza si?, ?e szablonowe opracowanie nie spe?nia wymogów miejscowego planu zagospodarowania. Powoduje to, ?e niezb?dne s? czasoch?onne przeróbki w stosunku do szablonu. Bardzo cz?sto w takim przypadku du?o bardziej racjonalne staje si? stworzenie nowego projektu pod wymagania Wykonawcy i niezb?dnymi przepisami.

PiekarekProjekt to popularne pracownia projektowa które prowadzi dzia?alno?? projektow? od 2005 roku w woj. mazowieckim.


Prezentujemy pe?ne us?ugi zawieraj?ce m.in.: projekty domów jednorodzinnych, adaptacja projektów gotowych.


Nasze biuro architektoniczne tworzy inwentaryzacj? budynków, zajmujemy si? równie? pomoc? w za?atwianiu wszelkich pozwole? oraz opinii wymaganych podczas ca?ego procesu projektowego.


W naszym biurze architekt ma po?wiadczenie bezpiecze?stwa z klauzul? poufne
Podstawow? nasz? dzia?alno?ci? jest wykonywanie budowlanych obiektów kubaturowych w Warszawie i okolicach. Projekty te realizujemy na indywidualne zamówienia wykonawców. Projekty tworzone s? przy pomocy foto realistycznych wizualizacji trójwymiarowych.
Kategorie:

Data dodania: Mar 13, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zak?ad kamieniarski MARWEN ma swoj? siedzib? w miejscowo?ci Andrespol w województwie ?ódzkim. Od przesz?o trzydziestu lat specjalizujemy si? w produkcji schodów, p?ytek, parapetów okiennych, blatów kuchennych oraz innych elementów z kamienia naturalnego. U nas znajdziesz najlepszej jako?ci granity, marmury i trawertyny. Doskonale komponuj? si? one zarówno z wn?trzami nowoczesnymi, jak i klasycznymi. Mamy nowoczesne zaplecze maszynowe, dzi?ki jakiemu sprostamy ka?dym wymaganiom klienta i dok?adnie wykonamy jego zlecenie. Wi?cej informacji o firmie MARWEN jest dost?pne na naszej stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Sep 21, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W sklepie internetowym Made in USA (madeinusa.com.pl) wiemy doskonale co jest najlepsze dla twojej kuchni. Oczywi?cie profesjonalne, ale jednocze?nie pi?knie zaprojektowane planetarne roboty kuchenne, malaksery, blendery, m?ynki i miksery Kitchenaid. Oczywi?cie dobre kuchenne zakupy nie obejd? si? te? bez dodatków, oferujemy wi?c tak?e akcesoria do mikserów, przystawki –nadziewarki do kie?bas, maszynki do mi?sa czy makaronu. Z mikserami Kitchenaid Artisan gotowanie jest czyst? przyjemno?ci?. Dla zwi?kszenia tej przyjemno??i Made in USA oferuje tak?e garnki ?eliwne Le Creuset, zestawy no?y, naczynia kuchenne i wiele innych akcesoriów bez których nie obejdzie si? dobrze wyposa?ona kuchnia.
Kategorie:

Data dodania: May 5, 2014 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Qualia Caffe to nie tylko znakomita kawa i popisy baristyczne naszych fachowców. To równie? wy?mienita herbata, czekolada pitna, musy owocowe i dodatki, takie jak s?odycze czy pyszne syropy do kawy, koktajli, piwa. Zapoznaj si? z nasz? ofert? cateringow? i ju? dzi? zamów u nas kompleksow? obs?ug? Twojego przyj?cia czy eventu tematycznego. Zapraszamy.
Kategorie:

Data dodania: Apr 24, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego StrefaRzeczyUlubionych.pl posiadaj?cych du?y asortyment produktów do codziennego u?ytku o ciekawym i niebanalnym wygl?dzie. Zapewniamy atrakcyjne ceny i szybk? realizacj? zlece?. Znajdziecie u nas Pa?stwo ciekawe sztu?ce, formy do pieczenia czy te? patery. Oferujemy równie? pojemniki i dozowniki czy te? wagi ?azienkowe. Zapraszamy.
Kategorie:

Data dodania: Apr 18, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl