Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Dom Wn?trze > Baseny

Wpisy
Sortowanie :
Baseny stela?owe sklep to miejsce, w którym jeste?my w stanie znale?? co? zawsze odpowiedniego na letnie, upalne dni, kiedy pragniemy si? och?odzi? i nieco rozerwa?. Baseny stela?owe prostok?tne s? doskona?ym miejscem, w którym mo?emy si? bawi? z ca?? rodzin? – kto bowiem powiedzia?, ?e baseny w ogrodzie s? przeznaczone jedynie dla dzieci? No w?a?nie! Czas najwy?szy wi?c zakupi? jeszcze przed sezonem na Baseno swój w?asny egzemplarz i by? przygotowanym na nadchodz?ce ju? nied?ugo upa?y. Dzi?ki basenom nie musimy wyje?d?a? w zasadzie nigdzie, aby skorzysta? z relaksu nad wod?. Je?li kto? równie? preferuje raczej spokojne k?pieliska i nieco prywatno?ci, to nie ma dla takiej osoby lepszej opcji ni? w?a?nie baseny stela?owe. Dzi?ki cz??ciom sk?adowym, jakie posiadaj?, czyli dzi?ki pompie, filtrowi oraz pokrywie wierzchniej basen sprawdzi si? w naszym ogrodzie doskonale i z pewno?ci? nie b?dzie sprawia? w nim absolutnie ?adnych problemów, o które normalnie mogliby?my si? martwi?.
Kategorie:

Data dodania: Mar 30, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Jeste?my firm?, która od 1996 roku istnieje na rynku i zajmuje si? dystrybucj? produktów z zakresu basenów ogrodowych firmy Intex. W naszej ofercie znajduje si? bardzo wiele ró?nych produktów i ka?dy z ca?? pewno?ci? znajdzie w niej co? dla siebie. Gwarantujemy bardzo atrakcyjne ceny oraz profesjonalne wsparcie naszych pracowników. Wystarczy si? z nami skontaktowa?, a my pomo?emy wam wybra? najlepsze baseny.
Kategorie:

Data dodania: Aug 22, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zale?y Ci na najwy?szej jako?ci rozwi?zaniach w zakresie akcesoriów basenowych i samych basenów ogrodowych? W taki razie nie ma na co czeka?, tylko ju? teraz zobacz pe?n? ofert? od firmy Intex. Codziennie staramy si? dawa? z siebie wszystko, aby ka?dy z klientów móg? cieszy? si? profesjonalnym i nowoczesnym basenem. Wi?cej szczegó?ów mo?esz ju? teraz znale?? na naszej stronie internetowej, gdzie Ci? zapraszamy.
Kategorie:

Data dodania: Jul 19, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Ogromnym uznaniem w oczach klientów cieszy si? wspó?cze?nie dzia?aj?ca na rynku firma Budowa Basenów. Firma ta dzia?a od roku 2004, co sprawia, ?e wszystkie projekty realizuje w oparciu o wiedz? oraz wielkie do?wiadczenie. Firma wyró?nia si? ogromn? ilo?ci? zalet, lecz na uwag? zas?uguj? przede wszystkim innowacyjna technologia budowlana, wysoka jako?? us?ug, a tak?e terminowo?? oraz fachowo?? wykonywanych prac. Firma ka?dego klienta traktuje indywidualnie, co sprawia, ?e adekwatnie dobiera projekt do jego potrzeb. Z ca?? pewno?ci? wybieraj?c ow? us?ug? nie b?dziesz ?a?owa?, lecz b?dziesz w pe?ni zadowolony.
Kategorie:

Data dodania: Nov 6, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Kursport dzia?a w bran?y spa. Zajmuje si? projektowaniem i budow? basenów, saun fi?skich, ?a?ni parowych i innych. Prowadzi ponadto sprzeda? chemii basenowej renomowanej firmy HTH. S? dost?pne produkty dezynfekuj?ce, reguluj?ce pH wody, koagulanty, zapobiegaj?ce rozwojowi glonów a tak?e ?rodki czysto?ci. Jako alternatywa dost?pna jest tak?e chemia firmy BassauHTH
Kategorie:

Data dodania: Oct 5, 2014 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Aby hotel, pensjonat lub inny obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny móg? przyci?gn?? klientów musi posiada? odpowiednie atrakcje. I jedn? z nich s? baseny, spa i fontanny. To dost?p do basenu podnosi standard hotelu dzi?ki czemu jest cz??ciej i ch?tniej wybierany przez go?ci. Zapraszamy po szczegó?y na stron? firmy Arras, gdzie dowiedz? si? Pa?stwo o naszej ofercie.
Kategorie:

Data dodania: May 5, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nakrycia basenów, uk?ady filtruj?ce, pompy, filtry piaskowe, centrale wentylacyjne, osuszacze powietrza, ogrzewacze wody, drabinki i schody, o?wietlenie, chemia basenowa, odkurzacze oraz wiele, wiele innych akcesoriów basenowych oferuje firma FOLKPOOL Baseny & Spa. Ponadto w ofercie budowa basenów, wanny spa, sauny oraz wszelkie oprzyrz?dowanie basenowe. Zapraszamy!
Kategorie:

Data dodania: Apr 18, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Indywidualna i kompleksowa oferta budowy basenów oraz saun suchych i parowych dla osób prywatnych, firm oraz instytucji publicznych!

Skorzystaj z bogatego do?wiadczenia i powierz budow? basenu w r?ce profesjonalistów. Oferujemy tylko i wy??cznie certyfikowane produkty, ciesz?ce si? ogromnym uznaniem w krajach europy po?udniowej oraz zachodniej. Poza sprzeda?? produktu docelowego, zajmujemy si? równie? monta?em oraz dalszym serwisowaniem basenów oraz saun. Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania zdobyli?my mnóstwo referencji, z którymi mog? si? Pa?stwo zapozna? na Naszej stronie internetowej.

Warto doda?, i? posiadamy przedstawicielstwo na folie basenow? ( DLW ARMSTRONG ) przykrycia basenowe (BIERI ALPHA COVERS) i izolacje antyparow? (ISO PLUS SYSTEM). Wszystkich zainteresowanych, zach?camy do kontaktu. Zapraszamy!
Kategorie:

Data dodania: Apr 18, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Stres towarzyszy dzisiejszemu cz?owiekowi niemal w ka?dej sytuacji. Codzienny po?piech, du?o zada? do wykonania oraz nieprzerwany brak czasu maj? swój udzia? w tym, ?e dokucza nam os?abienie, a przez wi?kszo?? dnia towarzyszy nam napi?cie partii mi??ni. Dobrze jest zagwarantowa? sobie odrobin? komfortu, odpr??y? si? w zaciszu w?asnego domu lub ogrodu i da? wypocz?? cia?u i duszy.


Stuprocentowy odpoczynek mo?liwy jest np. poprzez hydromasa?e, pozwalaj?ce odetchn?? kr?gos?upowi i przynosz?ce ukojenie obola?ym mi??niom. Spó?ka Active Spa jest jedynym reprezentantem marki Sundance Spas w Polsce. W naszej bogatej ofercie s? najbardziej ekskluzywne, a przy tym ekonomiczne jakuzi. Firma Sundance Spas mo?e si? pochwali? renom? we wszystkich zak?tkach ?wiata, a jej historia si?ga 1978 roku. To odpowiedzialna i bezpieczna marka, której baseny do ogrodu s? najwy?szej jako?ci oraz gwarantuj? ca?kowit? rado?? z u?ytkowania.


W grupie wielu oferowanych wersji produktu ka?dy znajdzie co? na miar? swoich oczekiwa?. Nowoczesne rozwi?zania zezwalaj? na u?ytkowanie nieskomplikowane, wygodne i bezawaryjne, a dobroczynnym wp?ywem k?pieli z masa?em wodnym mo?na rozkoszowa? si? przez ca?y rok. Maj? Pa?stwo wybór w?ród wersji wyposa?onych w kolorowe o?wietlenie, dodatkowe dysze do masa?u, czy panel muzyczny. Wieloletnia dost?pno?? wanien ogrodowych Sundance Spas na naszym rynku pozwoli?a na przygotowanie dobrego zaplecza technicznego. W przypadku awarii urz?dzenia, jeste?my gotowi natychmiast udzieli? Pa?stwu pomocy, czy dostarczy? cz??ci zapasowe. Nasza kadra pracownicza to wykwalifikowani technicy. Udzielamy odpowiedzi na Pa?stwa pytania pod nr. tel. 801 333 700 lub 500 850 850, jak równie? pod adresem mailowym kontakt@minibaseny.pl.


Kupno jacuzzi ogrodowego to inwestycja w zdrowie i dobry nastrój. Najm?odsi wspaniale figluj? k?pi?c si? w jakuzi, zakochani na nowo odnajduj? urok mi?osnych chwil, a seniorzy doceniaj? zbawienny wp?yw hydroterapii na ich samopoczucie. Spa ogrodowe to idealne rozwi?zanie dla wszystkich, bez wzgl?du na wiek. Nasze produkty s? nie tylko proste w instalacji i u?ytkowaniu, ale równie? ?wietnie uzupe?ni? Pa?stwa ogród o element ekskluzywno?ci oraz nowoczesno?ci. Ju? dzisiaj wejd? na nasz? witryn? www i poznaj bogat? ofert? basenów ogrodowych Sundance Spas. Je?li nie maj? Pa?stwo pomys?u, w jaki sposób urz?dzi? w ogrodzie k?cik do relaksu, polecamy zajrze? do naszej galerii, w której znajduj? si? przyk?adowe pomys?y z u?yciem basenów Sundance Spas.
Kategorie:

Data dodania: Mar 7, 2014 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

World of Pools to przedsi?biorstwo specjalizuj?ce si? w projektowaniu, budowie oraz monta?u basenów ogrodowych. Dzi?ki ogromnemu do?wiadczeniu realizowane przez nich projekty charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci?. Dodatkowo firma World of Pools zajmuje si? produkcj? estetycznych zadasze? basenowych. Wi?cej informacji mog? Pa?stwo znale?? na oficjalnej witrynie internetowej firmy, zapraszam.
Kategorie:

Data dodania: Jan 19, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl