Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Budownictwo > Us?ugi budowlane

Kategorie

Fundamenty betonowe (12)


Wpisy
Sortowanie :
Budujemy domki drewniane od kilkunastu lat. Pozwoli?o to nam zdoby? du?e do?wiadczenie i znacznie udoskonali? proces produkcji, co prze?o?y?o si? na jako?? naszych realizacji. Nasza oferta opiera si? g?ównie na domkach ca?orocznych, letniskowych a tak?e ogrodowych. Budujemy w systemie szkieletu drewnianego oraz w technologii w?g?owej. Stosujemy drewno krajowe - polskie oraz importowane ze Skandynawii.
Kategorie:

Data dodania: Sep 11, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W ofercie firmy „BUDOPOL” znajduj? si? ró?norodne, nowoczesne mieszkania deweloperskie zlokalizowane w Krakowie. ?wiadczymy kompleksowe us?ugi z zakresu stawiania nowych budynków mieszkalnych oraz remontów i modernizacji mieszka? ju? istniej?cych. Wysoka jako?? proponowanych przez nas us?ug zapewnia nowoczesne rozwi?zania technologiczne, umo?liwiaj?ce rzeteln? realizacj? nawet skomplikowanych projektów. Oferujemy bardzo atrakcyjne mieszkania. W celu zapoznania si? z pe?n? ofert? zapraszamy na stron? internetow? lub do naszego biura.
Kategorie:

Data dodania: Sep 4, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

WPBM „Mój Dom” S.A. to wiarygodny deweloper, który zas?u?y? na to miano, od ponad 20 lat oferuj?c bezpieczne, funkcjonalne i wykonane z zachowaniem najwy?szych standardów nieruchomo?ci. W sprzeda?y znajduj? si? zró?nicowane cenowo nowe mieszkania, lokale handlowo-us?ugowe i apartamenty we Wroc?awiu, zlokalizowane w takich dzielnicach jak Krzyki, Fabryczna, ?ródmie?cie czy Stare Miasto, blisko terenów zielonych.
Kategorie:

Data dodania: May 26, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma nadzory-piotrowski zajmuje si? prowadzeniem inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju oferuj?c swoim Klientom specjalistyczne us?ugi przy realizacji inwestycji. Przede wszystkim Pozna? oraz województwo wielkopolskie s? terenem dzia?alno?ci firmy. Kierownik budowy Pozna? i inspektor nadzoru Pozna? to us?ugi, do których dochodzi najcz??ciej na tym terenie. Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy budowlane jak te? kosztorysy ofertowe wykonuje firma zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów. Kosztorysowanie zawiera jedna z podstawowych ofert. ?wiadczy us?ugi doradcze na wst?pnym etapie projektowania inwestycji. Ofert? swoj? obejmuje teren ca?ego kraju gdy realizacje s? wi?ksze. Generalne wykonawstwo jest filarem dzia?alno?ci firmy nadzory-piotrowski. Kosztorysy-piotrowski to równie? kosztorysy budowlane konieczne do uzyskania kredytów bankowych, jak równie? kosztorysy wykonywane na podstawie przedmiarów z SIWZ na zamówienie przedsi?biorstw startuj?cych w przetargach dotycz?cych zamówie? publicznych. Realizuj?c profesjonalnie i z pe?nym zaanga?owaniem zlecone zadania pilnie przestrzega aktualnie obowi?zuj?ce przepisy. Us?ugi realizuje w najkrótszym mo?liwie czasie.
Kategorie:

Data dodania: May 26, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Podjazd, ?cie?ka w ogrodzie, plac, parking wykonane z kostki brukowej po?o?onej na dok?adnie przygotowanej podbudowie, zapewni d?ugoletni? trwa?o?? nawierzchni. Tak dzia?a firma Kostka Brukowa Lublin. Wykonanie szczegó?owych pomiarów i skrupulatna realizacja projektu zgodnego z ?yczeniem klienta zapewniaj? powodzenie inwestycji. Cena uk?adania kostki brukowej w Lublinie i okolicach b?dzie podana podczas darmowej wyceny.
Kategorie:

Data dodania: May 24, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Potrzebujesz pilnie zrobi? kostk? brukow? na swojej dzia?ce? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! Nasza firma oferuje wam u?o?enie kostki w Lublinie w dok?adny i staranny sposób. Takie u?o?enie kostki wykonujemy w artystyczny sposób, dbaj?c o ka?dy szczegó?. Dzi?ki zdobytemu do?wiadczeniu oraz wiedzy jeste?my w stanie wykona? ka?de zamówienie w podanym przez nas terminie. Serdecznie wi?c zapraszamy do wspó?pracy!
Kategorie:

Data dodania: May 22, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nasz? g?ówn? specjalno?ci? s? rozbiórki i wyburzenia budynków realizujemy takie zadania jak: wykopów pod fundamenty ,budynki mieszkalne,domy ,zbiorniki wodne, szamba . ,Nasza firma ?wiadczy us?ugi w zakresie sprzeda?y oraz transportu materia?ów sypkich. takich jak piasek, ?wir, ziemia,gruz,gryz,wszelkiego rodzaju kli?ce,pospó?ki oraz pozosta?e kruszywa u?ywane podczas budowy i prac ziemnych.Dodatkowo oferujemy wywóz zalegaj?cej ziemi z terenu budowy,domu,dzia?ki a tak?e wywóz gruzu,piasku i innych materia?ow budowlanych
Firma dziala na terenia Tarnowa i okolic
Kategorie:

Data dodania: Apr 18, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Ka?dy z nas my?li o w?asnym domu. Niestety, nie ka?demu dane jest zrealizowa? to wspania?e marzenie. Niejednokrotnie zdarza si?, ?e ju? teraz potrzebujemy miejsca, w którym zamieszkamy razem z rodzin?. Je?li to w?a?nie Ciebie dotyka ta sytuacja, odpowiedzi? na Twoje oczekiwania mog? by? domy z drewna. Budowa domów drewnianych trwa o wiele krócej ni? wybudowanie lokalu w tradycyjnej technologii. Wykwalifikowana ekipa jest w stanie wybudowa? dom ju? w tydzie?! Wybieraj?c domy drewniane, nie musisz si? wi?c zamartwia?, ?e na wiele lat pozostaniecie z bliskimi bez w?asnego k?ta. Wieloletnie koczowanie u rodziców czy wynajmowanie mieszkania nie b?dzie tutaj niezb?dne. Szybkie tempo budowania to nie jedyna zaleta, jak? mog? poszczyci? si? domy drewniane z bali. S? tak?e przyjazne ?rodowisku i energooszcz?dne.
Kategorie:

Data dodania: Mar 29, 2017 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Wyposa?enie dzia?ki w ogrodzenie to powa?na inwestycja. Decyduj?c si? na ogrodzenie warto wybra? pewne i sprawdzone rozwi?zania, które pos?u?? na wiele lat. Jako jeden z najwi?kszych producentów ogrodze? z Ma?opolski oferujemy swoim klientom tylko sprawdzone systemy z pe?n? obs?ug? gwarancyjn?. W?ród ogrodze? frontowych z naszej oferty najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? ogrodzenia z klinkieru, z koszy gabionowych i prz?s?a stalowe. Oferujemy równie? rozwi?zania systemów przemys?owych ogrodze? z paneli i siatki. W ofercie bram znajd? Pa?stwo bramy nowoczesne i klasyczne dwuskrzyd?owe i przesuwne w dowolnych wymiarach z systemem automatyki.
Kategorie:

Data dodania: Mar 16, 2017 Wejść: 0 Ranking: 4.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Gara? bez bramy jest jak ksi??ka bez ok?adki. Niezbyt dobrze wygl?da, a wn?trze nie jest chronione. Wybieraj?c bramy gara?owe, trzeba koniecznie sugerowa? si? jako?ci? wykonania. Taka brama powinna by? solidna i funkcjonalna. Do tej grupy bram gara?owych mo?na zaliczy? bramy otwieraj?ce si? i zamykaj?ce na pilot. W tej grupie tak?e znajd? si? bramy wykonane z trwa?ych materia?ów, które maj? zarazem konkretny, masywny wygl?d. Takie bramy gara?owe na zamówienie tworzy si? ju? od wielu lat i w?a?nie te ciesz? si? najwi?ksz? popularno?ci?. Te delikatne i prowizoryczne kompletnie straci?y warto??.
Kategorie:

Data dodania: Feb 23, 2017 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl