Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Budownictwo > Rekuperatory

Wpisy
Sortowanie :
Firma Kylos zajmuje si? g?ównie monta?em oraz serwisem urz?dze? oraz systemów klimatyzacyjnych jak równie? wentylacyjnych i pompami ciep?a. G?ównym obszarem ?wiadczenia us?ug przez firm? Kylos jest województwo ma?opolskie oraz województwo ?l?skie.
Oferujemy atrakcyjne rabaty i wysokiej jako?ci urz?dzenia renomowanych producentów mi?dzy innymi Samsung, LG, GREE, Rotenso. Zapraszamy do kontaktu
Kategorie:

Data dodania: May 18, 2017 Wejść: 1 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Od ponad pi?tnastu lat jeste?my dystrybutorem klimatyzacji. W ci?gu tych kilkunastu lat z firmy lokalnej stali?my si? firm? o zasi?gu ogólnopolskim. Jeste?my partnerem handlowym topowych marek: LG, ROTENSO, MITSUBISHI, SAMSUNG oraz VIVAX. Jeste?my w stanie zaopatrzy? kompleksowo w instalacje budowlane ka?d? inwestycje. Oferujemy rury miedziane w otulinie, wsporniki, akcesoria monta?owe itp.
Kategorie:

Data dodania: Dec 21, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nasza firma zajmuj? si? odnawialnymi ?ród?ami energii od kilkunastu lat. Instalujemy takie instalacje jak pompy ciep?a, panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe. Nasza firma zajmuj? si? równie? termowizj?, rekuperatorami, ocieplaniem przy u?yciu pianki poliuretanowej. Gwarantujemy kompleksowa us?ug?, od pomocy przy z?o?eniu wniosku do procesu instalacji. Szukasz kompleksowej pomocy – zg?o? si? do nas. Zapraszamy na nasz? stron?.
Kategorie:

Data dodania: Mar 13, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Oferujemy us?ugi w zakresie projektowania i monta?u instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciep?a. Proponujemy szerok? ofert? us?ugow? obejmuj?c? indywidualne rozwi?zania dla wszelkiego rodzaju pomieszcze? biurowych, domów, mieszka?, lokali us?ugowych, obiektów przemys?owych i innych pomieszcze? u?yteczno?ci publicznej. Zapewniamy specjalistyczne doradztwo, kompleksowy monta? urz?dze? oraz pe?ny serwis gwarancyjny i po gwarancyjny.
Kategorie:

Data dodania: Feb 9, 2015 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Trigeo to szybko rozwijaj?ca si? firma, zajmuj?ca si? rozpowszechnianiem nowych technologii grzewczych i wentylacyjnych dzia?aj?cych w oparciu o tak zwan? zielon? energi?.

Firma wykonuje odwierty geologiczne na potrzeby gruntowych pomp ciep?a, instaluje rekuperatory, kolektory s?oneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

Wszystkie czynno?ci wykonywane s? tylko przez pracowników Trigeo, bez zaanga?owania firm podwykonawczych.
Kategorie:

Data dodania: Nov 2, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W dzisiejszych czasach coraz wi?cej s?yszymy o klimatyzacji. Jest to spowodowane coraz wi?kszym zainteresowaniem w?ród klientów, którzy stopniowo przekonuj? si? do tego typu urz?dze?.
Dzisiejsza klimatyzacja ma za zadanie nie tylko ch?odzi? w upalne lata ale tak?e ogrzewa? pomieszczenia w ch?odne wieczory.
Najnowocze?niejsza technologia DC INVERTER zastosowana podczas produkcji klimatyzacji pozwala nie tylko ograniczy? ha?as ale przede wszystkim zminimalizowa? koszty eksploatacji.

Firma Klimat-CENTER jest przedsi?biorstwem dzia?aj?cym w bran?y ju? kilka lat, stale rozwijamy swoj? wiedz? aby rozwi?zania dobrane przez nas by?y najlepsze z mo?liwych.
Zajmujemy si? kompleksowymi rozwi?zaniami z zakresu doboru oraz monta?u klimatyzacji.
Nasze us?ugi ?wiadczymy na terenie Wroc?awia oraz okolic.
Najlepsz? nasz? rekomendacj? s? setki zadowolonych klientów
Zapraszamy do wspó?pracy.
Zespó? Klimat-CENTER
Kategorie:

Data dodania: Oct 24, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Oszcz?dny styl ?ycia to dla wielu osób wa?na sprawa. Dlatego dobrze spowodowa? by równie? nasze mieszkania by?y schludne, zdrowe i oszcz?dne. Pomog? nam w tym centrale wentylacyjne, jakie mo?na kupi? w specjalnych przedsi?biorstwach trudni?cych si? sprzedawaniem i monta?em rekuperatorów. Dobr? rzecz? jest rekuperator, jaki pomaga w porz?dny sposób wymóc na wentylacji odzyskiwanie ciep?oty z wydalanego powietrza, które mo?e jeszcze pos?u?y? do ró?nych celów w naszym mieszkaniu. Podobne rekuperatory s? doskona?ym sposobem na oszcz?dno?ci w nowych domach. Domy s? drogie i trudne do utrzymania dlatego warto ?eby nasza wentylacja by?a kontrolowana i pomaga?a nie tylko wywiewa? grzanie z mieszkania, ale równie? wykorzysta? je, do czego u?ywana jest rekuperacja. Czasami wentylacja mechaniczna mo?e by? obj?ta odr?bnymi nakazami, których trzeba si? pilnowa? aby móc swobodnie zamieszkiwa? dany dom. Dobrze dowiedzie? si? nieco wi?cej na temat rekuperacji i wszystkiego co mo?esz ni? osi?gn??, i jak wiele mo?na zaoszcz?dzi? stosuj?c podobny system rekuperacji w swoim mieszkaniu.
Kategorie:

Data dodania: Mar 7, 2014 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Je?li poszukujesz profesjonalnie zorganizowanej hurtowni, która zajmuje si? sprzeda?? urz?dze?, artyku?ów oraz wyposa?enia do ch?odnictwa, klimatyzacji i wentylacji - zaznajom si? z ofert? firmy Ampar Klima Sp. z o.o. z Miko?owa. Dzia?amy na rynku od wielu lat oraz stworzyli?my kompletn? ofert?, która skierowana jest do wykonawców oraz firm, które zajmuj? si? monta?em klimatyzacji i wentylacji. Proponujemy ca?o?ciow? obs?ug? i s?u?ymy fachowym doradztwem. Dzi?ki wieloletniej kooperacji z renomowanymi producentami, dysponujemy najlepszymi urz?dzeniami, które umo?liwiaj? najwy?szy komfort u?ywania oraz niezawodno?? eksploatacji. Chc?c dotrze? do szerszej grupy kontrahentów stworzyli?my specjalistyczny sklep internetowy. Odwied? nasz? stron?:
Kategorie:

Data dodania: Jan 4, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Aby w domu by?o ciep?o i powietrze by?o czyste, trzeba zamontowa? specjalne wentylatory. To specjalistyczne narz?dzia do wentylowania budynków z równoczesnym pobraniem ogrzewania w mieszkaniu. Podobne wentylatory produkuje oraz instaluje przedsi?biorstwo Comair. Dobrze korzysta? z tej oferty je?li pragniemy by domowa wentylacja pracowa?a bezproblemowo przez mnóstwo lat, co jest sprowokowane najwy?sz? jako?ci? materia?ów i sposobów u?ytych przy produkcji wentylacji oraz ich profesjonalnym zainstalowaniem w domu klienta.
Kategorie:

Data dodania: Dec 16, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Z pomoc? firmy EcoComfort klienci mog? mie? za?o?one w swoim mieszkaniu systemy klimatyzacji. Przedsi?biorstwo zajmuje si? nie jedynie sprzeda?? systemów, lecz tak?e ich zak?adaniem, mo?e wykona? te? wcze?niej stosowne projekty odno?nie rekuperatorów, tak, aby by?y w 100% przygotowane do wieloletniego u?ytkowania. Ponadto systemy przedsi?biorstwa EcoComfort s? przyjazne dla ?rodowiska naturalnego jak i tanie w u?ytkowaniu. Warto wi?c pomy?le? nad sposobno?ci? skorzystania z naprawd? sprzyjaj?cej cenowo oferty firmy. W witrynie internetowej firmy umieszczony jest te? formularz kontaktowy, za po?rednictwem którego klienci mog? otrzyma? szyb? wycen?.
Kategorie:

Data dodania: Dec 7, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl