Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Budownictwo > Instalacje sanitarne

Wpisy
Sortowanie :
Poszukujesz najlepszych zbiorników na paliwa i nie tylko? Potrzebne rury do LPG? Sprawd? co proponuje Spó?ka CGH Polska sp. z o.o., nale??ca do mi?dzynarodowego konsorcjum CGH Group. Nasza oferta to mi?dzy innymi Thermoflex, rury ci?nieniowe, rury do gazu i rury do ropy naftowej jak i wiele wi?cej. Je?eli cenicie sobie rzetelno??, wysok? jako?? realizowanych us?ug oraz kwestie bezpiecze?stwa, to zapraszamy serdecznie do wspó?pracy w?a?nie z nami
Kategorie:

Data dodania: Jun 17, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Czy wiesz, jakie w?a?ciwo?ci ma woda, któr? pijesz codziennie? Zdecydowanie najpopularniejszym i najbardziej naturalnym podej?ciem jest wypijanie wody z kranu. Je?li jednak na to si? namy?lisz, powiniene? zainwestowa? równie? w jonizator wody. Sklep ohwoda.pl jest jednym z najbardziej presti?owych i od lat podnosz?cych swoj? mark? sklepem oferuj?cym jonizatory wody, jakie sprawi?, ?e zwyk?a woda lec?ca w kranie przemieni si? w zmineralizowan? wod? najwy?szej jako?ci, która da Ci na co dzie? wszelkich najbardziej przydatnych sk?adników od?ywczych i mikroelementów. Sprzedawane przez nas s? wyj?tkowo niezawodne, oraz równie? oferujemy do nich kilkuletni? gwarancj?. Jonizatory wody z ca?? pewno?ci? powinny zosta? zainstalowane w ka?dym wspó?czesnym domu, którego mieszka?cy chc? dba? zdrowie. Dzi?ki jonizatorom sprzedawanym na ohwoda.pl mo?esz za niewielk? cen? podarowa? odrobin? zdrowia swoim ukochanym. Nasze jonizatory charakteryzuj? si? tak?e niebywa?? ?atwo?ci? monta?u we wszelkich typach budynków.
Kategorie:

Data dodania: Mar 29, 2017 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

P?yta prysznicowa Steigner to skuteczny sposób na modny prysznic bez brodzika. Brodzik podp?ytkowy zast?puje jego klasyczn? wersj?, tym samym pozbawiaj?c kabin? prysznicow? barier architektonicznych i u?atwiaj?c korzystanie z niej osobom maj?cym problemy z poruszaniem si?.
P?yta prysznicowa Steigner zosta?a wykonana materia?u EPS pokrytymi warstwami wzmacniaj?cymi i uszczelniaj?cymi (dok?adna ilo?? i rodzaj warstw zale?y od modelu brodzika). Ka?dy brodzik posadzkowy jest dost?pny w ponad 20 rozmiarach, a na zamówienie klienta istnieje mo?liwo?? wykonania p?yty o dowolnych wymiarach i kszta?cie.
Brodzik podp?ytkowy Steigner posiada ju? miejsce na odwodnienie (odp?yw liniowy, odp?yw punktowy, odp?yw ?cienny) i spad 2,5%, co sprawia, ?e jest gotowy do monta?u.
Kategorie:

Data dodania: Feb 27, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Monta? instalacji klimatyzacji na terenie Krakowa i najbli?szych okolic. Montujemy klimatyzatory ?cienne takich firm jak Samsung, Panasonic, LG. Wykonujemy systemy split, multi-split oraz systemy rozdzielaczowe. Jeste?my tak?e autoryzowanym serwisem zamontowanych urz?dze? ?ciennych, kasetonowych i kana?owych. Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy
Kategorie:

Data dodania: Jan 30, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma profesjonalny Hydraulik zapewnia klientom na terenie ca?ej Warszawy rzetelne us?ugi z bran?y hydraulicznej. ?wiadczy mi?dzy innymi us?ugi pogotowia hydraulicznego, które znajduje zastosowanie przede wszystkim podczas awarii i usterek wymagaj?cych natychmiastowej naprawy, a tak?e monta?u urz?dze? sanitarnych, udra?nianiu przep?ywów czy dokonywanie wszelkiego rodzaju napraw.
Kategorie:

Data dodania: Jan 6, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nasza firma zajmuje si? kompleksowymi naprawami hydraulicznymi na terenie Krakowa i okolic. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo, mi?dzy innymi: czyszczenie kanalizacji i syfonów, przepychanie rur, naprawy zatkanych zlewów, monta? instalacji hydraulicznych, sanitarno-grzewczych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych. Na ka?d? wykonan? przez nas prac? udzielamy Pa?stwu gwarancji. Ponadto nasi fachowcy lubi? porz?dek - sprz?taj? po sobie. Studenci i stali klienci mog? liczy? na atrakcyjne zni?ki i rabaty!

Specjalnie dla Pa?stwa uruchomili?my b?yskawiczne, ca?odobowe pogotowie hydrauliczne. W razie nag?ej awarii, bez wzgl?du na dzie? tygodnia ani por? dnia czy nocy, mog? Pa?stwo zg?asza? swoje problemy. Nasi fachowcy przyb?d? najszybciej jak to mo?liwe.
Kategorie:

Data dodania: May 3, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Prowadzimy firm? zajmuj?c? si? profesjonalnym wykonywaniem przy??czy gazowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, monta?em przydomowych oczyszczalni ?cieków, wodomierzy, urz?dze? grzewczych itp. Mo?emy równie? dokona? napraw i wymiany zepsutych urz?dze? oraz podda? je konserwacji. Zakres naszych dzia?a? obejmuje wykonywanie prac wewn?trz i na zewn?trz obiektów mieszkalnych i przemys?owych. Dzia?amy w pe?ni kompleksowo i realizujemy wszystkie konieczne dzia?ania, przestrzegaj?c przyj?tych norm i przekazanych nam przez klienta wytycznych. Pilnujemy, aby instalacje by?y zgodne z informacjami zawartymi w projekcie i spe?nia?y wszelkie normy, decyduj?ce o ich odbiorze przez dostawców mediów.

Proponujemy zró?nicowan? ofert? dostosowan? do potrzeb niemal ka?dego klienta. Jeste?my terminowi, dbamy o jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug i korzystamy tylko ze specjalistycznego sprz?tu. U?ywamy wy??cznie wysokiej jako?ci materia?ów, które zapewniaj? instalacjom trwa?o?? i wytrzyma?o?? przez wiele lat. Posiadamy rozleg?? wiedz? i wieloletnie do?wiadczenie, które pozwalaj? nam proponowa? najlepsze mo?liwe rozwi?zania. Dysponujemy odpowiednimi kwalifikacjami, umiej?tno?ciami i uprawnieniami. Dzia?amy na terenie Bielska-Bia?ej i jego okolic.
Kategorie:

Data dodania: Mar 10, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Subiopolska oferuje najwy?szej jako?ci biopreparaty do stosowania w domu, przemy?le spo?ywczym, ogrodzie oraz w przydomowych oczyszczalniach ?cieków.

?rodki czysto?ci marki Subiopolska pomagaj? przyspieszy? rozk?ad materia?u kompostowego, utrzymywa? czysto?? w oczkach wodnych oraz stawach ogrodowych, likwiduj? nieprzyjemne zapachy w suchych wc czy s?awojkach oraz udro?niaj? przewody kanalizacyjne.

Produkty Subiopolska pozwalaj? likwidowa? zanieczyszczenia nie szkodz?c tym samym ?rodowisku.
Kategorie:

Data dodania: Jan 28, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Profesjonalne pogotowie hydrauliczne PHU Winstal ?wiadczy us?ugi z zakresu wodno-kanalizacyjnego na terenie Poznania. Do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y, dzi?ki czemu cieszymy si? nieposzlakowan? opini?. W naszym fachu wbrew pozoru wa?na jest nie tylko fachowa wiedza, ale równie? kreatywno?? i nietuzinkowe podej?cie do nietypowych prac. My posiadamy te wszystkie cechy dlatego ka?de nasze zlecenie, jest zleceniem udanym. Dysponujemy równie? ca?odobowym telefonem, dzi?ki czemu dzia?amy na terenie Wielkopolski równie? jako pogotowie hydrauliczne. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategorie:

Data dodania: Sep 10, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przy??cza wody czy kanalizacji, tworzenie rowów melioracyjnych, drenowanie gruntów i budynków czy tworzenie przydomowych oczyszczalni ?cieków i zbiorników na wod? to g?ówna oferta firmy Kop-Mar z Bielska-Bia?ej. Warto skorzysta? z us?ug naszej firmy poniewa? poza sprz?tem wysokiej jako?ci posiadamy równie? wieloletnie do?wiadczenie jak i przyst?pne ceny. Na stronie www.kop-mar.pl zamie?cili?my informacje na temat naszej firmy. Zapraszamy
Kategorie:

Data dodania: May 23, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl