Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Biznes Ekonomia > Przetargi

Wpisy
Sortowanie :
Na witrynie internetowej moje-przetargi.pl znajd? Pa?stwo du?? liczb? danych dotycz?cych zamówie? publicznych. Udost?pnili?my zbiór tekstów, które odnosz? si? do podstaw prawnych, obowi?zuj?cych przy dzia?aniach przetargowych. Starannie przygotowujemy wszystkie artyku?y, co sprawia, ?e mo?emy zagwarantowa? poprawno?? udost?pnianych tre?ci. Udost?pniamy wyszukiwark? konkretnych zamówie? publicznych. Oferujemy bezp?atny dwudziestodniowy czas testowania. Nasza firma funkcjonuje w bran?y od 2006 roku. Zapraszamy do wspó?pracy.
Kategorie:

Data dodania: Aug 18, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Serwis oferent.com.pl ma zgromadzone informacje dotycz?ce aktualnych i archiwalnych przetargów na obszarze ca?ego kraju. Zapewniamy u?ytkownikom mo?liwo?? skorzystania z starannie prowadzonej bazy. Dzi?ki przygotowanej przez nas wyszukiwarce bez trudu znajd? Pa?stwo interesuj?ce zlecenia. Oferujemy tak?e zlecenia podwykonawców, pozwalaj?ce na znalezienie odpowiednich osób do wykonania danej czynno?ci. Regularnie dostosowujemy nasz serwis do zwi?kszaj?cych si? oczekiwa? ka?dych u?ytkowników.
Kategorie:

Data dodania: Feb 17, 2016 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Firma zajmuj? si? profesjonalnym czyszczeniem. Czyszczeniem wyk?adzin,dywanów,foteli,tapicerki samochodowej,naro?ników,krzese?,puf,itp. Posiadam najnowocze?niejszy sprz?t na rynku,co gwarantuj? wysok? jako?? us?ugi. ?rodki chemiczne u?ywane do czyszczenia s? najwy?szej jako?ci,renomowanych firm. Odgrzybiam klimatyzacj? samochodow?. Metoda stosowana ma 100% skuteczno?? w walce z przykrymi zapachami. Us?uga wykonywana jest na posesji u klienta lib w domu klienta. Dojazd do klienta na terenie miasta Tarnowa bezp?atny.
Kategorie:

Data dodania: Jun 7, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma O?rodek Zamówie? zajmuje si? profesjonalnym przeprowadzaniem podmiotów przez proces prawid?owo przeprowadzonego przetargu tak od strony zamawiaj?cego, jak i wykonawcy. Posiadamy ogromne do?wiadczenie, bazuj?ce na setkach prawid?owo przeprowadzonych procesów zakupowych podmiotów prywatnych oraz publicznych.

Oprócz tego oferujemy pe?en audyt, jako w pe?ni obiektywn? ocen? procesów takich jak przetargi i zamówienia.
Kategorie:

Data dodania: Feb 9, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Ab-Investing Sp. z o.o. , dofinansuje podmioty, które posiadaj? potencja? rozwoju, a ze wzgl?du na kryzys lub brak ?rodków obrotowych nie mo?e realizowa? celu gospodarczego.
S?u?ymy pomoc? prawn? w zagadnieniach obrotu udzia?ami spó?ek Prawa Handlowego, ochrony Cz?onków Zarz?du przed odpowiedzialno?ci? cywilno-karn? jak i doradzamy, jak? form? upad?o?ci lub likwidacji wybra?.
Nie inwestujemy w nowe projekty , w polu naszego zainteresowani s? spó?ki które maj? ugruntowan? pozycje na rynku i wieloletnie do?wiadczenie bran?owe.
Oferujemy profesjonalny zarz?d kryzysowy jak i wyst?pujemy w roli likwidatorów spó?ek.
Kategorie:

Data dodania: Jun 22, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Portal targimieszkaniowe.net udost?pnia klientom oferty sprzeda?y mieszka? przez buduj?cych inwestorów. Za?o?eniem prowadzonej strony jest prze?o?enie stacjonarnych targów w sfer? Internetu. Umo?liwia to przedstawianie u?ytkownikom ofert ci?gle. Ka?dy oferent dostaje u nas internetowe miejsce, w którym poza przedstawieniem aktualnych ofert, ma cz??? przeznaczon? na na krótki opis prowadzonej inwestycji. W portalu znajduje si? równie? wyszukiwarka, pozwalaj?ca na staranne okre?lenie kryteriów oraz przedstawienie wy??cznie interesuj?cych u?ytkownika ofert.
Kategorie:

Data dodania: Apr 18, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Poszukujesz naj?wie?szych informacji o przetargach, wynajmach, sprzeda?y, jak równie? dzier?awie nieruchomo?ci na terenie ca?ej Polski? Koniecznie skorzystaj z serwisu otoprzetargi.pl, gdzie profesjonalna przegl?darka pomo?e Ci znale?? wszystkie potrzebne informacje. Nie zwlekaj i przekonaj si? sam, jak prosta jest obs?uga otoprzetargi.pl! Zapraszamy!
Kategorie:

Data dodania: Mar 25, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Jako jedyny serwis dajemy dok?adn? palet? publicznych przetargów. Sygnalizujemy Pa?stwa regularnie o ostatnich ofertach z bran?y. Dzi?ki temu ?adna nowa propozycja nie pozostanie zignorowana czy zagubiona. Przedstawiamy ró?ne pakiety dedykowane dla ka?dego zafascynowanego t? tematyk?. Co wi?cej mo?liwe jest dodatkowo wysy?anie monitów o ró?nych ofertach.
Kategorie:

Data dodania: Jul 18, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Z przyjemno?ci? przedstawiamy Pa?stwu przedsi?biorstwo Polboto-Agri Sp. z o.o. Zajmujemy si? sprzeda?? i serwisem maszyn rolnych firmy John Deere oraz Vaderstad. W sk?ad propozycji wchodz? m.in. kosiarki profesjonalne, traktory wielozadaniowe, kosiarki samojezdne, traktory kompaktowe, ?adowacze czo?owe, sieczkarnie samojezdne, prasy zwijaj?ce, kombajny i inne fachowe urz?dzenia. Dnia 28.08.2007 r. uzyskali?my certyfikat potwierdzaj?cy spe?nienie normy ISO 9001:2000 w zakresie sprzeda?y i serwisu nowych traktorów i maszyn rolniczych. Ze swojej strony gwarantujemy fachow? i kompetentn? obs?ug? oraz profesjonalne doradztwo. Zapraszamy równie? do sklepu internetowego, gdzie odnajd? Pa?stwo szeroki wybór produktów firmy John Deere. Pe?na oferta firmy zamieszczona jest na naszej stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Mar 12, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Budujesz-Kupujesz.pl to profesjonalny portal oferuj?cy firmom z bran?y budowlanej us?ugi wspomagaj?ce oraz reklamuj?ce ich dzia?alno??.
Do g?ównych dzia?ów portalu mo?emy zaliczy?
Przetargi budowlane – przetargi budowlane - codziennie aktualne, prezentowanych w Polsce, wysy?ana na skrzynk? mailow? klienta po dokonaniu selekcji wg wybranych przez niego kryteriów (np. województwa, bran?y, itp.). Nowo?ci? jest tu podawanie informacji o przybli?onej warto?ci og?oszenia przetargowego.
Zlecenia budowlane klientów indywidualnych oraz oferty budowlane, zamieszczane przez firmy. Dzia? ten daje mo?liwo?? spotkania si? popytu z poda?? czyli osób potrzebuj?cych wykonawców robót lub dostarczycieli materia?ów budowlanych z firmami szukaj?cymi klientów.
Dzia? firmy budowlane – to prezentacja danych firm budowlanych i innych zwi?zanych z szeroko rozumianym budownictwem.
Ponadto Budujesz-Kupujesz.pl to tak?e miejsce, w którym osoby prywatne znajd? fachow? pomoc podczas budowy czy remontu domu/mieszkania.
Dla osób szukaj?cych informacji proponujemy np.: poradniki budowlane, prawne i finansowe, kalkulatory budowlane, porównywarka cen us?ug budowlanych.
Kategorie:

Data dodania: Jun 20, 2012 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl