Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Biznes Ekonomia > Consulting

Kategorie

Jako?? (17)


Wpisy
Sortowanie :
Chcesz sprawdzi?, jak dzia?a Twoja firma? Jeste? bardzo kompetentn? osob? i szukasz pomocy w zakresie wprowadzenia zmian i udoskonalenia swojej oferty? Chcesz mie? pewno??, ?e trafisz na profesjonalistów? Daj nam zna?. Jeste?my ekip?, która wie, jak wykorzystywa? rozwi?zania typu lean management. Mamy szeroki zakres us?ug i tylko dla Ciebie mo?emy opracowa? indywidualny plan dzia?ania. Powiemy Ci, jakie b??dy pope?niasz, damy szereg cennych wskazówek i przeszkolimy Twoich pracowników. Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu.
Kategorie:

Data dodania: Jun 17, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma ElPartners z Wroc?awia ?wiadczy profesjonalne us?ugi doradcze w zakresie pisanie wniosków i uzyskiwania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Zespó? swoje kwalifikacje i do?wiadczenie oferuje w zakresie pisania biznesplanu, kompletowania dokumentacji, z?o?enia wniosków i nadzorowaniu projektu. W ramach zarz?dzania projektem firma ElPartners ?wiadczy pomoc w rozliczeniu projektu i pomy?lnego przej?cia kontroli.
Kategorie:

Data dodania: Jun 12, 2017 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Potrzebujesz wsparcia w zakresie umarzania d?ugów? Interesuje Ci? upad?o?? gospodarcza? A mo?e masz tylko kilka pyta? dotycz?cych zebrania niezb?dnej dokumentacji? Bez wzgl?du na to jakie s? Twoje zapotrzebowania ch?tnie Ci pomo?emy. Pragniemy Ci? poinformowa?, ?e jeste?my specjalistami w tej bran?y i wiemy dos?ownie wszystko o krajowych rejestrach d?ugów, umarzaniu wierzytelno?ci i zaczynaniu ?ycia bez zb?dnych zobowi?za?.
Kategorie:

Data dodania: Mar 16, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Chcia?by? sprawdzi? swoje umiej?tno?ci i dowiedzie? si? czy s? wystarczaj?ce w danej dziedzinie. Mo?e w przysz?o?ci b?dziesz chcia? za?o?y? firm?, dlatego musisz mie? pewno?? co do w?asnej wiedzy. Teraz jest to proste z East Analytics. Nasze kompetencje potwierdzone s? licznymi badaniami, projektami i dzia?aniami na wielu obszarach, w wielu sektorach. Na rynkach wschodnich prowadzimy badania od zawsze, dlatego po tylu latach nie ma dla nas rzeczy nieosi?galnych, wszystko jest na wyci?gni?cie r?ki.
Kategorie:

Data dodania: Feb 27, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W zasadzie tylko polecona agencja zatrudnienia jest godna wyboru, gdy? wówczas od razu wiadomo, ?e jest skuteczna w dzia?aniu. Warto natomiast poszuka? takiej, któr? poleca kilka osób o ró?nych oczekiwaniach. Dzi?ki temu b?dzie wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e spe?ni oczekiwania kolejnych osób. Profesjonalna agencja po?rednictwa pracy znajdzie odpowiedni? prac? dla swoich klientów i zarazem w?a?nie w ten sposób ich usatysfakcjonuje. Warto takiej szuka?. Pos?uguj?c si? s?owami polecona agencja zatrudnienia mo?na trafi? na ró?ne agencje. Lepiej pyta? w?ród znajomych.
Kategorie:

Data dodania: Feb 23, 2017 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

W swojej bogatej ofercie mamy zarówno Systemy Zarz?dzania Jako?ci? (w tym m.in. ISO 9001, ISO 13484 czy przeznaczony dla sektora automotive - ISO/ TS 16949, czy dla przemys?u kolejowego - IRIS), Systemy Zarz?dzania ?rodowiskowe (ISO 14001, czy ISO 50001), czy coraz popularniejsze Systemy Zrównowa?onej Gospodarki (FSC/ PEFC, RSPO, czy UTZ).
Równocze?nie prowadzimy szkolenia z zakresu wymienionych Systemów Zarz?dzania. Tylko od Pa?stwa wyboru b?dzie, czy wskazane szkolenia b?d? w formie otwartej w naszej siedzibie we Wroc?awiu, czy u Pa?stwa w biurze lub innym wskazanym miejscu.
Nasi do?wiadczeni trenerzy to pracuj?cy na co dzie? przy wdra?aniu systemów w ró?nego typu organizacjach w ka?dej wielko?ci firmie (od sektora M?P, a? po du?e koncerny).
Po ka?dym szkoleniu wr?czamy imienne za?wiadczenia, potwierdzaj?ce nabyt? wiedz?. Natomiast po szkoleniach na Auditora Wewn?trznego oraz Pe?nomocnika otrzymaj? Pa?stwo imienny certyfikat, uprawniaj?cy do pe?nienia tego typu funkcji.
Kategorie:

Data dodania: Feb 23, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Biuro ksi?gowe ?wiadcz?ce us?ugi rozliczeniowe na terenie Krakowa oraz okolic, zapewniaj?ce fachow? pomoc w rejestrowaniu i prowadzeniu przedsi?biorstw. oprócz tego nasze biuro rachunkowe specjalizuje si? w obs?udze kadrowej oferuj?c pe?n? obs?ug? w tym zakresie. Biuro rachunkowe Joka gwarantuje terminowe wykonywanie wszelkich zleconych obowi?zków. Serdecznie zach?camy wszystkich zainteresowanych do zapoznania si? z przygotowan? przez nasze biuro szerok? ofert?.
Kategorie:

Data dodania: Jan 19, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Biuro 29 to nic innego jak najlepsze obecnie us?ugi zwi?zane z przygotowaniem wirtualnego biura w Krakowie. Jak doskonale wiadomo, wirtualne biuro to dzisiaj znakomite rozwi?zanie dla firm które chc? minimalizowa? koszty, a jednak pragn? posiada? profesjonalne biuro w centrum wielkiego miasta. Dlatego stawiajcie na nasze us?ugi, dlatego wybierajcie wszystko to co przygotowali?my w ramach wirtualnego biura
Kategorie:

Data dodania: Dec 17, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Szukasz pracy? A mo?e czas zmieni? j? na inn?? Je?li lubisz si? rozwija?, a przy tym zawsze chcia?e? pracowa? w mi?dzynarodowym ?rodowisku to praca w Infosys Polska jest idealnym rozwi?zaniem. Dopiero sko?czy?e? studia i s?dzisz, ?e nie masz szansy? Znasz j?zyki obce? Aplikuj! Infosys Company umo?liwia absolwentom uczelni wy?szych wkroczenie w rynek pracy.
Na stronie internetowej Infosysu poznasz dok?adne dzia?ania firmy oraz oferty pracy na ró?ne stanowiska. Zapoznaj si? z informacjami i ju? dzi? daj sobie szans? na prac? w przyjaznej firmie. Infosys Polska zaprasza!
Kategorie:

Data dodania: Nov 24, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Gwarancja ISO skupia si? na ci?g?ym analizowaniu zapotrzebowania i pragnie? coraz bardziej wymagaj?cych pacjentów. Aby uzyska? certyfikat ISO i nie pozostawa? w tyle za wci?? coraz pr??niej rozwijaj?cym si? rynkiem medycznym i coraz bardziej wymagaj?c? rzeczywisto?ci?, placówki medyczne zmuszone s? do podnoszenia swoich kwalifikacji podczas szkole? ISO. Jest to ju? nieod??czna cz??? rynku medycznego.
Kategorie:

Data dodania: Nov 7, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl