Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Biuro-wroclaw.pl


 
Opis Nasze biuro zosta?o utworzone w odpowiedzi na rosn?ce zapotrzebowanie na us?ugi z zakresu rachunkowo?ci. Na chwil? obecn? mo?emy zaproponowa? pomoc zleceniodawcom nie tylko z Dolnego ?l?ska ale tak?e z innych regionów naszego kraju. Zajmiemy si? prowadzeniem deklaracji podatkowych, ewidencjami VAT, rozliczeniami z ZUS itd. Wspó?pracujemy z firmami jednoosobowymi oraz spó?kami. To jednak nie wszystko. Nasza firma oferuje równie? audyt dotycz?cy zarz?dzania ryzykiem w przedsi?biorstwie. Zach?camy do zaznajomienia si? z nasz? ofert? na witrynie internetowej.

 

Słowa kluczowe biuro rachunkowe wroc?aw cennik   us?ugi ksi?gowe   biuro rachunkowe   ksiegowo??   biuro ksi?gowe
Url http://www.biuro-wroclaw.pl
Kategorie Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Data wpisu Jul 21, 2013
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
KADRY plus to firma oferuj?ca kompleksow? obs?ug? kadrowo - p?acow? oraz us?ugi ksi?gowe i szkoleniowe zwi?zane z administracj? pracownicz?. Us?ugi outsourcingu kadrowo – p?acowego to odci??enie Klientów od czasoch?onnej i skomplikowanej pracy.
Kategoria:

Posiadaj?c w?asn? firm? powinno si? mie? ?wiadomo??, i? wszystkie dokumenty finansowe oraz inne powinny by? sporz?dzane rzetelnie, dlatego te? profesjonaln? decyzj? b?dzie nawi?zanie wspó?pracy z biurem rachunkowym. Jednak?e ró?norodno?? i bogato?? tego typu ofert jest tak du?a, ?e trudno wybra? to w?a?ciwe. Przede wszystkim biuro rachunkowe i jego ksi?gowe powinny posiada? stosowne licencje Ministra Finansów, bez tego sporz?dzane przez biuro rachunkowe dokumenty mog? okaza? si? bez mocy. Licencje i stosowne zezwolenia stanowi? podstaw? i priorytet pracy biura rachunkowego lub ksi?gowego, zatem je?eli nie biuro nie potrafi takich wykaza?, nale?y si? zastanowi? czy warto zleci? mu obs?ug? ksi?gow?.
Je?eli szukasz dobrego biura rachunkowe w Krakowie polecam Biuro Rachunkowe PROEFEKT.
Kategoria:

Tax Consilium, jako Niepubliczna Placówka Kszta?cenia Ustawicznego oferuje profesjonalne kursy i szkolenia, które realizujemy na najwy?szym poziomie. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie, dzi?ki któremu jeste?my w stanie szybko, sprawnie i efektywnie naucza? wszystkich pracowników urz?dów, firm i instytucji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug!
Kategoria:

Portal udost?pnia szerok? ofert? firmy, która zajmuje si? dzia?alno?ci? prawno-finansow?. Dobrze prosperuj?ce biuro rachunkowe, to takie, które dostarcza swoim klientom kompleksow? pomoc w zakresie obs?ugi ksi?gowej. Nie inaczej jest z przedstawion? na stronie firm?, która wesprze nas we wszystkich najwa?niejszych zagadnieniach zwi?zanych z finansami w przedsi?biorstwie, uwzgl?dniaj?c w tym tak?e doradztwo prawne czy pomoc w optymalizacji kosztów dzia?alno?ci. Je?eli wi?c chcemy sporz?dzi? umow? dla kontrahentów, opracowa? regulamin b?d? wyliczy? dotychczasowe zyski, warto odwiedzi? niniejszy portal. To tu w?a?nie znajdziemy kontakt do firmy, która fachowo zajmie si? dla nas tymi kwestiami.
Kategoria:

Na stronie oferta biura rachunkowego. Zajmujemy si? kompleksow? obs?ug? ksi?gow? ró?norodnych dzia?alno?ci gospodarczych. W zakresie naszych us?ug znajd? Pa?stwo wszystkie pozycje jakie s? niezb?dne w ka?dej ksi?gowo?ci. Ch?tnie doradzimy i odpowiemy na wszystkie Pa?stwa pytania. Oprócz us?ug oferujemy nasze do?wiadczenie i pe?ny profesjonalizm. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? dost?pn? na stronie.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl