Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620


 
Opis Chcesz wyposa?y? swój dom w solidn? balustrad?, której nie b?dziesz musia? konserwowa? ani odnawia? co kilka lat? Takie rozwi?zania s? ju? w zasi?gu r?ki. W ofercie naszej firmy znajdziesz tylko i wy??cznie balustrady najwy?szej jako?ci. Produkcj? balustrad spawanych zajmujemy si? od ponad 10 lat. Nasz zak?ad produkcyjny wyposa?ony jest w specjalistyczny sprz?t a technologia produkcji i sposób zabezpieczenia antykorozyjnego pozwala wykonywa? wyroby bardzo dobrej jako?ci, co potwierdza wielu zadowolonych klientów. Przyjecie zlecenia potwierdzamy umow? a na wykonanie i monta? wystawiamy faktur? vat z gwarancj?.

 

Słowa kluczowe balustrady   barierki   por?cze   pochwyty   balkony
Url http://www.balustradka.pl
Kategorie Dom Wn?trze > Schody i balustrady
Dom Wn?trze > Remonty
Budownictwo > Us?ugi budowlane
Data wpisu Feb 17, 2017
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 5.00 (max. 5)
Ilość ocen: 1

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Dom Wn?trze > Schody i balustrady
Firma KAST - Wykonujemy elementy ze szk?a ci?tego jak m. inn. drzwi szklane ró?nych typów, witryny szklane, ?ciany szklane, kabiny szklane oraz inne elementy ze szk?a. Prowadzimy dzia?alno?? na terenie ca?ej Unii Europejskiej oraz na terenie Polski. Wysoka jako?? i atrakcyjne ceny. Przy wi?kszych zamówieniach oferujemy tak?e bardzo atrakcyjne rabaty.
Kategoria:

Kowalstwo jest nasz? pasj?. Wszystkie wyroby dopasowujemy do charakteru miejsca, w którym b?d? zamontowane, tak by wspó?gra?y z otoczeniem. Zawsze ch?tnie realizujemy pomys?y klientów. Posiadamy równie? du?? ilo?? gotowych wzorów do wyboru. Projektujemy i wykonujemy: bramy, ogrodzenia, balustrady, kraty i kratownice, balkony, meble i elementy kute.
Kategoria:

Anko to firma specjalizuj?ca si? w wytwarzaniu systemów balustrad ze stali nierdzewnej. Oferowane produkty znajduj? swe zastosowanie zarówno na balkonach, jak i wewn?trz budynków. Obecnie oferowane systemy sk?adaj? si? z kilkuset elementów, które mo?na ??czy? w sposób dowolny. Wi?cej szczegó?ów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Kategoria:

Satysfakcja kontrahentów jest celem dzia?ania firmy CHROMSYSTEM z Zawady ko?o D?bicy. Prowadz? prace z bran?y ?lusarsko-budowlanej. Wytwarzaj? bariery, balustrady, pochwyty, schody, jak i rega?y, pó?ki i stojaki. Wyrabiaj? te? s?upki, kraty, ?awki, stojaki rowerowe, p?oty, orurowania do jachtów, a tak?e du?o innych elementów. Do ich produkcji u?ywaj? wysokiej klasy stali szlachetnej, szk?a, drewna i innych materia?ów. Wykorzystywana stal nierdzewna wyst?puje w ró?nych wariantach: polerowana na wysoki po?ysk, b?d? szlifowana ró?nej grubo?ci ziarnem. Szlif drobnym ziarnem powoduje, i? wykonane elementy staj? si? matowe. Wykorzystanie grubszego ziarna skutkuje wyra?nym widocznym szlifem. Inwituj? do wspó?dzia?ania odbiorców firmowych, jak i indywidualnych z terenu ca?ego kraju. Podejmuj? si? ka?dego zadania i traktuj? je odpowiedzialnie niezale?nie od jego wielko?ci. Wi?cej o firmie CHROMSYSTEM i jej ofercie odnale?? mo?na na stronie.
Kategoria:

Je?eli szukaj? Pa?stwo firmy zajmuj?cej si? produkcj? oraz sprzeda?? wysokiej jako?ci metalowych schodów. W ich ofercie mog? Pa?stwo znale?? mi?dzy innymi schody metalowe kr?cone, schody z blachy ryflowanej i schody cynkowane. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu firma Babi?ski mo?e zaproponowa? Pa?stwu produkty najwy?szej jako?ci. Serdecznie zapraszam do odwiedzin oraz skorzystania z oferty firmy.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl